7.10.2020

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluilla pyritään tukemaan työssä jatkamista, kuntoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä. Palvelut ovat monialaisia.

Tulokset syntyvät monen toimijan, kuten sosiaali-, terveys-, työllisyys-, koulutuspalveluita ja työpaikkojen toimijoita sekä etuusjärjestelmää yhdistävissä toimenpiteissä. Niiden kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia.

Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä?

Monialaisten palveluiden vaikutuksiin liittyvät syy–seuraus-oletukset ovat monimutkaisia ja yhdistävät eri tieteenalojen ja toimijoiden käytännön kokemuksia. Syy–seuraus-oletusten lisäksi on tärkeää huomioida, minkälaisten toimintaympäristöön kytkeytyvien vaikutusmekanismien kautta tulokset syntyvät tai jäävät syntymättä.

Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeessa (WorkingMIX) pohditaan työkyvyn ja työllistymisen tukemista:

Mitä on työ ja miltä tulevaisuuden työelämä näyttää? Miten uudessa työelämässä työllistytään ja minkälaisia tukipalveluita työikäinen kaipaa? Entä miten työkykyä tuetaan monialaisesti?

Tutustu myös

Lisätiedot

WorkingMIX-hankkeesta:
Jarno Turunen
jarno.turunen@ttl.fi
+358 30 474 2358

Työelämätieto-palvelusta:
Pekka Varje
pekka.varje@ttl.fi
+358 30 474 273

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Työelämätieto -verkkosivusto tarjoaa alustan, jonka kautta asiantuntijat, media, työelämän kehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.
www.tyoelamatieto.fi