OVA-ohje: NATRIUMDITIONIITTI - tiivistelmä


Natriumditioniitin OVA-ohjeeseen


Natriumditioniittia käytetään puu- ja paperiteollisuudessa

Natriumditioniitti on valkoinen tai kellertävä kiteinen aine, jota käytetään värjäykseen ja valkaisuun puu- ja paperi- sekä tekstiiliteollisuudessa sekä päällystykseen paperiteollisuudessa. Ainetta käytetään myös metallien saostuksessa, pelkistimenä ja laboratoriokemikaalina sekä lisäaineena lateksin valmistuksessa.

Natriumditioniitti voi syttyä itsestään ja muostaa myrkyllisiä kaasuja

Natriumditioniitti voi syttyä itsestään kosketuksissa ilman tai veden kanssa. Aine muodostaa kuumentuessaan ja palaessaan myrkyllistä rikkidioksidikaasua. Sammuttamisen jälkeen aine voi syttyä uudelleen palamaan. Natriumditioniitti on voimakas pelkistin ja muodostaa myrkyllistä rikkidioksidikaasua reaktiossa happojen kanssa.

Natriumditioniitti voi kulkeutua pohjaveteen

Maahan joutunut natriumditioniitti on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta. Aine hajoaa maaperässä nopeasti kosteuden ja hapen vaikutuksesta. Natriumditioniitti ja sen hajoamistuotteet ovat vesiliukoisia ja voivat kulkeutua pohjaveteen. Natriumditioniitti on haitallista vesieliöille. Aineen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Natriumditioniitti voi aiheutaa allergiaoireita sulfiitteille yliherkille henkilöille

Natriumditioniitti ja sen vesiliuokset voivat ärsyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Natriumditioniitti on lievästi myrkyllistä nieltynä. Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia. Vatsalaukussa natriumditioniitistä voi vapautua vetysulfiittia ja tiosulfaattia, jotka voivat aiheuttaa allergiaoireita sulfiiteille yliherkille henkilöille. Myös hengitystiealtistuminen voi aiheuttaa allergiaoireita sulfiittiyliherkille henkilöille.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T 4.2 (Helposti itsestään syttyvät aineet.)

Arvioitu vaara-alue: Välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin. Vaara-alueen arvioinnissa on otettava huomioon, että natriumditioniitti voi syttyä itsestään. Kuumentuessaan tai kosketuksissa happojen kanssa aine voi muodostaa myrkyllistä rikkidioksidikaasua.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 20.3.2015.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos