Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan Osaava ja uudistuva työura -tutkimuksen haastatteluvaiheeseen, mikä suoritetaan alkuvuonna 2021. Haastattelu on osa suurempaa tutkimushanketta, joka alkoi lokakuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2023. Tässä tiedotteessa saat tietoa koko tutkimuksesta ja siihen liittyvästä haastattelusta.

Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus

Työelämän nopea kehittyminen luo paineita työntekijöiden osaamisen uudistumiseen työuran aikana. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla parannetaan työntekijöiden valmistautuneisuutta kehittää omaa osaamista ja uudistua työuran haasteissa.

Tutkimushankkeessa selvitetään ensin alkukartoituksessa uudistumishaasteiden ja urajumien syitä ja seurauksia työuralla, erityisesti keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. Näillä haastatteluilla pohjustetaan myöhemmin hankkeessa kehitettäviä uusia menetelmiä, joiden avulla osaamisen kehittämisen ja työuralla uudistumisen haasteita voidaan ehkäistä ja valmistautuneisuutta haasteiden kohtaamisen parantaa. Hankkeessa kerätään ja hyödynnetään erityyppisiä aineistoja. Hankkeen ensimmäisen vaiheen haastattelut luovat pohjan uralla jumiutumista mittaavan kyselylomakkeen kehittämiselle ja hankkeen myöhemmässä vaiheessa
toteutettavan interventiomenetelmän suunnittelulle. Hankkeessa kerättävää aineistoa käytetään myös väitöskirja-aineistona.

Haemme haastateltaviksi yli 35-vuotiaita työntekijöitä, jotka kokevat olevansa jämähtäneitä omaan epätyydyttävään työtilanteeseensa ja kokevat työuransa edistämisen ja työuralla uudistumisen hyvin haasteellisena. Haastatteluissa käsitellään erityisesti syitä niin sanottuihin urajumeihin ja niiden syntymiseen.

Kuka tutkimuksen toteuttaa?

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria.

Mitä tietoa kerätään?

Tä,ä tutkimushankkeen vaihe koostuu kahdesta haastattelusta.

Ensimmäisessä haastattelussa kartoitamme jo pidempään työelämässä olleiden henkilöiden käsityksiä osaamisen uudistumistarpeista ja -haasteista, työuraodotuksista ja niiden täyttymisestä sekä nykyiseen tilanteeseen johtaneista tekijöistä ja hyvinvoinnista. Haastattelun kysymykset ja teemat liittyvät osaamiseen ja kehittymiseen, työhön sitoutumiseen ja myös työn ulkopuolisiin tekijöihin. Ensimmäisen haastattelun pohjalta luomme kyselylomaketta urajumitilanteen tunnistamiseen.

Toisessa haastattelussa käymme läpi haastateltavan ajatuksia urajumitilannetta mittaavan kyselylomakkeen kysymysten sisällöstä, muodosta ja ymmärrettävyydestä sekä pyydämme kehittämisehdotuksia kyselylomakkeen parantamiseksi.

Miksi tutkitaan?

Tutkimuksen avulla hankittavaa tietoa käytetään työntekijöille kehitettävien koulutus- ja valmennusmenetelmien suunnitteluun sekä uralla jumiutumista mittaavan kyselylomakkeen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena osaamista kyetään uudistamaan paremmin läpi työuran suomalaisessa työelämässä erityisesti niiden työntekijöiden keskuudessa, joilla on haasteita osaamisensa kehittämisessä. Tässä vaiheessa tutkimushanketta tarkoituksena on erityisesti kehittää menetelmää uralla jumiutumisen tilanteen mittaamiseen.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Teillä on oikeus keskeyttää osallistumisenne tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Voitte myös peruuttaa suostumuksenne tutkimukseen, jolloin kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietoja ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneeen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.

Tutkimuksessa toteutetaan kaksi haastattelua. Haastattelut toteutetaan alkuvuoden 2021 aikana etäyhteyden kautta videon välityksellä. Teiltä pyydetään myös suostumus haastattelun nauhoittamiseen. Yksi haastattelu kestää n. tunnin. Haastattelijoina toimivat erikoistutkija Marjaana Sianoja ja tutkija Otto Pankkonen.

Suostumus haastattelututkimukseen osallistumiseen kerätään etänä toteutettavissa haastatteluissa suullisesti, jolloin suostumus äänitallennetaan. Suostumuskirje lähetetään osallistujalle etukäteen tutustuttavaksi kirjallisessa muodossa. Mahdollisesti paikan päällä tapahtuvissa haastatteluissa suostumus kerätään paperilomakkeella allekirjoitettuna.

Osallistumisen hyödyt

Osallistumalla tutkimukseen voitte omien kokemustenne kautta vaikuttaa työurien tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävistä menetelmistä hyötyvät myöhemmin eri alojen työntekijät ja työpaikat kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimukseen osallistuminen voi auttaa teitä reflektoimaan omaa uratilannettanne ja sitä kautta auttaa pääsemään eteenpäin uralla jumiutumisen tilanteessa.

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimuksen tuloksia esitellään hankkeen loppuraportoinnissa osallistuville työpaikoille laadittavissa raporteissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki annetut yksittäisten osallistujien vastaukset tai muut tiedot tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Tutkimukseen sisältyvien haastattelujen litterointi ostetaan alihankintana palveluntarjoajalta, jonka kanssa Työterveyslaitos on sopinut tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Haastattelujen tulokset raportoidaan koko haastatteluaineiston tasolla ilman viittauksia työpaikkoihin, vastaajiin tai yksittäisiin tilanteisiin. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa, joka löytyy hankkeen www-sivuilta.

Lisää tietoa tutkimuksesta tutkimushankkeen www-sivuilla.

Lisätietoja:

Marjaana Pöyry
Erikoistutkija
Työterveyslaitos
p. 046 920 7533
marjaana.poyry[at]ttl.fi

Otto Pankkonen
Tutkija
Työterveyslaitos
p. 050 408 6601
otto.pankkonen[at]ttl.fi

Jukka Vuori
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p. 046 850 5096
jukka.vuori[at]ttl.fi