OVA-ohje: KROMITRIOKSIDI - tiivistelmä


 Kromitrioksidin OVA-ohjeeseen


Kromitrioksidia käytetään mm. metallien pintakäsittelyssä, CCA-puunkyllästysaineiden tuotannossa, paperin suojausaineena, katalyyttien tuotannossa, kromidioksidin tuotannossa ja väriaineiden tuotannossa.

Kromitrioksidi on voimakas hapetin

Kromitrioksidi esiintyy hajuttomina, tummanpunaisina, vetistyvinä kiteinä, hiutaleina tai rakeisena jauheena. Se imee itseensä kosteutta ilmasta ja muodostaa kosteaa kiinteää ainetta tai liuoksen. Kromitrioksidi on kromihappoanhydridi, joka veteen liuetessaan muodostaa kromihappoa ja dikromihappoa. Kromitrioksidia nimitetään tämän vuoksi myös kromihapoksi. Kromitrioksidi hajoaa yli 250 ° C:ssa kromioksidiksi ja hapeksi aiheuttaen palovaaran. Kromitrioksidi on voimakas hapetin. Se reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kromitrioksidin vesiliuos (kromihappo) on vahva syövyttävä happo. Kromitrioksidi syövyttää terästä, rautaa, kuparia, pronssia, messinkiä, nikkeliä, alumiinia ja hopeaa. Kromitrioksidi ei ole syttyvää. Tulipalossa se voi kuitenkin kiihdyttää muiden aineiden palamista.

Kromitrioksidi ympäristössä

Kromitrioksidissa kromi on kuusiarvoisena. Kuusiarvoinen kromi on hapetin, joka pelkistyy suurelta osin kolmiarvoiseksi kromiksi, joka on kromin pysyvin muoto ympäristössä. Maaperään joutuessaan liukoisen kromin kulkeutuminen on riippuvainen maaperän ominaispiirteistä, kuten esim. saven, rautaoksidin ja orgaanisen hiilen pitoisuudesta. Myös maaperän pH vaikuttaa kromin kulkeutumiseen. Kromitrioksidi on veteen erittäin liukenevaa. Vedessä kromi on kromaattina, orgaanisissa kompleksiyhdisteissä, adsorboituneena tai saostuneena orgaaniseen ainekseen tai sedimenttiin. Kuusiarvoinen kromi pelkistyy kolmiarvoiseksi kromiksi sedimentissä. Kromi on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja sen myrkyllisyys kasvaa happamuuden lisääntyessä. Tutkimuksissa on todettu, että kolmiarvoinen kromi on myrkyllisempää pehmeässä kuin kovassa vedessä. Kromitrioksidin ei ole todettu kertyvän merkittävästi ravintoverkkoon. Kromi on kuitenkin jossakin määrin kertyvää leviin ja äyriäisiin. Kromitrioksidi on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden ja pysyvyyden perusteella.

Kromitrioksidi voi aiheuttaa syöpää

Kromitrioksidi on erittäin myrkyllistä hengitettynä. Jopa HTP-tasoa (0,05 mg/m3) pienemmät ilmapitoisuudet ärsyttävät nenää ja voivat aiheuttaa vesinuhaa, aivastelua, kutiamista, verenvuotoja ja haavautumia. Kromitrioksidi on voimakkaasti syövyttävää. Se ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Suora kosketus kromitrioksidiin aiheuttaa vakavia ja pysyviä vaurioita silmässä. Ihokosketus voi aiheuttaa haavautumia sekä herkistyneille ihmisille punoitusta ja turvotusta. Ihoaltistuminen kromi(VI)yhdisteille on johtanut jopa munuaisvaurioihin ja kuolemiin. Kromitrioksidi on myrkyllistä nieltynä. 1 - 2 g annos voi olla tappava. Nielemisen on todettu aiheuttaneen pahoinvointia, ruuansulatuskanavan limakalvovaurioitan, kouristuksia, munuais- ja maksavaurioita ja pahimmassa tapauksessa kuoleman.

Toistuva altistuminen hengitysteitse ärsyttää hengitysteitä ja saattaa aiheuttaa alempien hengitysteiden tulehdusta sekä nenässä kroonisen haavan, josta voi kehittyä reikä nenän väliseinään. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa hengityselinten herkistymisen ja astman. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Kromitrioksidi saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. Se voi heikentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa raskauden aikana vaaraa sikiölle.

Pitkäaikainen altistuminen kromitrioksidille hengitysteitse lisää keuhkosyöpäriskiä. Kuusiarvoinen kromi luokitellaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on arvioinut kuusiarvoisen kromin ihmisessä syöpää aiheuttavaksi (ryhmä 1).

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö:
TOKEVA Ohje T5.1 (kiinteä kromitrioksidi)
TOKEVA Ohje T8a (kromitrioksidin vesiliuos)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön läheisyys. Ympäristöön päässyt kiinteä kromitrioksidi kerätään talteen suljettuihin, merkittyihin astioihin. Aine poistetaan pinnalta välttäen sen pölyämistä. Vuotanut nestemäinen kromihappo imeytetään sopivaan imeytysaineeseen. Tarvittaessa pintamaa kuoritaan. Kromitrioksidia sisältävät jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos