OVA-ohje: DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI (DEGME) - tiivistelmä


 Dietyyliglykolimonometyylieetterin OVA-ohjeeseen


DEGME:ä käytetään lentopetroolin lisäaineena ja ohenteena hydraulisissa jarrunesteissä. Kemianteollisuudessa sitä käytetään synteesikemikaalina ja peruskemikaalien valmistuksessa liuottimena. Myös maali- ja lakkateollisuus käyttää DEGME:ä liuottimena. Sitä käytetään myös puhdistus- ja pesuaineissa sekä desinfiointiaineissa.

DEGME on miellyttävän hajuinen neste

DEGME on väritön neste, jolla on mieto, miellyttävä haju. DEGME imee itseensä kosteutta ilmasta. DEGME on korkeissa lämpötiloissa epästabiili. Vältä korkeita lämpötiloja ja kosteutta. Aine voi reagoida kiivaasti hapettavien aineiden, kloorisulfonihapon, oleumin tai kalsiumhypokloriitin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. DEGME on palava neste. Se voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa yli 88 °C lämpötiloissa. DEGME-säiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

DEGME ympäristössä

Ilmaan joutunut DEGME hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Maahan joutunut DEGME voi haihtua kuivasta pintamaasta. Se on erittäin kulkeutuvaa maaperässä ja voi siten joutua pohjaveteen. DEGME on erittäin vesiliukoista. Sen haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. DEGME on biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Se on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. DEGME:n ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella DEGME:ä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

DEGME voi aiheuttaa vaaraa kehittyvälle sikiölle

Altistuminen hengitysteitse on vähäistä, ellei ainetta ole lämmitetty, jolloin ilmaan voi muodostua korkeita höyrypitoisuuksia. Ne saattavat aiheuttaa keskushermostoperäisiä oireita, kuten pahoinvointia, huimausta ja oksentelua (suun kautta saadun aineen aiheuttamien vaikutusten perusteella), mutta vaikutuksista ihmisellä ei ole tietoa. DEGME ei aiheuta ärsytystä iholla tai silmissä. On otettava huomioon, että DEGME voi imeytyä elimistöön ihon lävitse. DEGME ei ole kovin myrkyllistä nieltynä. Suuret annokset aiheuttavat keskushermoston lamaantumista. DEGME ärsyttää ruuansulatuselimistöä. Nieleminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta ja oksentelua sekä vakavissa tapauksissa tajuttomuuden ja kuoleman. DEGME voi aiheuttaa vaaraa kehittyvälle sikiölle.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25-50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos