OVA-ohje: NATRIUMKLORAATTI - tiivistelmä


 Natriumkloraatin OVA-ohjeeseen


Natriumkloraattia käytetään klooridioksidin valmistukseen sellutehtaissa

Natriumkloraattia käytetään pääasiassa sellun valkaisukemikaalina käytetyn klooridioksidin valmistukseen. Natriumkloraattia voidaan käyttää myös nahkojen, värien ja tekstiilien peittovärien valmistuksessa, rikkaruohojen torjunnassa, hapettimena metallurgisessa teollisuudessa, kuivaparistojen valmistuksessa ja hapettimena orgaanisissa synteeseissä.

Natriumkloraattivuoto voi aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran

Natriumkloraatti on hajuton, valkoinen, lievästi hygroskooppinen, kiteinen aine, jolla on suolainen maku. Natriumkloraatin vesiliuos on väritöntä. Natriumkloraatti on voimakas hapetin happamissa ja neutraaleissa olosuhteissa, joten se reagoi kiivaasti hapettuvien aineiden kanssa. Vahvojen happojen kanssa aine muodostaa klooria ja klooridioksidia. Natriumkloraatti syövyttää sinkkiä ja joitakin teräslaatuja. Natriumkloraatti ei ole syttyvä, mutta se voi ylläpitää palamista. Aineen sekoittuminen palavien nesteiden, kiinteiden tai hienojakoisten aineiden kanssa aiheuttaa suuren palo- ja räjähdysvaaran. Liuoksen kastelemat palavat materiaalit, kuten vaatteet, ovat kuivuttuaan herkästi syttyviä. Natriumkloraatin ja joidenkin epäorgaanisten aineiden, kuten ammoniumyhdisteiden, rikin ja sen yhdisteiden, fosforin, metallijauheiden ja metallisuolojen seokset ovat herkästi räjähtäviä. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. Natriumkloraatin hajoamistuotteita ovat happi, klooridioksidi ja vesiliuoksesta voi vapautua myös kloorivetyä.

Natriumkloraatti voi kulkeutua pohjaveteen. Kloraatti on varsin myrkyllistä kasvillisuudelle.

Maahan joutunut natriumklooraatti on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta. Se on maaperässä ionimuodossa. Kloraatti vaikuttaa haitallisesti kasvillisuuteen. Kloraatti voi hapettaa monia orgaanisia yhdisteitä erityisesti valon katalysoimissa reaktioissa. Veteen hyvin liukenevana yhdisteenä natriumkloraatti voi helposti kulkeutua pohjaveteen. Natriumkloraatti sekoittuu täysin veteen. Vedessä se on natrium- ja kloraatti-ioneina. Kloraatti on luonnonvesissä suhteellisen pysyvä. Se toimii vedessä happamissa olosuhteissa melko voimakkaana hapettimena. Emäksisissä olosuhteissa kloraatti on pysyvämpi. Sen on todettu hajoavan mikrobiologisesti. Biologista hajoamista tapahtuu helpommin anaerobisissa kuin aerobisissa olosuhteissa. Jokivedessä kloraatin on todettu hajoavan noin kahdessa viikossa. Anaerobisissa olosuhteissa mikrobit voivat pelkistää kloraatin haitattomaksi kloridiksi. Kloraatti on vain hyvin lievästi myrkyllistä kaloille ja äyriäisille. Joillekin vesikasveille, kuten rakkoleville, kloraatti on varsin myrkyllistä. Natriumkloraatin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Natriumkloraatti voi aiheuttaa munuais- ja maksavaurioita

Natriumkloraattipöly sekä väkevän liuoksen roiskeet ja sumu ärsyttävät lievästi nenää, kurkkua, ihoa ja silmiä. Natriumkloraatin nieleminen tai suurien natriumkloraattimäärien hengittäminen aiheuttaa pahoinvointia, ripulia, oksentelua ja vatsakipua. Muutaman tunnin kuluttua voi ilmetä veren punasolujen hajoamista, methemoglobinemiaa ja syanoosia. Virtsaan erittyy methemoglobiinia, joka värjää virtsan tummaksi. Suuret annokset (50 - 500 mg/kg) voivat aiheuttaa munuais- ja maksavaurion, kouristuksia, syvän tajuttomuuden ja jopa kuoleman.

Toistuvasta altistumisesta natriumkloraatille aiheutuvat oireet muistuttavat välittömiä vaikutuksia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T5.1

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos