OVA-ohje: PENTAANI - tiivistelmä


 Pentaanin OVA-ohjeeseen


Pentaania käytetään liuottimena

Pentaania käytetään teollisuusliuottimena ja laboratoriokemikaalina sekä polymeeriteollisuudessa esimerkiksi polystyreenin ja polyuretaanin vaahdotuksessa. Sitä käytetään mm. puhdistusaineissa (esim. jarrujen rasvanpoisto), pintakäsittelyaineissa, voiteluaineissa, kiillotusaineissa, liimoissa ja liuottimena aerosoleissa.Pentaani on myös kauttakulkukemikaali Suomessa.

Pentaani on herkästi syttyvää

Pentaani on väritön neste, jolla on mieto bensiinin kaltainen haju. Aineen höyry on ilmaa raskaampaa. Pentaani reagoi voimakkaiden hapettimien, kuten perkloraattien ja nitraattien, kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. Pentaani on erittäin helposti syttyvä, palava neste. Aine syttyy herkästi lämmön, kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Aine voi muodostaa staattisen varauksen sekoittuessaan voimakkaasti (esimerkiksi kuljetuksen aikana), ja aiheuttaa siten syttymisvaaran. Myös reaktio voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Pentaanihöyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Aineen vuotaminen sisätiloihin ja viemäreihin aiheuttaa räjähdysvaaran. Höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta.

Pentaani on myrkyllistä vesieliöille ja kertyvää

Ympäristöön joutuessaan pentaani päätyy pääasiassa ilmaan. Pentaani hajoaa ilmassa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin neljässä vuorokaudessa. Ilmassa tapahtuvien valokemiallisten reaktioiden myötä pentaani vaikuttaa vähäisissä määrin alailmakehän otsonipitoisuuden kasvuun. Maahan joutunut pentaani haihtuu nopeasti kosteasta ja mahdollisesti myös kuivasta pintamaasta. Se on maaperässä biologisesti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Pentaani voi maaperän laadusta riippuen olla jopa helposti kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on onnettomuustilanteissa mahdollista. Pentaani liukenee veteen (40 mg/l), mutta se haihtuu nopeasti veden pinnasta. Laskentamallien avulla on arvioitu, että sen määrä puoliintuu matalassa joessa (syvyys yksi metri) noin tunnissa ja lammessa noin kolmessa päivässä. Pentaani on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Pentaani on myrkyllistä vesieliöille. n-Oktanoli/vesi -jakautumiskertoimen perusteella on arvioitu pentaanin olevan kertyvää. Voimassa olevien kriteerien perusteella pentaani on todettu ympäristölle vaaralliseksi.

Suuret pentaanipitoisuudet ilmassa voivat aiheuttaa keskushermosto-oireita

Pentaanille altistutaan useimmiten hengityksen kautta. Suuret pentaanipitoisuudet ilmassa (noin 32 000 ppm = 96 000 mg/m3) voivat aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja keskushermoston lamaantumista. Altistuminen erittäin suurille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. Suuren haihtuvuuden johdosta ihon kautta altistuminen jää yleensä vähäiseksi. Nielemisen ja oksentamisen yhteydessä vaarana on, että pentaania vedetään keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa vakavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva ihoaltistuminen pentaanille kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa ihotulehdukseen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos