OVA-ohje: ETYLEENIGLYKOLI - tiivistelmä


 Etyleeniglykolin OVA-ohjeeseen


Etyleeniglykolia käytetään jäähdytinnesteenä, jäänestoon, polyesterikuitujen ja polyetyleenitereftalaattien (PETE) ja räjähdysaineiden valmistamiseen. Lisäksi etyleeniglykolia käytetään maaleissa, lakoissa, hartseissa, puhdistusaineissa, jarrunesteissä, kosmetiikassa ja lääkeaineissa sekä niiden sideaineissa. Lisäksi etyleeniglykoli on kauttakulkukemikaali Suomessa.

Etyleeniglykoli on hajutonta

Etyleeniglykoli on hajutonta, väritöntä, jähmeää, hygroskooppista nestettä. Etyleeniglykoli hapettuu helposti hapen, aldehydien, happojen ja muiden hapettimien vaikutuksesta. Hapettumisreaktio voi olla kiivas kloorisulfonihapon, fosfori(V)sulfidin, perkloorihapon, savuavan rikkihapon ja rikkihapon kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Etyleeniglykoli on palavaa, mutta se ei syty helposti.

Etyleeniglykoli on hyvin vesiliukoista ja lievästi myrkyllistä vesieliöille

Maahan joutunut etyleeniglykoli ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on erittäin kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Etyleeniglykoli hajoaa maaperässä biologisesti sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa. Puoliintumisaika on aerobisissa olosuhteissa noin 2 – 12 vuorokautta. Pohjavedessä on etyleeniglykolin hajoamisen puoliintumisaika on noin 4 – 24 vuorokautta. Etyleeniglykoli on hyvin vesiliukoista ja on heikosti haihtuvaa. Etyleeniglykoli on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Etyleeniglykoli on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Etyleeniglykolin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Etyleeniglykoli on juotuna myrkyllistä

Matalan höyrynpaineen takia hengityksen kautta altistuminen on yleensä vähäistä, ellei etyleeniglykolia lämmitetä tai se ole aerosolina. Aerosoli tai lämmitettäessä syntyvä höyry ärsyttää kurkkua ja ylähengitysteitä noin 140 mg/m³ pitoisuudella. Yli 200 mg/m³ pitoisuudet ovat voimakkaasti ärsyttäviä, jopa sietämättömiä. Etyleeniglykoli ärsyttää silmiä vain lievästi. Ihoärsytystä on havaittu lähinnä henkilöillä, joilla on ennestään ihottumataipumusta. Etyleeniglykoli imeytyy ihon läpi, mutta sen ei ole osoitettu aiheuttavan terveydelle haitallisia vaikutuksia ihon kautta. Etyleeniglykoli voi aiheuttaa juotuna vakavan myrkytyksen tai jopa kuoleman. Etyleeniglykolimyrkytyksen oireet voivat ilmaantua viivästyneinä jopa useamman tunnin kuluttua nauttimisesta.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Vaara-alueen arviointi: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Tehty 4.10.2005.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos