OVA-ohje: PERETIKKAHAPPO - tiivistelmä


 Peretikkahapon OVA-ohjeeseen


Suomessa peretikkahappoa käytetään sellun valkaisuun sekä desinfiointiin ja sterilointiin elintarvike- ym. teollisuudessa, maataloudessa ja terveydenhuollossa. Sitä käytetään myös hapetuskemikaalina teollisissa synteeseissä ja jäteveden käsittelyssä.

Peretikkahappo on voimakas hapetin

Kaupallinen peretikkahappo on pistävän hajuinen väritön peretikkahapon, vetyperoksidin, etikkahapon ja veden tasapainoliuos. Suomessa yleisimmin käytetty tuote sisältää noin 40 % peretikkahappoa (tislattu peretikkahappo), mutta myös muita vahvuuksia on olemassa. Peretikkahappoliuoksen ominaisuudet riippuvat liuoksen pitoisuudesta. Peretikkahappo on voimakas hapetin, joka reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Se syövyttää useita metalleja, kuten alumiinia. Yli 40 °C:n lämpötilassa peretikkahapossa käynnistyy itsestään kiihtyvä hajoamisreaktio. Hajoamistuotteita ovat happi ja ärsyttävä etikkahappo. Peretikkahappo saattaa räjähtää kuumentuessaan yli 110 ° C:n aiheuttaen tulipalon vaaran. Peretikkahappohöyryt ovat ilmaa raskaampia. Ne voivat muodostaa syttyvän seoksen ja aiheuttavat sisätiloissa ja viemäreissä räjähdysvaaran. Peretikkahapposäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. Kaupalliset peretikkahappoliuokset eivät ole syttyviä, mutta voivat hapettamalla kiihdyttää muiden materiaalien palamista.

Peretikkahappo on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Maahan joutunut peretikkahappo on kuivasta pintamaasta erittäin haihtuvaa. Ilmaan joutunut peretikkahappo hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Hyvin vesiliukoisena peretikkahappo voi tulla sateen mukana maahan. Peretikkahappo on maaperässä helposti kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Peretikkahappo hajoaa maaperässä nopeasti kemiallisen hajoamisen kautta. Peretikkahappo on erittäin vesiliukoista ja se hydrolysoituu vedessä etikkahapoksi ja vetyperoksidiksi. Orgaaninen aines nopeuttaa hajoamista. Peretikkahapon haihtuminen vedestä on vesiliukoisuuden vuoksi hidasta. Peretikkahappo hajoaa myös biologisesti. Peretikkahappo on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Peretikkahapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella peretikkahappo on luokiteltu erittäin myrkylliseksi vesieliöille.

Peretikkahappo on syövyttävää

Peretikkahappo imeytyy elimistöön pääasiassa hengitysteitse, mutta myös ihon läpi ja nieltynä. Nestemäinen peretikkahappo tai sen höyry vaikuttavat ärsyttävästi ja syövyttävästi. Pitoisuudet 2 mg/m3 saakka on yleensä koettu joten kuten siedettävinä, mutta yli 3 mg/m3 pitoisuudet voimakkaasti ärsyttävinä. Ihokosketus voi aiheuttaa kipua, turvotusta ja syövytysvammoja. Peretikkahapon roiskuminen silmään voi aiheuttaa voimakasta kipua, näön sumentumista, turvotusta sekä side- ja sarveiskalvon ärsytystä, tulehdusta ja syövytysvammoja. Pahimmillaan voi seurauksena olla silmän sokeutuminen. Peretikkahapon nieleminen aiheuttaa ärsytystä ja syövytystä suussa, ruokatorvessa ja mahalaukussa. Pitkäaikainen altistuminen peretikkahapolle voi aiheuttaa hengitysteiden ja ihon tulehdusta sekä päänsärkyä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T5.2 Orgaaniset peroksidit

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 m kaikkiin suuntiin sekä 200 m tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos