Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan Osaava ja uudistuva työura -tutkimuksen kyselyyn, joka suoritetaan kesällä 2021. Kyselytutkimus on osa suurempaa tutkimushanketta, joka alkoi lokakuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2023. Tässä tiedotteessa saatte tietoa koko tutkimuksesta ja siihen liittyvästä kyselystä.

Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus

Työelämän nopea kehittyminen luo paineita työntekijöiden osaamisen uudistumiseen työuran aikana. Osaava ja uudistuva työura -tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla parannetaan työntekijöiden valmistautuneisuutta kehittää omaa osaamista ja uudistua työuran haasteissa.

Tutkimushankkeessa on jo selvitetty työntekijöiden uudistumishaasteiden ja urajumien syitä ja seurauksia työuralla, erityisesti keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. Tämä ensimmäinen vaihe toteutettiin tammi-huhtikuussa 2021 haastattelemalla urajumitilanteessa olevia työntekijöitä.

Nyt käynnistyvä tutkimushankkeen toinen vaihe sisältää kyselytutkimuksen. Se koostuu ammattiliittojen jäsenille lähetettävästä sähköisestä kyselystä. Kyselytutkimuksen avulla selvitetään työuriin ja osaamisen uudistamiseen liittyviä tekijöitä ja niiden mittaamista.

Kyselytutkimuksen avulla pohjustetaan myöhemmin hankkeessa kehitettävää uutta vertaisoppimiseen perustuvaa ryhmämenetelmää, jonka avulla osaamisen kehittämisen ja työuralla uudistumisen haasteita voidaan ehkäistä ja valmistautuneisuutta haasteiden kohtaamisen parantaa. Haemme kyselyyn vastaajiksi yli 35-vuotiaita ammattiliittonsa jäseniä, jotka ovat kyselyyn vastaamisen ajankohtana mukana työelämässä.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa, joka alkaa syksyllä 2021, tutkitaan yllä mainitun vertaisoppimiseen perustuvan ryhmämenetelmän toimivuutta. Tulemme tarkastelemaan kyseisen menetelmän vaikutuksia mm. työntekijöiden valmistautuneisuuteen kehittää omaa osaamistaan sekä uudistua työuralla. Lisäksi menetelmän odotetaan parantavan työhyvinvointia. Kolmanteen tutkimukseen tullaan etsimään osallistuvia työpaikkoja ja niiden työntekijöitä myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Kuka tutkimuksen toteuttaa?

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Työterveyslaitos toimii tutkimuksen toisessa vaiheessa (kyselytutkimus) yhteistyössä ammattiliittojen kanssa.

Mitä tietoa kerätään?

Tämä tutkimushankkeen vaihe koostuu internetissä täytettävästä kyselystä. Kyselyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselylomake sisältää

  • taustatietoja (esim. koulutustausta),
  • kysymyksiä työuraodotuksista ja tyytyväisyydestä työuraa kohtaan,
  • koronapandemiasta ja sen ajankohtaisista vaikutuksissa työssä, sekä
  • työhön liittyvän osaamisen uudistumisesta ja työhyvinvoinnista.

Miksi tutkitaan?

Tutkimuksen toisen vaiheen avulla hankittavaa tietoa käytetään työntekijöille kehitettävien koulutus- ja valmennusmenetelmien suunnitteluun sekä työuria koskevien kyselymenetelmien kehittämiseen.

Työurien, osaamisen uudistamisen ja terveyden parempaa tuntemusta ja osuvampaa mittaamista voidaan hyödyntää myöhemmin myös käytännön työssä, esimerkiksi työterveyshuollossa.

Koko hankkeen tuloksena osaamista kyetään uudistamaan paremmin läpi työuran suomalaisessa työelämässä erityisesti niiden työntekijöiden keskuudessa, joilla on haasteita osaamisensa kehittämisessä.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Tutkittavan oikeudet on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu kolmen viikon kuluessa siitä, kun olette vastaanottaneet sähköpostikutsun vastata kyselyyn.

Osallistumisen hyödyt

Tutkimukseen osallistumalla voitte tarkastella omaa uratilannettanne ja sitä kautta voitte saada ideoita työuranne kehittämiseen ja uralla uusiutumiseen. Osallistumalla vaikutatte myös omien kokemustenne kautta työurien tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa kehitettävistä menetelmistä hyötyvät myöhemmin eri alojen työntekijät ja työpaikat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tuloksista viestiminen

Työterveyslaitos tarjoaa tutkimuksen tuloksista yhteenvedon ammattiliitoille. Yhteenvedossa esitellään tutkimuksen tuloksia vain yleisellä tasolla.

Tuloksista viestitään ammattiliittojen eri kanavien kautta, mm. ammattiliittojen jäsenlehtien kautta. Tutkimushankkeen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen www-sivuilla.

Tutkimushankkeen tuloksia ryhmätasolla esitellään tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa. Lisäksi tuloksia esitellään tutkimushankkeen osana toteutettavassa väitöskirjatyössä.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki annetut yksittäisten osallistujien vastaukset tai muut tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Kenenkään henkilökohtaiset vastaukset eivät tule esiin tulosten raportoinnissa. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Lisää tietoa tutkimuksesta tutkimushankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Marjaana Pöyry
erikoistutkija
Työterveyslaitos
p. 046 920 7533
marjaana.poyry@ttl.fi

Otto Pankkonen
tutkija
Työterveyslaitos
p. 050 408 6601
otto.pankkonen@ttl.fi

Jukka Vuori
tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p. 046 850 5096
jukka.vuori@ttl.fi