Muutosvuoropuhelu-prosessi

Muutosvuoropuhelu tukee työyhteisöä ja yksittäistä työntekijää työn muutoksessa ja kehittämisessä. Prosessin edetessä rakennetaan yhteistä näkemystä työn muutoksesta: missä nyt ollaan ja mihin suuntaan työ on muuttumassa. Prosessin tuloksena syntyy yhteisiä ja työntekijäkohtaisia kehittämisideoita, joita kokeillaan käytännössä. Prosessi toimii parhaimmillaan silloin, kun osallistujat tekevät työtä, jolla on yhteinen tarkoitus tai työt liittyvät läheisesti toisiinsa.

Prosessikaavio

Prosessi on viisivaiheinen. Ensimmäisessä yhteistapaamisessa luodaan yhteinen kuva työstä ja sen kehityssuunnasta kehityskartan avulla. Sen jälkeen kukin pohtii itsenäisesti omaa ammatillista tilannettaan suhteessa työyhteisön kehityskarttaan. Yksilöpohdintaa seuraa ammatillisen tilanteen tarkastelu ja kehittämisen kohteiden ideointi yhdessä työkaverin kanssa parikeskusteluna. Näiden jälkeen kaikki osallistujat kokoontuvat toiseen yhteistapaamiseen sopimaan kehittämiskokeiluista. Sovittuja asioita seurataan ja tuloksia arvioidaan arviointitapaamisessa ennalta sovitun kokeilujakson jälkeen.

Klikkaamalla alla olevia otsikoita pääset lukemaan lisätietoa Muutosvuoropuhelu-työskentelyn taustalla olevasta muutosajattelusta sekä prosessin ohjaajan roolista.

Mistä muutoksesta on kyse?

Muutokset työssä ovat moninaisia. Organisaatiomuutokset, tietojärjestelmien uudistukset ja omistajavaihdokset ovat tavallisia esimerkkejä tunnistettavista ja suunniteltavissa olevista muutoksista. Työelämän ja yhteiskunnan megatrendit sekä toimialakohtaiset muutokset tuntuvat etäisiltä, mutta heijastuvat väistämättä työn tekemiseen. Kullakin työyhteisöllä ja työpaikalla onkin oma, vuosien kuluessa rakentunut kehityspolkunsa.

Työssä tapahtuvat vähittäiset muutokset, esimerkiksi asiakastarpeiden muutos, hiipivät vaivihkaa ilman käyttöönottopäivämääriä ja ovat siksi hankalammin tunnistettavissa.

Työn muutos aiheuttaa erilaisia sujumattomuuksia ja häiriöitä, joiden yhteyttä muutokseen ei aina havaita. Tämän vuoksi on tärkeää saada kokonaiskuva muutoksista yhteisesti näkyväksi.

Miksi tarkastella juuri näin?

Muuttuvassa työssä tekemisen punainen lanka saattaa kadota. Lisäksi itselle mielekkään työn elementit voivat rapautua. Jokaisen suhde työhön on yksilöllinen ja oikeutettu. Siksi on tärkeä pysähtyä tarkastelemaan muuttuvaa työtä ja omaa kokemusta suhteessa työn kehityssuuntaan. Muutoksen tietoinen tarkastelu sekä oivallus yhteisen ja oman polun suhteesta auttaa ymmärtämään muutoksen synnyttämiä tuntemuksia uudesta näkökulmasta. Kyse ei ole muutosvastarinnan hallinnasta, vaan muutoksen kirkastamisesta ja oman aseman paikantamisesta muutoksessa. Tämä mahdollistaa myös tilanteeseen vaikuttamisen ja uusien toimintatapojen kehittämisen.

Miten yhteydessä työhyvinvointiin?

Muutosvuoropuhelu tukee osallistujien kehittymistä aktiivisiksi toimijoiksi omassa työyhteisössä. Yksilö- ja parityöskentely sekä pienryhmät mahdollistavat jokaisen näkemyksen esilletulon. Samalla vahvistuu työyhteisön jäsenten ymmärrys toistensa työstä sekä keskinäisestä yhteistyöstä. Osallistujille tarjotaan välineitä vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Tällä tavoin parannetaan työn sujuvuutta. Näillä tekijöillä on tutkitusti myönteinen yhteys työhyvinvointiin.

Millainen on ohjaajan rooli prosessissa?

Muutosvuoropuhelun tarkoituksena on kannustaa työyhteisöä keskustelemaan työstä ja mahdollistaa se, että prosessiin osallistuvat kertovat näkemyksiään työstään. Ohjaajana toimii tavallisesti työyhteisön esihenkilö tai HR-asiantuntija. Hän auttaa yhteisen näkemyksen syntymistä – ei kerro, miten jokin asia on tai miten sen tulisi olla. Tehtävänä on siis tukea osallistujien yhteistä pohdintaa, mikä voi poiketa tavallisesta esihenkilön roolista. Tässä prosessissa ohjaaja keskittyy kuuntelemaan ja kysymään, mitä osallistujilla on kerrottavana omasta työstään ja ammatillisesta tilanteestaan. Tässä prosessin ohjaajaa tukevat Muutosvuoropuhelu-prosessin välineet (tehtävät ja mallit).

 

Seuraavien materiaalien avulla voit ohjata muutosvuoropuhelun omassa työyhteisössäsi:

  1. Esitysmateriaali ohjaajan käyttöön
  2. Täytettävä kehityskarttapohja (ppt)
  3. Osallistujille jaettava materiaali
  4. Ohjaajan opas

Huomaathan, että ohjaajan ohje -materiaalissa on kuvattu kehittämistyöskentelyä sellaisena, että työyhteisö kokoontuu samaan fyysiseen tilaan pohtimaan asioita. Voitte kuitenkin yhtä hyvin toteuttaa Muutosvuoropuhelun etäyhteyksin ja käyttää papereiden ja huonetilan sijaan hyväksi esimerkiksi PowerPoint-pohjia tai muita käytössänne olevia sähköisiä välineitä ja alustoja.