OVA-ohje: ETEENI - tiivistelmä


Eteenin OVA-ohjeeseen


Eteeni on muovi- ja kemianteollisuuden raaka-aine

Eteeniä käytetään paljon muoviteollisuuden raaka-aineena sekä kemianteollisuudessa esimerkiksi etyleenioksidin valmistuksessa. Pieniä määriä eteeniä käytetään myös kasvituotannossa hedelmien kypsytykseen.

Eteeni on erittäin helposti syttyvä kaasu

Eteeni on väritön, hajultaan makeahko, ilmaa kevyempi kaasu. Eteeni reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Myös reaktio alumiinikloridin, typpihapon, hiilitetrakloridin, orgaanisten peroksidien, otsonin, hapen, bromitrikloorimetaanin, kloorin, typpioksidien, tetrafluorieteenin, kloorivedyn, kuparin, fluorin ja nitrometaanin kanssa voi olla vaarallisen voimakasta.

Eteeni on erittäin helposti syttyvä kaasu. Se muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen, joka palaa humahtaen. Staattinen varaus, kipinät, kuumat pinnat ja liekit sytyttävät eteenin helposti. Eteenivuoto aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa. Eteenisäiliöt voivat repeytyä tulipalon kuumentamina kohonneen paineen ja teräksen heikkenemisen johdosta.

Eteeni haihtuu nopeasti ympäristöön joutuessaan

Ilmaan joutunut eteeni hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta. Aine voi myös huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut eteeni haihtuu nopeasti kuivasta ja kosteasta pintamaasta. Se on maaperässä helposti kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Eteeni on ympäristön kannalta vesiliukoista. Pintavedestä se kuitenkin haihtuu nopeasti ilmaan. Eteeni on biologisesti hajoavaa aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa. Sen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon, mutta sen on osoitettu olevan haitallista vesieliöille.

Suuri eteenipitoisuus voi aiheuttaa hapenpuutetta

Eteenikaasun hengittäminen aiheuttaa uneliaisuutta ja tajunnantason heikkenemistä. Suurina pitoisuuksina se syrjäyttää hapen ja voi aiheuttaa tukehtumisen suljetussa tilassa. Hapenpuutteen oireita alkaa ilmetä, kun happipitoisuus laskee alle 18 %:n. Tällöin ilman eteenipitoisuus on noussut yli 14 %:n, joten myös eteenin alempi syttymisraja 2,4 % on ylitetty. Eteenillä ei ole voimakasta vaarasta ilmoittavaa hajua.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2c

Vuoto: Eteenivuoto muodostaa tuulen alapuolelle syttyvän kaasupilven, jonka reunat tiedustellaan syttymisvaaramittarin avulla. Mittauksia tehdään myös sisätiloissa tapahtuneiden vuotojen yhteydessä räjähdysvaaran arvioimiseksi.

Tulipalo: Jos liekki koskettaa eteenipulloa tai -säiliötä, se repeää jo muutaman minuutin kuumennuksen jälkeen.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 17.12.2008
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos