Työterveyshuollon tiedot valtakunnallisessa Avohilmo-tiedonkeruussa

Yhtenäinen kirjaaminen

  • varmistaa laadullisesti hyvän ja kattavan tiedon käytön
  • tehostaa tiedon koneellista käsittelyä, jolloin tiedon hakeminen potilastietojärjestelmästä helpottuu
  • mahdollistaa automaattisen tilasto- ja rekisteritiedon poiminnan

Avohilmo-tiedot ovat tärkeä tietovaranto, joka mahdollistaa niin julkisen kuin yksityisenkin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjauksen ja seurannan monin eri tavoin. Merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon arviointitoiminnassa käyttämistä indikaattoreista pohjautuu Avohilmo-tietoihin.

Työterveyshuollon osalta tietosisältöä on laajennettu vuoden 2019 alusta alkaen kuvaamaan paremmin työterveyshuollon palvelujen sisältöä ja käytön syitä. Tietoja kerätään sekä yksilöihin että työpaikkoihin kohdistuvasta toiminnasta. Poikkeuksena muuhun Avohilmo-tiedonkeruuseen, työterveyshuollon toimintaa kuvaavat tiedot kerätään palveluihin liittyvistä laskutustapahtumista.

Työterveyshuollon laskutustapahtumista Avohilmoon kerättävät toimintatiedot on esitetty taulukossa 1 ja sairauksien työhön liittyvyys- ja työkyvyn tuen tarve -arviointien jatkotoimenpiteet taulukossa 2.(lue lisää arvioinneista kohdasta Työhön liittyvät sairaudet, työkyvyn tukitoimien tarve ja jatkotoimenpiteet työterveyshuollon tietojärjestelmissä).

Koko työterveyshuollon Avohilmoon kerättävä tietosisältö on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 1. Työterveyshuollon toimintatiedot Avohilmo-tiedonkeruussa.

Työterveyshuollon toimintatietoSelite
Työterveyshuollon alkutarkastusTyösuhteen alkaessa toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
Työterveyshuollon määräaikaistarkastusMääräajoin toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
Työterveyshuollon lopputarkastusTyösuhteen päättyessä toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
TyöhönsijoitustarkastusTyösuhteen alkaessa toteutettava terveystarkastus.
Terveystarkastus työkyvyn selvittämiseksiTerveystarkastus, jossa selvitetään, arvioidaan ja seurataan työperäisiä terveyshaittoja, työntekijän terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä.
Työhön paluun seurantatarkastusTerveystarkastus, joka tehdään pitkältä sairauslomalta tms. työhön palatessa/palattua.
Terveystarkastus työllistymiskyvyn selvittämiseksiTerveystarkastus, joka tehdään työllistymiskyvyn selvittämiseksi työttömille tai työstä irtisanottaessa.
Muu terveystarkastusPerustarkastus asiakkaan terveydentilan selvittämiseksi, esim. T-todistus.
Toiminnan suunnittelu työpaikan kanssa Työterveystoiminnan ja työterveysyhteistyön suunnittelu työpaikan kanssa.
Toiminnan suunnittelu työterveyshuollon sisäisenä toimintanaTyöterveyshuollon suunnittelu asiakasvastuullisen tiimin yhteistyönä (työpaikan edustaja ei paikalla).
Työpaikan perusselvitysTyöpaikkaselvitys (perusselvitys) tehdään työterveyshuollon toimintaa aloitettaessa, työpaikan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella.
Työ-, koulu- ja opiskeluympäristö-altisteiden selvitysTyöterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (altisteet).
Työ-, koulu- tai opiskelupaikka tai yhteisön selvitysTyö-, koulu- tai opiskeluyhteisöön liittyvä selvitys (esim. työ- ja opiskeluilmapiiri). Huom. työterveyshuollossa suunnattu työpaikkaselvitys (psykososiaalinen kuormitus/työyhteisön ongelmat).
Työn fyysisen kuormituksen /ergonomian selvitysTyöterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (työn fyysisen kuormituksen ja/tai ergonomian selvitys).
Suunnattu työpaikkaselvitys (muu)Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys muuhun kuin altisteisiin tai työn psyykkiseen tai fyysiseen kuormitukseen liittyvä selvitys (esim. työskentely raskauden aikana, nuorten työolot).
Työterveyshuollon verkostoneuvotteluNeuvottelu, jossa ovat mukana potilas, hoitava taho ja työterveyshuolto.
TyöterveysneuvotteluNeuvottelu, jossa ovat mukana potilas ja työterveyshuollon ja työpaikan edustajat.
Muu neuvotteluMuu työterveyshuollossa toteutettava neuvottelu.
TANO (elintapoihin liittyvä)Elintapoihin liittyvä neuvonta (esim. ravinto, liikunta, uni) työterveyshuollossa.
TANO (työolosuhteisiin liittyvä)Työolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus (esim. suojautuminen, ergonomia) työterveyshuollossa.
Elämäntapoihin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)Kaikki elämäntapoihin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva toiminta
(ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)
Kaikki työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuvat toiminta
(ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)
Kaikki johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Työnohjaus (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)Työnohjaus.

Taulukko 2. Jatkotoimenpiteet Avohilmo-tiedonkeruussa

JatkotoimenpiteetKuvaus
Käynnissä olevien työkyvyn tukitoimien jatkuminentyökyvyn tukitoimet ovat käynnissä, ei tarvetta uusiin tukitoimiin
Hoidon tehostus työterveyshuollossakäynnissä olevan hoidon tehostaminen tai uuden hoidon aloittaminen työhön liittyvän oireen vuoksi
Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä neuvonta työterveyshuollossatyöntekijän ohjaus tunnettuun terveysongelmaan liittyvään neuvontaan työterveyshuollossa
Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaustyöterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus
Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärilleohjaus lääkärille tai hammaslääkärille
Ohjaus muulle ammattiryhmälle kuin lääkärilleei sisällä lääkärille tai hammaslääkärille ohjaamista
Uusi vastaanottoaikasisältää sopimuksen hoito- tai tarkastusohjelmaan kuuluvasta uudesta käynnistä
Yhteydenotto työpaikalletyöterveyshuollon yhteydenotto/suositus työntekijän työpaikalle Huom. Yhteydenotto voi olla kirjallinen tai suullinen.
Työympäristöaltisteiden selvitystyöntekijän työpaikalle suunniteltu työpaikkaselvitys työympäristön altisteiden vuoksi
Työn fyysisen kuormituksen tai ergonomian selvitystyön fyysisen kuormituksen tai työergonomian selvitys työntekijän työpaikalla
Työn psykososiaalisen kuormituksen selvitystyön psykososiaalisen kuormituksen selvitys työntekijän työpaikalla
Ohjaus verkostoneuvotteluuntyöntekijän ohjaus verkostoneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana hoitava taho / hoitavat tahot ja työterveyshuolto
Ohjaus työterveysneuvotteluuntyöntekijän ohjaus työterveysneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana työterveyshuollon ja työpaikan edustajat
Työkyvyn arviointityöntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin
Lausunto työkyvystätyökyvystä tehtävä lausunto
Suositus osasairauspäivärahastasuositus työn jatkamisesta osasairauspäivärahalla
Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseenOhjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen
Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseenOhjaus ammatilliseen kuntoutukseen
Ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiintyöntekijän ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiin työhön liittyvän sairauden/oireiden selvittämiseksi
Ohjaus perusterveydenhuoltoontyöntekijän ohjaus perusterveydenhuoltoon
Lähete erikoissairaanhoitoonsisältää myös konsultaatiopyynnön
Tutkimukset ammattitautiepäilyn vuoksiammattitautiepäilyn vuoksi työntekijälle tehtävät lisätutkimukset Huom. Sisältää myös lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos se tehdään ammattitautiepäilyn vuoksi.

Taulukko 3. Työterveyshuollon kaikki poimintatiedot Avohilmossa.

Poimittava tietoArvo/Formaatti/Luokitus
Potilastietojärjestelmän nimiMerkkijono
Potilastietojärjestelmän toimittajaMerkkijono
Asiakkaan perustiedot
HenkilötunnusHenkilötunnus
KotikuntaVRK/THL - Kuntakoodit
Asuinpaikan postinumeroPostinumerokoodisto
Asiakkaan ammattiAmmattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)
Käynnin tai hoitojakson perustiedot
Seurantatietueen tunnusSeurantatietueen yksilöivä OID-tunnus
Seurantatietueen päivitysaikaPäivämäärä ja kellonaika TS
PalveluntuottajaToimipaikkarekisteri (TOPI)
Palveluntuottajan palveluyksikön OID-tunnusTHL - SOTE-organisaatiorekisteri
Työpaikan y-tunnusYritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
Työpaikan kotikuntaVRK/THL - Kuntakoodit
PäätoimialaTilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008
Käynnin tai hoitojakson toteutuminen
Käynnin tai hoitojakson aloitusajankohtaPäivämäärä ja kellonaika TS
Käynnin tai hoitojakson lopetusajankohtaPäivämäärä ja kellonaika TS
Hoidon kiireellisyysHilmo - Hoidon kiireellisyys
AmmattiluokkaValvira - Ammattioikeudet 2008
AmmattiAmmattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)
Käynnin toteuttajaValviran rekisteröintinumero
PalvelumuotoPTHAVO - Palvelumuoto
YhteystapaHILMO - Yhteystapa
KävijäryhmäPTHAVO - Kävijäryhmä tai Hilmo - Kävijäryhmä
Käynnin luonnePTHAVO - Käynnin luonne
Diagnoosit, käyntisyyt ja toimenpiteet
Päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyyTHL - Tautiluokitus ICD-10
Sivudiagnoosit tai muut käyntisyytTHL - Tautiluokitus ICD-10
Ensisijainen käyntisyy ICPC2 Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit
Muu käyntisyy ICPC2 Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit
Päädiagnoosin työhön liittyvyysKyllä (K), Ei (E)
Sivudiagnoosin työhön liittyvyysKyllä (K), Ei (E)
Ensisijaisen käyntisyyn työhön liittyvyysKyllä (K), Ei (E)
Muun käyntisyyn työhön liittyvyysKyllä (K), Ei (E)
Päädiagnoosin vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)Kyllä (K), Ei (E)
Sivudiagnoosin vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)Kyllä (K), Ei (E)
Ensisijaisen käyntisyyn vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)Kyllä (K), Ei (E)
Muun käyntisyyn vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)Kyllä (K), Ei (E)
Päädiagnoosin ulkoinen syyTHL - Tautiluokitus ICD-10
Sivudiagnoosin ulkoinen syyTHL - Tautiluokitus ICD-10
Päädiagnoosin tapaturmatyyppiTHL - Tautiluokitus ICD-10
Sivudiagnoosin tapaturmatyyppiTHL - Tautiluokitus ICD-10
PitkäaikaisdiagnoosiTHL - Tautiluokitus ICD-10
Pitkäaikaisdiagnoosin ulkoinen syyTHL - Tautiluokitus ICD-10
Pitkäaikaisdiagnoosin tapaturmatyyppiTHL - Tautiluokitus ICD-10
ToimenpideTHL - Toimenpideluokitus
Työkyvyttömyyden syyt ICD-10THL - Tautiluokitus ICD-10
Työkyvyttömyyden syyt ICPC-2Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit
Työkyvyttömyyden alkamispäiväPäivämäärä ja kellonaika TS
Työkyvyttömyyden loppumispäiväPäivämäärä ja kellonaika TS
Lääkitystiedot
Määrätyn lääkkeen ATC-koodiFimea - ATC Luokitus
Lääkepakkauksen yksilöivä tunniste ja tunnisteen mukainen nimiVNR-numero
Valmisteen nimiValmistajan antama nimi lääkeaineelle, vapaa merkkijono
Lääkkeen määräämispäiväLääkityksen määräämisajankohta,TS
Rokotustiedot
Rokotteen ATC-koodiFimea - ATC Luokitus
Rokotteen nimiTHL - Rokotevalmisteet
RokotteetTHL - Rokotteet
RokotussuojaTHL - Rokotussuoja
Rokotepakkauksen yksilöintinumeroVNR-numero
RokotteenantopäivämääräRokotteen antohetki, TS
Rokotepakkauksen eränumeroRokotepakkaukseen painettu eränumero
Annoksen järjestyslukuRokotuksen järjestysluku, INT
RokotustapaAR/Ydin - Rokotustapa
PistoskohtaAR/Ydin - Pistoskohta
Fysiologiset mittaukset
PainoFinLOINC - Fysiologiset mittaukset / kg tai g
Painon yksikköFinLOINC - Fysiologiset mittaukset / kg tai g
PituusFinLOINC - Fysiologiset mittaukset / cm
VyötäronympärysFinLOINC - Fysiologiset mittaukset / Vyötärön ympärys
Terveyteen liittyvät tekijät
TupakointiAR/YDIN - Tupakointistatus
AUDIT-CTHL/Testi - AUDIT - Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 3 kysymyksellä
AUDITTHL/Testi - AUDIT - Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 10 kysymyksellä
Jatkohoito
JatkohoitoPTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (ryhmä: SPAT1333)
Lähtevä lähete
Lähetteen lähettävän palveluntuottajan palveluyksikköTHL - SOTE-organisaatiorekisteri
Lähtevän lähetteen päivämääräPäivämäärä ja kellonaika TS
Lähtevän lähettäjän ammattiluokkaValvira - Ammattioikeudet 2008
Lähettäjän ammattiAmmattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)
Lähetteen vastaanottajan erikoisalaHilmo - Terveydenhuollon erikoisalat
Lähetteen vastaanottajan toimintayksikköTHL - SOTE-organisaatiorekisteri
Peruuntuminen
Peruuntumisen ajankohtaPäivämäärä ja kellonaika TS
Palvelutapahtuman peruuntumisen syyPTHAVO- Palvelutapahtuman peruuntumisen syy