Ämnen som medförolycksrisk: AMMONIAK - sammanfattning

 Ammoniaks säkerhetsanvisning (på finska)

Ammoniak används i kylanordningar och vid tillverkning av konstgödsel

Ammoniak används i Finland vid tillverkning av gödselmedel och salpetersyra, i kylrum, i kylanordningar för konstisbanor och som vattenlösning i fotokopieringsapparater.

Ammoniak är en reaktiv gas med stickande lukt

Ammoniak är en färglös gas med mycket stark, stickande lukt. Lukten är likväl inte en tillräckligt bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även vid koncentrationer som är så låga att ingen lukt kan förnimmas. Med luft kan ammoniak bilda en explosiv gasblandning. Ämnet löser sig lätt i vatten, varvid värme utvecklas. Det reagerar häftigt med syror och oxideringsmedel vilket också leder till värmeutveckling. Ämnet bildar explosiva föreningar med många ämnen. Ammoniak verkar frätande på en del metaller, särskilt koppar.

Ammoniak är en viktig näringskälla för växter, men orsakar övergödning. För vattenorganismer är ammoniak mycket giftigt

Ammoniak finns i vatten, i marken och i luften, och det utgör en kvävekälla för växter och djur. I luft sönderfaller ammoniak på cirka en vecka. I marken upptas ammoniaken snabbt (t.ex. inom några dagar efter gödsling) av växter och mikroorganismer som använder den som näring. I vattendrag oxideras ammoniak av bakterier till nitrater, vilket på några dagar kan leda till syrebrist. I sjöar och vattendrag orsakar ammoniak och dess sönderfallsprodukter övergödning. För vattenorganismer är ammoniak mycket giftigt. På grund av denna akvatiska toxicitet klassificeras ammoniak som en miljöfarlig kemikalie.

Ammoniakgas orsakar irritation och t.o.m. dödsfall

Kontakt med ammoniakånga orsakar irritation i luftvägarna, ögonen och (om koncentration är stor) på huden. Irritationen medför en brännande känsla i ögonen, på huden, i näsan och i halsen, andningssvårigheter, hostningar och högre andningsfrekvens och frätningsskador på huden. Irritationen i luftvägarna är direkt proportionell mot koncentrationen av ammoniak i luften och börjar vid koncentrationer på 20–25 ppm (14–18 mg/m3). Även en kortvarig kontakt med koncentrationer på över 5 000 ppm (3 600 mg/m3) kan snabbt leda till döden på grund av igensvullet struphuvud eller lungödem. Stänk av ammoniak i vätskeform orsakar frätnings- och köldskador på huden. Stänk i ögonen orsakar frätskador, suddig syn och till och med blindhet. Vid förtäring fräter ammoniak på slemhinnorna i matsmältningskanalen.

Vid upprepad kontakt med ammoniakånga kan anpassning till irritationen ske inom några veckor, vilket kan innebära att bara koncentrationer större än ca 100 ppm (70 mg/m3) orsakar irritation i luftvägarna och ögonen. Långvarig kontakt med ammoniak kan orsaka sjukdomar i luftvägarna. Utvärtes kontakt med ammoniak har bara konstaterats orsaka lokala verkningarna.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T2h

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och 100 meter i vindriktningen. Vid stora utsläpp skall området isoleras 300 meter radiellt. Ammoniakgas kan orsaka irritationssymtom ända till 1 500 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar upp till 500 meter från olycksplatsen i vindriktningen.

VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 22.10.2014
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet