OVA-ohje: ISOPROPANOLI - tiivistelmä


Isopropanolin OVA-ohjeeseen


Isopropanolia käytetään laajasti kemianteollisuudessa

Isopropanolia käytetään liuottimena, pesunesteenä ja synteesiväliaineena muun muassa maali-, painoväri- ja lääketeollisuudessa. Lisäksi ainetta käytetään pesu- ja desinfiointiaineissa sekä jäänestoaineissa.

Isopropanoli on helposti syttyvä neste

Isopropanoli on väritön, helposti haihtuva neste, jolla on alkoholeille tyypillinen haju. Isopropanoli syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Myös reaktio voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Suljettu isopropanolisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. 

Isopropanoli hajoaa ympäristössä nopeasti

Ilmaan joutunut isopropanoli hajoaa nopeasti hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena aine voi myös huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan tai veteen joutunut isopropanoli haihtuu melko nopeasti ilmaan. Isopropanoli ei sitoudu maa-ainekseen, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Aine on biologisesti nopeasti hajoavaa sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Isopropanoli on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille, eikä aineen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Isopropanolihöyry ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua

Isopropanolihöyry voi ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua. Altistuminen suurille pitoisuuksille saattaa lisäksi aiheuttaa keskushermosto-oireita, kuten päänsärkyä, uneliaisuutta ja huimausta. Nestemäisen isopropanolin roiske aiheuttaa silmissä kohtalaista tai voimakasta ärsytystä. Isopropanoli ei ärsytä ihoa tai vaikutus on hyvin lievä, mutta toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Nieltynä isopropanoli lamauttaa keskushermostoa aiheuttaen koordinaatio- ja harkintakyvyn heikkenemistä ja lopulta tajuttomuuden, joka voi johtaa kuolemaan hengityksen tai verenkierron lamaantuessa. Nestemäisen isopropanolin joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteydessä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan keuhkotulehduksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 9.2.2009
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos