ONNETTOMUUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT AINEET -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)


OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. OVA-ohjeita on tehty 133 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Eri aineiden ohjeissa on kunkin luvun alussa (luvun numero) linkki vastaavaan kohtaan käyttäjän oppaassa. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti.

Ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Ämnen som medför olycksrisk - säkerhetsanvisningar

Dessa säkerhetanvisningar är avsedda att användas som kunskapskälla för räddningsverk, miljöskyddsmyndigheter, anställda inom företagshälsovården och alla som är intresserade av kemikalierisker. En del av anvisningarna har svensk sammanfattning. Mera omfattande anvisningar finns på finska.

Käyttäjän opas

Varoitusmerkit (CLP), vaara- ja turvalausekkeet / Varningsmärken (CLP), faro- och skyddsangivelser

Aikaisemmin käytössä olleet varoitusmerkit, R- ja S-lausekkeet

OVA-ohjeiden luettelo YK-numeroiden mukaisessa järjestyksessä

Svenska sammanfattningar


OVA-ohjeet ja tiivistelmät aakkosjärjestyksessä:OVA-ohje CAS-numero(t) YK-numero(t) PDF Tiivistelmä Päivitetty
Akryyliamidi 79-06-1 2074, 3426 PDF Tiivistelmä 11/2017
Akryylihappo 79-10-7 2218 PDF Tiivistelmä 11/2017
Akryylinitriili 107-13-1 1093 PDF Tiivistelmä 11/2017
Alumiinikloridi 7446-70-0 1726, 2581 PDF Tiivistelmä 11/2017
Alumiinisulfaatti 10043-01-3
PDF Tiivistelmä 11/2017
Ammoniakki 7664-41-7 1005, 3318, 2073, 2672 PDF Tiivistelmä 11/2017
Ammoniumnitraatti 6484-52-2 1942, 0222, 1477, 2067, 2071, 2426, 3218, 3375 PDF Tiivistelmä 11/2017
tert-Amyylimetyylieetteri (TAME) 994-05-8, 91995-60-7 1993 PDF Tiivistelmä 11/2017
Arseenipitoiset suolakyllästeet
1556, 1557 PDF Tiivistelmä 11/2017
Asetoni 67-64-1 1090 PDF Tiivistelmä 11/2017
Asetonitriili 75-05-8 1648 PDF Tiivistelmä 11/2017
Asetyleeni 74-86-2 1001, 3374 PDF Tiivistelmä 11/2017
Bensiini → ks. Moottoribensiini
Bentseeni 71-43-2 1114 PDF Tiivistelmä 11/2017
Biokaasu → ks. Metaani
Bromi-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (BCDMH) 32718-18-6 3085 PDF Tiivistelmä 03/2016
Bronopoli (2-bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli) 52-51-7 3241 PDF Tiivistelmä 12/2015
Butaani → ks. Nestekaasut
Butadieeni 106-99-0 1010 PDF Tiivistelmä 11/2017
1-Butanoli 71-36-3 1120 PDF Tiivistelmä 11/2017
Buteeni 106-98-9, 107-01-7, 115-11-7, 590-18-1, 624-64-6 1012, 1055 PDF Tiivistelmä 11/2017
Butyyliakrylaatti 141-32-2 2348 PDF Tiivistelmä 11/2017
tert-Butyylihydroperoksidi 75-91-2 3109, 3103, 3105, 3107 PDF Tiivistelmä 11/2017
C-kyllästeet → ks. Kuparipitoiset suolakyllästeet
2,2-Dibromi-2-syanoasetamidi (DBNPA) 10222-01-2 2811, 3265 PDF Tiivistelmä 03/2016
Dieselöljy 68334-30-5, 68476-34-6 1202 PDF Tiivistelmä 11/2017
Dietyleeniglykolimonometyylieetteri (DEGME) 111-77-3
PDF Tiivistelmä 11/2017
Dikvatti 85-00-7 3016 PDF Tiivistelmä 03/2016
E85 → ks. Korkeaseosetanoli

EDTA 60-00-4, 64-02-8 3267 PDF Tiivistelmä 11/2017
Epikloorihydriini 106-89-8 2023 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etanoli 64-17-5 1170 PDF Tiivistelmä 11/2017
Eteeni 74-85-1 1962, 1038 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etikkahappo 64-19-7 2790, 2789 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etikkahappoanhydridi 108-24-7 1715 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etyleeniglykoli 107-21-1
PDF Tiivistelmä 11/2017
Etyleenioksidi 75-21-8 1040, 1041, 1952, 3300 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etyyliakrylaatti 140-88-5 1917 PDF Tiivistelmä 11/2017
Etyyliheksyyliakrylaatti 103-11-7
PDF Tiivistelmä 11/2017
Fenoli 108-95-2 1671, 2312, 2821 PDF Tiivistelmä 11/2017
Ferrosulfaatti
7720-78-7, 17375-41-6, 7782-63-0

PDF Tiivistelmä 09/2018
Fluoripiihappo 16961-83-4 1778 PDF Tiivistelmä 11/2017
Fluorivety ja fluorivetyhappo 7664-39-3, 7664-39-3 1052, 1790 PDF Tiivistelmä 11/2017
Formaldehydi 50-00-0 1198, 2209 PDF Tiivistelmä 11/2017
Formamidi 75-12-7
PDF Tiivistelmä 11/2017
Fosforihappo 7664-38-2 1805, 3453 PDF Tiivistelmä 11/2017
Ftaalihappoanhydridi 85-44-9 2214 PDF Tiivistelmä 11/2017
Fumaarihappo 110-17-8
PDF Tiivistelmä 11/2017
Glutaraldehydi 111-30-8 2810 PDF Tiivistelmä 12/2015
Glyoksaali 107-22-2
PDF Tiivistelmä 11/2017
Happi 7782-44-7 1072, 1073 PDF Tiivistelmä 12/2015
Heksaani 110-54-3 1208 PDF Tiivistelmä 11/2017
Hiilidioksidi 124-38-9 1013, 2187, 1845 PDF Tiivistelmä 11/2017
Hiilimonoksidi 630-08-0 1016 PDF Tiivistelmä 9/2019
Hiilitetrakloridi 56-23-5 1846 PDF Tiivistelmä 11/2017
Hydratsiini 302-01-2 2029, 2030, 3293 PDF Tiivistelmä 11/2017
Hydrokinoni 123-31-9 3077 PDF Tiivistelmä 11/2017
Isobutanoli 78-83-1 1212 PDF Tiivistelmä 11/2017
Isopreeni 78-79-5 1218 PDF Tiivistelmä 11/2017
Isopropanoli 67-63-0 1219 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kaliumamyyliksantaatti 2720-73-2
3342
PDF Tiivistelmä 01/2016
Kaliumhydroksidi 1310-58-3 1813, 1814 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kaliumnitriitti 7758-09-0 1488 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kaliumpermanganaatti 7722-64-7 1490 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kaliumsyanidi ja syaanivety 151-50-8 1680, 3413 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kalsiumoksidi 1305-78-8 1910 PDF Tiivistelmä 09/2019
Kerosiini → ks. Lentopetroli
Kevyt polttoöljy 68476-30-2, 68476-31-3 1202 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kloori 7782-50-5 1017 PDF Tiivistelmä 11/2017
Klooridioksidi 10049-04-4
PDF Tiivistelmä 11/2017
Klooritrimetyylisilaani 75-77-4 1298 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kloorivety ja suolahappo 7647-01-0, 7647-01-0 1050, 1789, 2186 PDF Tiivistelmä 11/2017
Korkeaseosetanoli (E85)
3475 PDF Tiivistelmä 01/2016
Kreosootti 8001-58-9 2810 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kromitrioksidi 1333-82-0 1463, 1755 PDF Tiivistelmä 11/2017
Krotonaldehydi 4170-30-3, 123-73-9, 15798-64-8 1143 PDF Tiivistelmä 11/2017
Ksantaatit → ks. Kaliumamyyliksantaatti
Ksyleeni 1330-20-7, 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3 1307 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kumeeni 98-82-8 1918 PDF Tiivistelmä 11/2017
Kuparipitoiset suolakyllästeet
1760, 3082 PDF Tiivistelmä 03/2016
Lentopetroli 8008-20-6, 91770-15-9, 64742-47-8 1863 PDF Tiivistelmä 12/2015
Lipeä → ks. Natriumhydroksidi
Liuotinbensiini 64742-82-1 1300 PDF Tiivistelmä 11/2017
Maakaasu → ks. Metaani
MCPA 94-74-6 3082 PDF Tiivistelmä 03/2016
Metaani 74-82-8 1971, 1972 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metaanisulfonihappo 75-75-2 2584, 2586 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metakryylihappo 79-41-4 2531 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metanoli 67-56-1 1230 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metyleenibistiosyanaatti 6317-18-6 2928, 2922 PDF Tiivistelmä 03/2016
Metyleenikloridi 75-09-2 1593 PDF Tiivistelmä 11/2017
N-Metyloliakryyliamidi (NMA) 924-42-5
PDF Tiivistelmä 12/2015
Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi) 1338-23-4 3105, 3101, 3107 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metyylimetakrylaatti 80-62-6 1247 PDF Tiivistelmä 11/2017
Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) 1634-04-4 2398 PDF Tiivistelmä 11/2017
alfa-Metyylistyreeni 98-83-9 2303 PDF Tiivistelmä 11/2017
(Mono)kloorietikkahappo 79-11-8 1751, 1750, 3250 PDF Tiivistelmä 11/2017
Moottoribensiini 86290-81-5 1203 PDF Tiivistelmä 01/2016
Muurahaishappo 64-18-6 1779, 3412 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natrium 7440-23-5 1428 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumboorihydridi 16940-66-2 1426, 3320 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumdikromaatti 10588-01-9, 7789-12-0 3288 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumditioniitti 7775-14-6 1384 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumhydroksidi 1310-73-2 1823, 1824 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumhypokloriitti 7681-52-9 1791 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumkloraatti 7775-09-9 1495, 2428 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumnitriitti 7632-00-0 1500 PDF Tiivistelmä 11/2017
Natriumvetysulfidi 16721-80-5 2949 PDF Tiivistelmä 12/2015
Nestekaasut 74-98-6, 106-97-8 1965, 1075, 1011, 1978 PDF Tiivistelmä 12/2015
Nesteytetty maakaasu (LNG) → ks. Metaani
Nonyylifenoli 84852-15-3, 25154-52-3, 104-40-5 3145 PDF Tiivistelmä 11/2017
Oleum 8014-95-7 1831 PDF Tiivistelmä 11/2017
Pentaani 109-66-0 1265 PDF Tiivistelmä 11/2017
Peretikkahappo 79-21-0 3119, 3109, 3105, 3107 PDF Tiivistelmä 11/2017
Pikriinihappo 88-89-1 0154, 1344, 3364 PDF Tiivistelmä 11/2017
Propaani → ks. Nestekaasut
1-Propanoli 71-23-8 1274 PDF Tiivistelmä 11/2017
Propeeni 115-07-1 1077 PDF Tiivistelmä 11/2017
Propyylibentseeni 103-65-1 2364 PDF Tiivistelmä 11/2017
Pyraklostrobiini 175013-18-0 3082 PDF Tiivistelmä 11/2017
Raskas polttoöljy 68476-33-5 1202 PDF Tiivistelmä 11/2017
Rikki 7704-34-9 1350, 2448 PDF Tiivistelmä 11/2017
Rikkidioksidi 7446-09-5 1079 PDF Tiivistelmä 11/2017
Rikkihappo 7664-93-9 1830, 1832, 2796 PDF Tiivistelmä 12/2015
Rikkihiili 75-15-0 1131 PDF Tiivistelmä 11/2017
Rikkivety 7783-06-4 1053 PDF Tiivistelmä 12/2015
Suolahappo → ks. Kloorivety ja suolahappo
Styreeni 100-42-5 2055 PDF Tiivistelmä 11/2017
alfa-Sypermetriini 67375-30-8 3351
PDF Tiivistelmä 11/2017
Syaanivety → ks. Kaliumsyanidi ja syaanivety
Tetrahydrofuraani 109-99-9 2056 PDF Tiivistelmä 11/2017
Tetrahydrotiofeeni 110-01-0 2412 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tetrakloorietyleeni 127-18-4 1897 PDF Tiivistelmä 09/2019
Tetrametyyliammoniumhydroksidi 75-59-2, 10424-65-4 3423, 1835 PDF Tiivistelmä 11/2017
Tionyylikloridi 7719-09-7 1836 PDF Tiivistelmä 11/2017
Tolueeni 108-88-3 1294 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tolueenidi-isosyanaatti 584-84-9, 91-08-7 2078 PDF Tiivistelmä 12/2015
Trikloorietyleeni 79-01-6 1710 PDF Tiivistelmä 11/2017
Trimetyyliamiini 75-50-3 1083, 1297 PDF Tiivistelmä 04/2020
Typpi 7727-37-9 1066, 1977 PDF Tiivistelmä 11/2017
Typpihappo 7697-37-2 2032, 2031 PDF Tiivistelmä 11/2017
Tärpätti 8006-64-2 1299 PDF Tiivistelmä 11/2017
Vety 1333-74-0 1966, 1049 PDF Tiivistelmä 11/2017
Vetyperoksidi 7722-84-1 2015, 2984, 2014 PDF Tiivistelmä 12/2015
Vinyyliasetaatti 108-05-4 1301 PDF Tiivistelmä 11/2017
Vinyylikloridi 75-01-4 1086 PDF Tiivistelmä 11/2017


Jos et löytänyt etsimääsi ainetta OVA-ohjeista, katso myös Kansainväliset kemikaalikortit.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.Käyttöehdot I Evästekäytännöt
Päivitetty 8.4.2020
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos