OVA-ohje: HIILITETRAKLORIDI - tiivistelmä


 Hiilitetrakloridin OVA-ohjeeseen


Hiilitetrakloridia saa käyttää vain tutkimus- ja analyysitarkoituksiin

Suomessa hiilitetrakloridin ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty lukuunottamatta käyttöä tutkimus- ja analyysitarkoituksiin.

Hiilitetrakloridista vapautuu lämmitettynä fosgeenia ja kloorivetyä

Hiilitetrakloridi on väritön, veteen niukkaliukoinen, helposti haihtuva neste, jolla on lievä eetterin kaltainen haju. Haju varoittaa huonosti terveysvaarasta, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Hiilitetrakloridin reaktio kalsiumhypokloriitin kanssa voi aiheuttaa räjähdyksen. Hiilitetrakloridi reagoi voimakkaasti tai räjähtäen myös eräiden metallien sekä fluorin kanssa. Aine hajoaa liekkien lämmittämänä tai kuumalla metallipinnalla vapauttaen myrkyllistä fosgeenikaasua ja syövyttävää kloorivetyä. Hiilitetrakloridi liuottaa kumia, hartseja, öljyjä, rasvoja ja lakkoja. Hiilitetrakloridin kuuma vesiliuos syövyttää rautaa.

Hiilitetrakloridi on ympäristölle vaarallinen kemikaali

Ilmassa hiilitetrakloridi on hyvin pysyvä. Sen reaktio esimerkiksi hydroksyyliradikaalien kanssa on hyvin hidas. Troposfäärissä hiilitetrakloridi pysyy 30 - 50 vuotta. Hiilitetrakloridi hajoaa vasta stratosfäärissä ja siellä vapautuva kloori hävittää otsonia. Maahan valunut hiilitetrakloridi haihtuu helposti. Hiilitetrakloridin hajoaminen maaperässä on hidasta. Sen puoliintumisajaksi on arvioitu puolesta vuodesta vuoteen. Hiilitetrakloridi ei juurikaan sitoudu maaperään ja voi siten kulkeutua pohjaveteen. Hiilitetrakloridi on ympäristön kannalta veteen liukenevaa. Se kuitenkin haihtuu vedestä helposti. Biologisen hapenkulutuksen perusteella hiilitetrakloridin on todettu olevan hitaasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Hiilitetrakloridi on haitallista vesieliöille. Hiilitetrakloridin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Hiilitetrakloridi on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliöhaitallisuuden, huonon hajoavuuden ja sen vaarallisuuden otsonikerrokselle perusteella.

Hiilitetrakloridi vaurioittaa keskushermostoa ja sisäelimiä

Hiilitetrakloridihöyryjen hengittäminen voi yli 25 - 30 ppm:n (160 - 190 mg/m3) pitoisuuksissa aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Suuret pitoisuudet vahingoittavat keskushermostoa, maksaa sekä munuaisia. Myös sydämen rytmihäiriöitä voi ilmetä. Erittäin suuret pitoisuudet (tuhansia ppm:ia) voivat aiheuttaa tajuttomuuden, kooman ja jopa kuoleman. Nesteroiskeet ärsyttävät silmiä ja voivat aiheuttaa punoitusta ja kyynelvuotoa. Hiilitetrakloridi imeytyy ihon läpi ja voi aiheuttaa myrkytysoireita. Aine kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Alkoholi lisää voimakkaasti hiilitetrakloridin myrkyllisyyttä.

Toistuva altistuminen hiilitetrakloridille voi vahingoittaa maksaa, munuaisia, keskushermostoa ja näköaistia. Maksan ja munuaisten toimintahäiriöt voivat aiheuttaa sydämen ja keuhkojen vaurioitumisen. Toistuva ihokosketus poistaa ihon luontaisia rasvoja aiheuttaen ihon punoitusta ja halkeilua sekä mahdollisesti ärsytysihottumaa. Eläinkokeissa hiilitetrakloridin on todettu aiheuttavan maksasyöpää.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodessa välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin. Kemikaali saattaa aiheuttaa altistuneille oireita jopa 300 m etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos