OVA-ohje: KUMEENI - tiivistelmä


Kumeenin OVA-ohjeeseen

Kumeenia käytetään välituotteena kemikaalien valmistuksessa

Kumeenia käytetään pääasiassa välituotteena fenolin ja asetonin valmistuksessa. Sitä käytetään vähäisessä määrin myös muiden kemikaalien ja esimerkiksi puhdistusaineiden valmistuksessa.

Kumeeni voi muodostaa peroksideja ja on syttyvää

Kumeeni on väritön neste, jolla on pistävä, aromaattinen haju. Kumeeni reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, typpihapon ja väkevän rikkihapon kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kumeeni voi muodostaa peroksideja, jos ainetta säilytetään pitkiä aikoja kosketuksissa ilman kanssa. Kumeeni syövyttää kumia.

Kumeeni on syttyvä neste. Lämpimästä kumeenista haihtuva höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Kumeenisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

Kumeeni on myrkyllistä vesieliöille, kertyvää ja hitaasti ympäristössä hajoavaa

Kumeeni on haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisreaktioiden seurauksena 1-3 vuorokaudessa. Ilmasta kumeeni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut kumeeni haihtuu kuivasta ja kosteasta pintamaasta. Maaperässä kumeeni on biologisesti kohtalaisen hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Sen puoliintumisajaksi on arvioitu noin viikko. Kumeeni on maaperässä vain hieman kulkeutuvaa. Kumeeni on ympäristön kannalta veteen liukenevaa (50 mg/l). Se kuitenkin haihtuu erittäin helposti pintavedestä ilmaan. Kumeeni ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa. Aerobisissa olosuhteissa hajoamista kuitenkin tapahtuu, kun mikrobit ovat sopeutuneet kumeenin hajottamiseen. Kumeeni on myrkyllistä vesieliöille. n-Oktanoli/vesi -jakaantumiskertoimen perusteella kumeenin on arvioitu olevan kertyvää. Voimassa olevien kriteerien perusteella kumeeni on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

Kumeeni aiheuttaa ärsytysoireita ja mahdollisesti myös syöpää

Kumeenihöyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa väsymystä, huimausta, pahoinvointia ja päänsärkyä. Yli 300 ppm pitoisuudessa voi ilmetä kipua ja muita ärsytysoireita silmissä ja ylemmissä hengitysteissä. Kumeenin roiskeet silmään tai iholle voivat aiheuttaa ärsytysoireita, kuten kipua ja punoitusta. Nieltynä kumeeni saattaa aiheuttaa pahoinvointia, vatsakipua, ripulia, huimausta ja väsymystä. Myös keskushermostoa lamaavat vaikutukset voivat olla mahdollisia. Nielemisen ja oksentamisen yhteydessä vaarana on, että nestemäistä kumeenia joutuu keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa vakavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus nestemäisen kumeenin kanssa kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa ärsytysihottumaa. Eläinkokeissa saatujen viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella kumeeni voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa (National Toxicology Program, 2009).

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö:

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos