Yhtenäinen kirjaaminen työikäisen hoito- ja palveluketjuissa

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn edistämisessä. Työikäisten palvelukokonaisuus on kuitenkin usean toimijan yhteistyötä. Olennaista on, että kaikki toimijat, kuten perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito, kuntoutus ja työterveyshuolto toimivat yhteistyössä työikäisen asiakkaan parhaaksi.
Sisällysluettelo

Työterveyshuollolle on tärkeää saada käyttöön muualla terveydenhuollossa syntyvä potilas- ja asiakastieto, erityisesti, kun potilaalla on työkykyyn vaikuttava ongelma. Vastaavasti työterveyshuollossa kirjattavat tiedot on hyödyllistä saada muiden ammattilaisten käyttöön, jotta työikäisen terveyden- ja sairaanhoitoon saadaan mukaan työkyvyn näkökulma. Tietojen välittyminen toimijalta toiselle edesauttaa sairaanhoidon sujuvuutta ja vähentää toimintojen päällekkäisyyttä.

Yhtenäinen asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen varmistaa laadullisesti hyvän ja kattavan tiedon käytön asiakkaan hoito- ja palveluketjussa. Kuviossa 1. esitetään ”Tieto seuraa ihmistä” -ideaalimalli työikäisten terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan asiakas- ja potilastietojen vaihdon tehostamiseksi eri toimijoiden kesken.

1. Ammattilainen kirjaa tarpeelliset potilas- ja asiakastiedot rakenteisesti ja yhtenevällä tavalla. 2. Ammattilainen hyväksyy kirjaamansa tiedot ja tiedot siirtyvät Kantaan ja Omakantaan. 3. Potilas on antanut suostumuksensa ja tiedot ovat hoitoon osallistuvien käytettävissä sujuvasti. 4. Ammattilainen hakee tarvitsemansa potilas- ja asiakastiedot Kantasta. 5. Potilas näkee ammattilaisen kirjaamat tiedot Omakannassa.

Kuvio 1. “Tieto seuraa ihmistä” -ideaalimalli.

Työterveyshuollossa tärkeä työkykyä koskeva asiakas- ja potilastieto saadaan käyttöön, kun

  • standardisoidaan tietosisältö ja kirjaamistapa kansallisesti
  • sitoudutaan rakenteiseen kirjaamiseen
  • kirjaamisalusta tukee ammattilaisen työnkulkua
  • tiedon haku ja esitystapa tietojärjestelmissä on sujuvaa
  • onnistutaan tiedonkeruussa