OVA-ohje: METYYLIMETAKRYLAATTI - tiivistelmä


 Metyyliakrylaatin OVA-ohjeeseen


Metyylimetakrylaattia käytetään polymeerien valmistuksessa

Metyylimetakrylaattia käytetään polymetyylimetakrylaatin ja akryylisekapolymeerien valmistuksessa. Näistä polymeereistä valmistetaan edelleen muovituotteita, kuten pleksilasia, akryylilevyä ja -puristeita, hammasproteeseja, implantteja ja kovakudosvaurioiden korjaussementtiä. Niitä käytetään myös maaleissa, lakoissa, liimoissa, painoväreissä, lattiapinnoitteissa ja muissa pintakäsittelyaineissa (esim. paperituotteiden).Metyylimetakrylaatti on myös kauttakulkukemikaali Suomessa.

Metyylimetakrylaatti on reaktiivista ja helposti syttyvää

Metyylimetakrylaatti on väritön neste, jolla on pistävä haju. Ilman stabilointiainetta metyylimetakrylaatti polymeroituu helposti valon, kuumuuden, ionisoivan säteilyn, persulfaattien tai hapettimien vaikutuksesta, mutta myös spontaani polymeroituminen on mahdollista. Aine reagoi kiivaasti vahvojen happojen, emästen ja nitraattien kanssa. Metyylimetakrylaatin reaktio dibentsyyliperoksidin, di-t-butyyliperoksidin ja propyylialdehydin kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

Metyylimetakrylaatti on helposti syttyvä neste, jonka höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Aineen vuotaminen sisätiloihin ja viemäreihin aiheuttaa räjähdysvaaran. Metyylimetakrylaatti polymeroituu kiivaasti kuumetessaan. Kuumentuneen metyylimetakrylaatin polymeroituminen säiliössä voi aiheuttaa säiliön repeytymisen.

Metyylimetakrylaatti kulkeutuu helposti maaperässä ja on haitallista vesieliöille

Metyylimetakrylaatti on erittäin haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisreaktioiden seurauksena alle vuorokaudessa. Ilmasta metyylimetakrylaatti voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Metyylimetakrylaatti hajoaa maaperässä biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Puoliintumisajaksi on arvioitu viikosta neljään viikkoon. Metyylimetakrylaatti on helposti kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Metyylimetakrylaatti on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa (16 g/l). Veteen joutuessaan se kuitenkin haihtuu nopeasti pintavedestä. Metyylimetakrylaatti on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Metyylimetakrylaatti on haitallista vesieliöille, mutta se ei kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella metyylimetakrylaattia ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Metyylimetakrylaatti ärsyttää ja herkistää

Metyylimetakrylaatin höyry ärsyttää hengitysteitä ja lievästi myös silmiä. Ärsytysoireita aiheuttaa myös nestemäisen metyylimetakrylaatin joutuminen silmään tai iholle.

Toistuva altistuminen metyylimetakrylaatin höyryille altistaa astman, allergisen nuhan ja sidekalvotulehduksen muodostumiselle. Metyylimetakrylaatti on ihoa herkistävä aine. Herkistyneillä henkilöillä ihokosketus johtaa lyhyessä ajassa tulehdusreaktioon. Jos henkilö on aikaisemmin herkistynyt muille mono- tai diakrylaateille, hän voi saada oireita myös metyylimetakrylaatista. Toistuva ihokosketus metyylimetakrylaatin kanssa voi aiheuttaa aineen herkistävyyden takia allergista ihottumaa. Myös paikallisia hermostollisia ja verenkierrollisia vaikutuksia esiintyy. Oireet voivat tällöin ilmetä esimerkiksi sormien puutumisena, kylmän tunteena iholla, pistelynä, kipuna ja kalpeutena.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos