Kohti yhteisiä ratkaisuja

Tässä osiossa tarkastellaan vuorovaikutusta työterveysneuvotteluissa. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan tässä sanoja, puhetta, eleitä, ilmeitä ja katseita, joiden avulla ihmiset kommunikoivat keskenään. Tässä osiossa opit vuorovaikutuskeinoja, jotka lisäävät työterveysneuvottelun sujuvuutta ja osallistujien yhteistyötä.

Kurkista työterveysneuvotteluun

Videolla pääset seuramaan työterveysneuvottelun aloitus-, päätöksenteko- ja lopetusvaihetta. Video kuvaa arkielämästä dramatisoituja vuorovaikutustilanteita. Pohdi videota katsoessasi, minkälaisia onnistumisia ja haasteita on tässä työterveysneuvottelussa. Video pysähtyy automaattisesti neuvottelun eri osioiden välissä ja painamalla play-näppäintä, jatkat videon katselua. Videon kesto on noin 10 minuuttia.

 

Neuvottelijoiden roolit ja tehtävät

Neuvottelutilanteen alussa todetaan osallistujat ja sovitaan neuvotteluroolit eli kuka toimii puheenjohtajana ja kuka muistion kirjoittajana. Lisäksi voidaan sopia, millaisten näkökulmien esille tuomista tai osallistumista kultakin osallistujilta odotetaan.

Tiesitkö, että...
Työterveyspsykologi oli mukana 4 %:ssa neuvotteluista ja työfysioterapeutti 10 %:ssa (Reho ym. 2018).

Klikkaamalla plus-merkkejä saat lisätietoa työterveysneuvotteluun osallistuvien henkilöiden rooleista.

Neuvottelun aloitus

Neuvottelun aloitusvaiheessa puheenjohtajan tehtävänä on todeta työterveysneuvottelun tarkoitus ja kyseessä olevan neuvottelun tavoite. Tavoitteen asettaminen on tärkeää, koska se tukee osallistujia neuvottelussa yhteiseen tekemiseen.

Neuvottelun aloitusvaiheessa sovitaan neuvottelun työskentelytavat kuten salassapitokäytänteet ja luottamuksellisuus, neuvottelussa käsiteltävät aiheet ja niiden rajaukset sekä muistion kirjaamiseen ja jakeluun liittyvät käytänteet.

Neuvottelun aloituksessa on tärkeää, että puheenjohtaja ottaa mukaan muut osallistujat yhteiseen keskusteluun. Kaikkien osallistujien näkemykset on tärkeää saada esille. Neuvottelun aloituksen jälkeen on luontevaa antaa työntekijän kuvata oma näkemyksensä työssä selviytymisestään.

Jos kysymys kohdistuu työntekijän omiin käsityksiin työstä tai työkyvystä, se ohjaa työntekijää kertomaan tilanteestaan työhön paluun näkökulmasta. Jos kysymys kohdistuu työntekijän vointiin tai antaa hänen vapaasti päättää, mistä kertoa, se ohjaa työntekijän kuvaamaan sairaushistoriaansa. Lue lisää artikkelista Puhutaanko työhönpaluusta vai sairaushistoriasta? Lääkärin tapa avata keskustelu suuntaa työterveysneuvottelua

Ratkaisujen etsiminen ja päätöksenteko

Aloitusvaihetta seuraa neuvotteluvaihe, jonka pääasiallinen tehtävä on työhönpaluuseen liittyvien ratkaisujen etsiminen ja päätöksenteko. Ratkaisujen etsimisessä puheenjohtajan on tärkeää kuulla kaikkien osapuolten näkemyksiä. Eri näkemysten pohjalta muotoillaan ratkaisuehdotus yhdessä keskusteltavaksi.

Vuorovaikutuksella on vaikutusta siihen, miten osallistujien yhteistyö neuvottelussa sujuu ja miten neuvotteluun osallistujat voivat vaikuttaa päätöksentekoon ja neuvottelussa syntyviin päätöksiin.

Huomioi, että yhteinen päätöksenteko voi edellyttää erisuuntaisten toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista tai kompromissia. Lisäksi on mahdollista, että neuvottelussa ei päästä päätöksen tekemiseen asti: yhteinen keskustelu voi jossain tilanteessa olla täysin riittävä neuvottelun lopputulos. Tarvittaessa voidaan sopia jatkoneuvottelusta.

Neuvottelun lopetus ja muistion kirjaaminen

Ennen neuvottelun päättämistä puheenjohtaja kysyy, ovatko osallistujien tärkeänä pitämät asiat tulleet käsitellyiksi ja onko jollakin osapuolella lisättävää tai kysyttävää keskustelussa käsiteltyihin asioihin.

Neuvottelun päätösten yhteenveto voidaan toteuttaa esimerkiksi muistion läpikäymisen avulla. Yhteenvedon avulla on mahdollista tarkistaa neuvottelijoiden yhteinen ymmärrys neuvottelun lopputuloksesta. Samalla myös muistion asiasisällöt tulevat yhteisesti tarkistettua ja tarvittaessa korjattua.

Sopikaa neuvottelun loppuvaiheessa yhdessä jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisen seurantatapaamisen ajankohdasta.

Muistio

Muistion kirjaamisesta on hyvä muistaa seuraavat asiat:

  • Osallistujien on helppo seurata päätösten kirjautumista muistioon, kun muistio kirjataan neuvottelun kuluessa ja heijastetaan samalla kaikille osallistujille näkyville esimerkiksi seinälle.
  • Muistio on hyvä tarkistaa ja allekirjoittaa neuvottelun lopuksi.
  • Muistioon voidaan kirjata myös eri osapuolten eriäviä näkemyksiä, jos yhteistä näkemystä ei ole vielä jostain kysymyksestä saavutettavissa.

Muistiopohjan työterveysneuvotteluun voit ladata tästä (.docx -tiedosto)

 

Neuvottelun puheenjohtajan, muistion kirjaajan ja muistiopohjan lisäksi työterveysneuvottelun rakennetta voidaan kuvata työpaikan työkyvyn tuen mallissa oheisen taulukon mukaisesti. Käytäntöjen kuvaaminen helpottaa kaikkia osapuolia valmistautumaan neuvotteluun.

Työterveysneuvottelun rakenne: Aloitus: Osallistujien esittely ja tutustuminen, puheenjohtaja avaa neuvottelun ja keskukstelun neuvottelun tarkoituksesta, työjärjestyksestä ja työskentelytavasta. Huomioitavaa: Puheenjohtaja ottaa kaikki mukaan keskusteluun, kaikkien näkemykset ovat tärkeitä. Avauskysymyksessä työntekijälle tarjotaan mahdollisuus taustoittaa oma tilanne. Neuvottelu ja päätöksenteko: Ratkaisuihin ja päätöksiin tarvitaan tiedon esille tuominen kaikkien näkökulmasta, ratkaisuvaihtoehtojen edut ja haitat kaikkien näkökulmasta, päätösten muotoilu ja kompromissien etsiminen. Huom! Aina ei synny päätöstä, keskustelmeninenkin voi jo olla ratkaisu itsessään. Huomioitavaa: Päätöksenteon ytheydessä osallistujia pyydetään selkeästi kertomaan oma näkemyksensä.  Puheenjohtaja voi jakaa vuoroja niin, että jokainen voi ottaa kantaa vuorollaan. Hän voi osoittaa, että päätöksenteko on riippuvainen kaikkien osallistumisesta saadakseen aikaan keskustelua. Lopetus: Päätösten yhteenveto, muistion tarkistaminen ja allekirjoittaminen, lisäaiheiden esiin nostaminen kysymällä, yhteistyöstä kiittäminen. Huomioitavaa: Päätösten ytheenveto on hyvä toteuttaa käymällä muistio yhdessä läpi. Yhteenvedon avulla varmistetaan, että kaikilla on yhteinen ymmärrys lopputuloksesta ja että kaikki asiat on käsitelty.

Lue sosiaalipsykologit.fi-sivustolta Hanna-Leena Ristimäen artikkeli aiheesta Miten yhteinen päätöksenteko rakentuu työterveysneuvotteluissa?

Suurennuslasi-ikoniJäitkö kaipaamaan lisätietoja? -osiosta löydät työterveysneuvotteluun, osatyökykyisyyteen ja työn muokkaamiseen liittyviä linkkejä, videoita ja podcasteja, joilla voit syventää tietämystäsi.