OVA-ohje: N-METYLOLIAKRYYLIAMIDI - tiivistelmä


 N-metyloliakryyliamidin OVA-ohjeeseen


N-Metyloliakryyliamidia käytetään

N-Metyloliakryyliamidia käytetään raaka-aineena paperin ja tekstiilien sideaineen ja päällystysaineen valmistuksessa, sekä hartsina lakkojen, filmien ja liima-aineiden valmistuksessa.

N-metyloliakryyliamidi voi polymeroitua kiivaasti

N-Metyloliakryyliamidi on valkoista kiteistä ainetta. Sitä myydään sekä jauheena että vesiliuoksena (48-prosenttinen liuos). Vesiliuokset sisältävät myös akryyliamidia (alle 5 %) ja formaldehydiä (alle 2 %). N-Metyloliakryyliamidi vesiliuoksessa on hyvin reaktiivista. Vesiliuos on yleensä stabiloitu kupari-ioneilla ja ilmalla. Aine polymeroituu UV-valon vaikutuksesta, lämmitettäessä ja reaktiossa happojen kanssa. N-Metyloliakryyliamidin vesiliuos on yhteensopimaton hapettavien ja pelkistävien aineiden, happojen, emästen, kupari-ionia saostavien aineiden sekä metallien (raudan, kuparin, alumiinin, sinkin, nikkelin, messingin) kanssa. N-Metyloliakryyliamidi hajoaa kuumennettaessa muodostaen myrkyllisiä typen oksideja. Kuumentuneen akryyliamidin vesiliuoksen polymeroituminen säiliössä voi aiheuttaa säiliön repeytymisen. Palamistuotteina syntyy erittäin myrkyllistä syaanivetyä, typen oksideja, ammoniakkia, formaldehydiä, hiilidioksidia ja hiilimonoksidia.

N-metyloliakryyliamidi käyttäytyy ympäristössä todennäköisesti akryyliamidin kaltaisesti

N-Metyloliakryyliamidin hajoamisesta ilmassa ei ole tietoja saatavilla, mutta todennäköisesti se käyttäytyy ilmassa akryyliamidin kaltaisesti. Akryyliamidi hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin kuudessa tunnissa. Ilmasta N-metyloliakryyliamidi voi huuhtoutua sateen mukana maahan. N-Metyloliakryyliamidi on hyvin vesiliukoista, joten se todennäköisesti kulkeutuu helposti maaperässä. Korkeassa ja matalassa pH:ssa aine hajoaa akryyliamidiksi ja formaldehydiksi. Aineen hajoamisnopeudesta maaperässä ei ole saatavilla tietoja, mutta todennäköisesti se hajoaa muutamien viikkojen sisällä aerobisissa olosuhteissa. Kulkeutuvuutensa takia se voi kuitenkin joutua sellaisiin olosuhteisiin, jossa hajoamista ei tapahdu. N-Metylioliakryyliamidi on veteen hyvin liukenevaa, joten haihtuminen pintavedestä on epätodennäköistä. N-Metyloliakryyliamidin hajoamisesta vedessä ei ole saatavilla tuloksia, mutta sen hajoamista voidaan arvioida akryyliamidin hajoamistutkimusten perusteella. Akryyliamidi on biologisesti vedessä nopeasti hajoavaa, mikäli pitoisuus pysyy alhaisena. Suuremmissa pitoisuuksissa se on myrkyllistä hajottajamikrobeille ja tällöin hajoaminen on hyvin hidasta tai sitä ei tapahdu lainkaan. N-Metyloliakryyliamidin myrkyllisyydestä vesieliöille ei myöskään ole tietoja. Akryyliamidin on todettu olevan haitallista vesieliöille. N-Metyloliakryyliamidin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

N-Metyloliakryyliamidi aiheuttaa hermosto-oireita

N-Metyloliakryyliamidi ärsyttää lievästi ihoa ja silmiä. Tämä aine saattaa imeytyä ihon kautta. Voimakas altistuminen saattaa aiheuttaa keskushermosto-oireita kuten väsymystä, huimausta ja sekavuutta.

Toistuva altistuminen N-metyloliakryyliamidille voi aiheuttaa samanlaisia raajojen ääreishermostovaurioita kuin akryyliamidille altistuminen. Oireina ovat puutuminen, pistely ja heikkous käsissä ja jaloissa. Keskushermoston varioituminen aiheuttaa horjuvaa käyntiä, väsymystä, vapinaa, huimausta ja sekavuutta. Ihovaikutuksia ovat punoitus, rakkuloiden muodostuminen ja ihon kuoriutuminen etenkin käsissä ja jaloissa. Toistuva ihoaltistus voi aiheuttaa allergista ihottumaa. N-Metyloliakryyliamidi ei ollut mutageenistä bakteerikokeissa, mutta nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa se aiheutti kromosomivaurioita (kromosomiaberraatioita ja sisarkromatidivaihdoksia). Se aiheutti keuhko- ja maksakasvaimia hiirissä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6.1a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä valuman välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos