Vastuu ja henkilörekisterin vastuuhenkilöt

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat:

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 40, 00032 Työterveyslaitos
puh. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot

Marjaana Pöyry, erikoistutkija
Arinatie 3, Helsinki
Postiosoite: PL 18, 00032 Työterveyslaitos
puh. 046 920 7533
sähköposti: marjaana.poyry@ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

puh. 030 4742429
sähköposti: tsv@ttl.fi

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi

Tutkimuksessa käytettävät tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta heidän suostumuksellaan kyselyillä ja/tai haastatteluilla. Kyselyyn vastaaminen katsotaan suostumukseksi osallistua haastatteluun. Haastatteluihin osallistumiseen pyydetään suostumus haastattelun alkaessa suullisesti ja haastattelut äänitallennetaan. Kaikki annetut tiedot tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Tuloksissa ei esitä myöskään suoria aineistolainauksia. Yksittäisen osallistujan vastauksia ei missään tutkimuksen vaiheessa anneta osallistujien työnantajan tietoon.

Haastattelujen tulokset raportoidaan vain koko tutkimusaineiston osalta eikä työpaikkakohtaisia tuloksia haastatteluista raportoida. Yksittäisiin ihmisiin, paikkoihin tai tilanteisiin viittavia tietoja ei raportoida.

Tutkimusaineistoon on pääsy vain Työterveyslaitoksen tutkijoilla ja aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassaolevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tutkimukseen sisältyvien haastattelujen litterointi ostetaan alihankintana palveluntarjoajalta, jonka kanssa Työterveyslaitos on sopinut tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Tutkimusaineisto
analysoidaan käyttäen henkilökohtaista tunnistenumeroa. Kaikki rekisteröityä koskeva tieto arkistoidaan pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.12.2023) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Tutkittavan oikeudet

Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuminen on sinulle vapaaehtoista. Osallistuminen perustuu suostumukseesi ja sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Voit myös peruttaa suostumuksesi, jolloin sinusta kerättyjä tietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tiedot poistetaan aktiivikäytössä olevasta aineistosta (mikäli se on teknisesti mahdollista) ja arkistoidaan, mutta siihen mennessä tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä sinua koskeviin henkilötietoihin sekä tutkimukseen osallistuvalle pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta (https://www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa/). Rekisterin vastuuhenkilö antaa mielellään myös lisätietoja.