OVA-ohje: AKRYYLINITRIILI - tiivistelmä


 Akryylinitriilin OVA-ohjeeseen


Akryylinitriiliä käytetään kemianteollisuudessa

Akryylinitriiliä käytetään akryyli- ja modakryylikuitujen, eräiden muovien, lateksin ja nitriilikumin sekä väriaineiden, lääkkeiden ja torjunta-aineiden valmistukseen. Suomessa sitä käytetään lähinnä paperinpäällystyslateksin valmistukseen.

Akryylinitriili on pistävänhajuinen neste

Akryylinitriili on väritön, nestemäinen kemikaali, jolla on pistävä sipulin tai valkosipulin tyyppinen haju. Haju ei ole hyvä varoitusmerkki, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Akryylinitriili on vesiliukoista ja höyrystyy helposti. Höyry on ilmaa raskaampaa ja helposti syttyvää. Akryylinitriili polymeroituu kuumennettaessa ja valon vaikutuksesta, mikä saattaa aiheuttaa säiliön repeämisen. Yleensä akryylinitriiliin on lisätty inhibiittoria, joka estää polymeroitumisen. Akryylinitriili reagoi voimakkasti amiinien, vahvojen emästen, happojen ja hapettimien kanssa. Aineen palaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja (häkää ja syaanivetyä).

Akryylinitriili kulkeutuu helposti maaperässä, hajoaa ympäristössä huonosti ja on vesieliöille myrkyllistä

Maahan tai veteen valunut akryylinitriili haihtuu nopeasti. Pieni määrä akryylinitriiliä hajoaa nopeasti maassa, kun taas suuremmat pitoisuudet hajoavat vain hitaasti, sillä tällöin akryylinitriili vaikuttaa haitallisesti maaperän mikrobeihin. Akryylinitriili on hyvin maassa kulkeutuvaa, joten sitä voi joutua pohjaveteen. Onnettomuuden seurauksena vesistöön joutunut akryylinitriili ei juuri hajoa, mutta hajoamista tapahtuu mikrobien sopeuduttua aineen hajottamiseen. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on hidasta. Akryylinitriili on myrkyllistä vesieliöille. Aine ei kerry ravintoverkkoon.

Akryylinitriili vaikuttaa keskushermostoon

Akryylinitriili ärsyttää hengitysteitä kun aineen pitoisuus ilmassa on 20 - 100 ppm (44 - 220 mg/m3) tai suurempi. Tällöin voi ilmetä päänsärkyä, hermostollista ärtyneisyyttä, huimausta, huonovointisuutta, oksentelua, vapinaa ja ripulia. Suurille pitoisuuksille (satoja ppm) altistuminen ja aineen nieleminen aiheuttavat syanidimyrkytykselle ominaisia, mutta viivästyneitä vaikutuksia: heikkoutta, hengitysvaikeuksia, kouristuksia ja jopa kuoleman. Kuolema johtuu hengityskeskuksen lamaantumisesta. Lapset ovat akryylinitriilille herkempiä kuin aikuiset. Nestemäinen akryylinitriili imeytyy verraten hyvin ihon läpi. Ihossa ilmenee kipua ja punoitusta ja muutaman tunnin sisällä voi syntyä rakkuloita. Myös akryylinitriilihöyry voi ärsyttää ihoa. Akryylinitriilin roiskeet aiheuttavat voimakasta ärsytystä silmissä ja mahdollisesti sarveiskalvon vaurioitumista.

Pitkäaikainen altistuminen pienille akryylinitriilipitoisuuksille voi aiheuttaa päänsärkyä, heikkoutta, huonovointisuutta, unettomuutta, ärtyisyyttä, nenäverenvuotoa, ihon keltaisuutta ja silmän sidekalvotulehdusta. Oireet viittaavat hermoston ja maksan toiminnan häiriöön. Myös munuaisvaikutukset ovat mahdollisia. Akryylinitriili voi aiheuttaa ärsytysihottumaa ja satunnaisesti ihon herkistymistä. Eläinkokeissa akryylinitriili on aiheuttanut ääreishermoston vammoja. Akryylinitriili on perimälle myrkyllinen ja mutaatioita aiheuttava aine. Se on syöpää aiheuttava eläinkokeissa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 150 m tuulen alapuolella. Kemikaali saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 1000 m etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos