OVA-ohje: FENOLI - tiivistelmä


 Fenolin OVA-ohjeeseen


Fenolia käytetään hartsien valmistukseen

Suomessa fenolia käytetään pääasiassa fenolihartsien valmistukseen. Fenolia käytetään ulkomailla lisäksi keinokuitujen, maalien, hajuvesien, saippuoiden, lääkkeiden, elintarvikkeiden lisäaineiden, räjähdysaineiden ja kumien valmistukseen.

Fenoli on kiinteä, sulana kuljetettava, pistävänhajuinen aine

Huoneenlämpötilassa fenoli on kiteinen kiinteä aine, joka on väritön ja pistävän makean hajuinen. Fenolia käytetään ja kuljetetaan sulana. Kuljetuksessa lämpötila on 50 - 55 ° C. Haju ei varoita terveysvaarasta, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Fenoli punertuu ilman ja valon vaikutuksesta. Höyryt ovat ilmaa raskaampia. Vahvat hapettavat hapot voivat aiheuttaa fenolin kanssa räjähdyksen. Kalsiumhypokloriitti reagoi fenolin kanssa vapauttaen lämpöä ja myrkyllisiä, syttyviä höyryjä. Asetaldehydin kanssa fenolilla esiintyy kiivas kondensaatioreaktio. Isosyanaatit aiheuttavat fenolin kanssa kiivaan polymeroitumisen ja lämmön muodostumisen. Nitridit reagoivat fenolin kanssa muodostaen syttyviä kaasuja ja lämpöä.

Fenoli on myrkyllistä vesieliöille

Ilmaan joutunut fenoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin 15 tunnissa. Ilmasta fenoli voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valunut fenoli voi haihtua kuivasta maanpinnasta. Se hajoaa maaperässä biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Puoliintumisajaksi on saatu noin viikko. Fenoli on yleisesti ottaen hyvin kulkeutuvaa, mutta nopean hajoamisen vuoksi se ei yleensä aiheuta vahinkoa pohjavedelle. Se voi alkaalisissa olosuhteissa kuitenkin olla dissosioituneena. Fenolin kulkeutuminen on pH:sta riippuvainen. Fenoli on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Se ei juurikaan haihdu vedestä. Biologisen hapenkulutuksen perusteella fenoli on biologisesti nopeasti hajovaa aerobisissa olosuhteissa. Fenoli on myrkyllistä vesieliöille. Fenolin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Fenoli vaikuttaa keskushermostoon

Yli 10 ppm:n (40 mg/m3) fenolihöyrypitoisuudet ärsyttävät nenää, kurkkua ja silmiä sekä vaikuttavat keskushermostoon aiheuttaen muun muassa pahoinvointia, huimausta ja päänsärkyä. Suurille pitoisuuksille altistuminen hengitysteiden kautta voi aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurioita. Väkevien liuosten roiskeet syövyttävät silmää ja voivat aiheuttaa sidekalvon turvotusta ja sarveiskalvon samentuman. Näön menetys on mahdollinen. Yli 5-prosenttiset fenoliliuokset syövyttävät ihoa. Ihoon ilmaantuu paikallinen tunnoton, vaalea alue, johon voi kehittyä kuolio. Fenoli imeytyy hyvin ihon läpi. Tämän vuoksi voimakas ihoaltistus voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, sokin oireita, kouristuksia, syvän tajuttomuuden ja mahdollisesti kuoleman.

Toistuva ihokosketus nestemäisen fenolin kanssa tai pitkäaikainen altistuminen fenolihöyryille voi aiheuttaa ihon tulehdusta, ihon tummumista, virtsan muuttumista tummaksi, lihaskipua, painonlaskua, ruokahaluttomuutta ja heikkoutta. Toistuvasta hengitysteitse altistumisesta voi lisäksi seurata päänsärkyä, huimausta, runsasta syljeneritystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos