OVA-ohje: BENTSEENI - tiivistelmä


 Bentseenin OVA-ohjeeseen


Bentseeniä käytetään kemianteollisuudessa

Bentseeni tuotetaan teollisesti Suomessa raakaöljystä. Valtaosa bentseenistä käytetään etyylibentseenin, styreenin, kumeenin, sykloheksaanin, nitrobentseenin ja monien muiden tärkeiden kemikaalien valmistukseen. Näitä kemian teollisuus käyttää sitten muun muassa muovien, keinokumien, voitelu-, väri-, lääke-, pesu- ja torjunta-aineiden tuotannossa.

Bentseeni on helposti syttyvä neste

Bentseeni on väritön neste, jolla on tunnusomainen aromaattinen haju. Haju varoittaa huonosti, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Bentseeni haihtuu ilmaan hyvin helposti ja liukenee pienessä määrin veteen. Aine on erittäin helposti syttyvää.

Bentseeni kulkeutuu helposti maaperässä ja on vesieliöille myrkyllistä

Ilmaan joutunut bentseeni hajoaa melko nopeasti ilmassa. Ilmasta bentseeni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valunut bentseeni haihtuu maan pinnasta. Bentseeni hajoaa maaperässä aerobisissa olosuhteissa, mutta sen hajoamisnopeus vaihtelee olosuhteista riippuen melkoisesti. Bentseeni on maaperässä helposti tai kohtalaisesti kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen ja aiheuttaa sen pilaantumisen. Bentseeni on ympäristön kannalta veteen liukenevaa. Sitä voi haihtua pintavedestä ilmaan. Bentseeni on aerobisissa olosuhteissa biologisesti nopeasti hajovaa. Bentseeni on myrkyllistä vesieliöille. Bentseenin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella bentseeniä ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Bentseeni voi aiheuttaa luuydinvaurion ja leukemiaa

Bentseenihöyryn hengittäminen voi aiheuttaa väsymystä, tokkuraisuutta, pyörrytystä sekä päänsärkyä, ja suurissa pitoisuuksissa voi kehittyä sekavuutta ja tajuttomuutta. Nenän ja kurkun ärsytystä voi myös esiintyä. Kun työntekijät ovat altistuneet suurehkoille (jälkeenpäin arvioituina yli 60 ppm) pitoisuuksille toistuvasti, on havaittu myrkyllisiä vaikutuksia luuytimessä (ks. alla). Eläinkoetulosten mukaan bentseeni ärsyttää jossain määrin ihoa ja silmiä. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa, koska liuotin poistaa ihoa suojaavan rasvan.

Pitkäaikainen altistuminen myrkyllisille pitoisuuksille aiheuttaa luuydinvaurion, jossa veren puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrä vähenee. Jos altistuminen jatkuu edelleen, voi seurauksena olla aplastinen anemia. Riski sairastua myöhemmin leukemiaan on lisääntynyt. Pitkäaikainen altistuminen voi myös aiheuttaa muutoksia immuunijärjestelmän toiminnassa. Bentseeni voi vaikuttaa haitallisesti suvunjatkamiskykyyn.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos