Smidigt hjärnarbete med kognitiv ergonomi

Smidigt hjärnarbete får allt större betydelse i många arbetsuppgifter. Men arbetsförhållandena och -sätten stöder inte alltid på bästa sätt ett lyckat genomförande av arbetsuppgifterna. Till exempel onödiga störningar, avbrott och för stort informationsflöde sänker arbetseffektiviteten och -kvaliteten. Utveckling av hjärnarbetet är viktigt med tanke på både individens arbetshälsa och arbetsplatsens produktivitet.

I denna databank presenteras metoder för förbättring av den kognitiva ergonomin på arbetsplatsen. Med kognitiv ergonomi avses att arbetet planeras i enlighet med människans resurser så att kraven och förhållandena i kognitivt arbete dvs. informationsarbete främjar ett smidigt arbete. Databanken riktar sig till alla som utför hjärnarbete, till exempel sakkunniga, chefer och andra som utför informationsarbete. Även arbetsutvecklare och -konsulter, aktörer inom arbetarskydd och arbetshälsa samt företagshälsovård kan ha nytta av databanken i sina olika utvecklingsprocesser.

Med hjälp av databanken:

  • förstår du vad fungerande hjärnarbete innebär
  • identifierar du hinder för smidigt arbete och metoder för att lösa problemen
  • får du konkreta spelregler, handlingsmodeller och evidensbaserad praxis för utveckling av ett smidigare hjärnarbete.

Databanken fokuserar på tre belastningsfaktorer i hjärnarbete: störningar, avbrott och informationsöverflöde. Dessa teman har i våra forsknings- och utvecklingsprojekt fått en stark framtoning som allmänna och belastande faktorer i alla branscher. I hjärnarbete finns även andra krav och belastande situationer. I avsnittet Hur ska vi gå vidare hittar du färdiga lösningar och tjänster för utveckling av hjärnarbete.

Hjärnbelastningsbarometern

Vilka lösningar inom kognitiv ergonomi finns det för närvarande störst behov av på er arbetsplats? Välj bland de tre följande målen.

Materialet i denna databank baserar sig på ett forskningsprojekt som genomfördes i fyra arbetsgemenskaper och på 36 enheter , och dess mål var att minska onödig belastning av hjärnan. Under projektet utvecklade man på arbetsplatserna konkreta handlingssätt och spelregler med vars hjälp man kan minska störningarna, hantera avbrotten och tygla informationsflödet. I denna databank blir god praxis och bra handlingssätt tillgängliga för alla. Hoppas att du här finner färdig praxis som du och din arbetsgemenskap kan införa. Diskutera också dessa metoder tillsammans och fatta beslut om vad ni vill pröva på er arbetsplats, och vid behov kan ni modifiera de föreslagna spelreglerna så att de lämpar sig för er arbetsgemenskap.

Databanken är gratis och fritt tillgänglig. Databanken har producerats av Arbetshälsoinstitutet med finansiering av Arbetarskyddsfonden.

Våra experter

Virpi Kalakoski, virpi.kalakoski@ttl.fi

Virpi Kalakoski

Kirsi Luokkala, kirsi.luokkala@ttl.fi

Kirsi Luokkala

Arbetarskyddsfonden