OVA-ohje: GLYOKSAALI - tiivistelmä


 Glyoksaalin OVA-ohjeeseen


Glyoksaalia käytetään kemianteollisuudessa, paperi-, tekstiili- ja rakennusteollisuuden raaka-aineissa, lääkeraaka-aineena, valokuvauskemikaaleissa, puusepänteollisuuden liimoissa, metallurgian mikroskooppisten näytteiden valmistuksessa sekä hajunpoistajana. Sitä käytetään myös nahan parkituksessa ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa.

Puhdas glyoksaali on voimakas pelkistin

Glyoksaali on vaalean keltainen neste tai keltaisia kiteitä, jotka muuttuvat jäähtyessään valkoisiksi. Glyoksaalin kaupallisia valmisteita ovat 40-prosenttinen vesiliuos sekä vedetön, kiteinen dihydraatti. Puhdas glyoksaali kiinteänä tai nesteenä on voimakas pelkistin ja se reagoi kiivaasti hapettavien aineiden, veden, vahvojen happojen ja emästen kanssa. Glyoksaali reagoi amiinien, amidien, aldehydien ja hydroksyyliryhmän sisältävien aineiden kanssa. Glyoksaali polymeroituu kiivaasti itsekseen yli 50 ° C:n lämpötilassa sekä veden, emästen tai kostean ilman vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kiinteä glyoksaali on palava aine. Glyoksaalin 40-prosenttinen vesiliuos ei ole palavaa.

Glyoksaali ympäristössä

Maahan joutunut glyoksaali ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on erittäin kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Ilmaan siitä haihtuu vain pieni osa. Maaperässä glyoksaali hajoaa biologisesti hapellisissa olosuhteissa. Glyoksaali on hyvin vesiliukoista. Sen haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. Glyoksaali on vedessä biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Glyoksaalin on arvioitu olevan haitallista vesieliöille. Glyoksaalin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella glyoksaalia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Glyoksaalin sumu voi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä

Glyoksaali imeytyy elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. Sen sumu voi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä yli 1 mg/m3 pitoisuudessa. Glyoksaali ärsyttää myös ihoa. Toistuva ihon altistuminen glyoksaalille voi aiheuttaa herkistymisestä johtuvan ihottuman. Glyoksaalin epäillään voivan aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmiselle (Muta. cat. 3).

Toiminta onnettomuustilanteissa

Vaara-alueen arviointi: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos