ÄMNEN SOM MEDFÖR OLYCKSRISK -säkerhetanvisningar


Svensk sammanfattning

Namn UN-nummer Sammanfattning
Akrylnitril 1093 sammanfattning
Ammoniak 1005, 3318, 2073, 2672 sammanfattning
Bensen 1114 sammanfattning
CCA-impregneringsmedel (arsenhaltiga impregneringsmedel) 1556, 1557 sammanfattning
Epiklorhydrin 2023 sammanfattning
Fenol 1671, 2312, 2821 sammanfattning
Fluorväte och fluorvätesyra 1052, 1790 sammanfattning
Formaldehyd 1198, 2209 sammanfattning
Fosforsyra 1805 sammanfattning
Gasol 1965, 1075, 1011, 1978 sammanfattning
Klor 1017 sammanfattning
Koldisulfid (kolsvavla) 1131 sammanfattning
Kolmonoxid 1016 sammanfattning
Koltetraklorid 1846 sammanfattning
Myrsyra 1779 sammanfattning
Natriumhydroksid 1823, 1824 sammanfattning
Natriumnitrit 1500 sammanfattning
Oleum 1831 sammanfattning
Salpetersyra 2032, 2031 sammanfattning
Svaveldioksid 1079 sammanfattning
Svavelsyra 1830, 1832, 2796 sammanfattning
Styren 2055 sammanfattning
Toluendiisocyanat 2078 sammanfattning
Ättiksyra 2790, 2789 sammanfattning
Ättiksyraanhydrid 1715 sammanfattning


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka till startsidan

Uppdaterad 11.2.2008
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet