OVA-ohje: KLOORITRIMETYYLISILAANI - tiivistelmä


Klooritrimetyylisilaanin OVA-ohjeeseen


Klooritrimetyylisilaania käytetään laboratoriokemikaalina sekä raaka-aineena orgaanisissa synteeseissä muun muassa trimetyylisilyyliryhmän saattamiseksi reaktiotuotteeseen. Klooritrimetyylisilaania käytetään silikonien ja muiden silaanien valmistamisessa sekä lasin, keramiikan, täytemateriaalien ja pigmenttien saattamisessa vettä hylkiväksi. Sitä käytetään myös katalysaattorin komponenttina tuotettaessa teollisesti propyleenioksidia.

Klooritrimetyylisilaanin hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä

Klooritrimetyylisilaani hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, kuten kloorivetyä ja fosgeeniä. Reaktiossa vapautuva lämpö voi sytyttää lähellä olevia palavia materiaaleja. Aine reagoi erittäin kiivaasti veden kanssa muodostaen kloorivetyä ja trimetyylisilanolia ja syövyttäen samalla monia metalleja. Klooritrimetyylisilaani on erittäin helposti syttyvä aine ja se voi syttyä itsestään huoneenlämpötilassa. Klooritrimetyylisilaanin aiheuttamat palot ovat vaikeita sammuttaa udelleensyttymisvaaran vuoksi.

Klooritrimetyylisilaani hajoaa ympäristössä nopeasti

Joutuessaan ympäristöön klooritrimetyylisilaani hydrolysoituu veden ja kosteuden vaikutuksesta nopeasti kloorivedyksi (kloorivedyn vesiliuos on suolahappoa) ja trimetyylisilanoliksi. Nopean hajoamisen vuoksi aineen ympäristövaikutukset aiheutuvat suurimmaksi osaksi hajoamistuotteista. Ilmaan joutunut klooritrimetyylisilaani voi myös hydrolysoitua ilmassa olevan vesihöyryn vaikutuksesta, jolloin muodostuu kloorivetyä. Maaperässä klooritrimetyylisilaani hydrolysoituu, mutta hydrolyysin nopeus riippuu maaperän kosteudesta. Nopean hydrolysoitumisen vuoksi ei ole todennäköistä, että klooritrimetyylisilaani sitoutuisi maaperään. Vedessä klooritrimetyylisilaani hydrolysoituu välittömästi. On arvioitu, että aineen aiheuttama myrkyllisyys vesieliöille johtuu lähinnä hajoamistuotteista. Hajoamistuotteista kloorivedyn (suolahappo) haitallisuus vesieliöille perustuu sen happamuuteen. Kloorivety on haitallista vesieliöille. Hajoamistuotteista trimetyylisilanoli ei ole biohajoavaa. Klooritrimetyylisilaanin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Klooritrimetyylisilaani aiheuttaa syövytysvammoja

Kloorivety ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä. Altistuminen pienille kloorivetypitoisuuksille tunnin ajan aiheuttaa voimakasta nenän ärsytystä, tukehtumisen tunnetta, yskää ja hengitysvaikeuksia. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa syövytystä ja haavaumia nenässä ja kurkussa. Altistuminen suurille kloorivetypitoisuuksille voi aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkopöhön, jonka oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua altistumisesta, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Joutuessaan iholle klooritrimetyylisilaani aiheuttaa ihon punoitusta, rakkuloita ja eriasteisia palovammoja vastaavia syövytysvammoja. Silmiin roiskunut klooritrimetyylisilaani ärsyttää voimakkaasti silmiä ja pahimmassa tapauksessa se aiheuttaa vakavia syövytysvammoja ja voi johtaa jopa näön menetykseen. Klooritrimetyylisilaanin nieleminen syövyttää ruuansulatuselimistöä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8c

Arvioitu vaara-alue, kun päästö maahan (suiluissa päästö veteen): Pienessä vuodossa välitön eristys 25 (50) metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin sekä 100 (150) m tuulen alapuolella. Klooritrimetyylisilaani saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 250 (350) metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos