OVA-ohje: STYREENI - tiivistelmä


 Styreenin OVA-ohjeeseen


Styreeniä käytetään kumi- ja muoviteollisuudessa

Styreeniä käytetään Suomessa muoviteollisuudessa tyydyttymättömien polyesterihartsien valmistuksessa silloittavana monomeerinä, polystyreenin (PS) ja styreeni-butadieenilateksin (SB-lateksi) valmistuksessa sekä kumiteollisuudessa styreenibutadieenikumin (SBR) valmistuksessa.

Styreeni voi polymeroitua kiivaasti

Styreeni on väritön tai kellertävä, siirappimainen ja haihtuva neste, jonka haju on makeahko ja pistävä jo alhaisissa pitoisuuksissa. Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Höyry on ilmaa raskaampaa. Styreeni voi polymeroitua lämmön, valon ja peroksidien vaikutuksesta. Aine voidaan stabiloida lisäämällä polymeraatioinhibiittoria (esimerkiksi hydrokinonia). Styreeni voi reagoida kiivaasti hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Aine syövyttää kuparia ja liuottaa kumia. Styreeni voi syttyä (kipinä, kuuma pinta) kuumennuttuaan leimahduspistettään korkeampaan lämpötilaan. Kuumentuneen styreenin polymeroituminen säiliössä voi aiheuttaa säiliön repeytymisen. Palamistuotteita ovat hiilidioksidi ja myrkyllinen hiilimonoksidi.

Styreeni on myrkyllistä vesieliöille ja voi kulkeutua pohjaveteen

Ilmaan joutunut styreeni hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta. Ilmasta styreeni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut styreeni ei juurikaan haihdu maanpinnasta. Styreeni on maaperässä kohtalaisen nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Styreeni on maaperän laadusta riippuen kohtalaisen tai hieman kulkeutuvaa. Se voi kuitenkin kulkeutua pohjaveteen, jossa sen puoliintumisajaksi on arvioitu noin kuukaudesta pariin vuoteen. Styreeni liukenee veteen hitaasti. Se kuitenkin haihtuu pintavedestä ilmaan. Styreenin on monien tutkimustulosten perusteella todettu olevan nopeasti biologisesti hajoavaa. Styreenin on todettu olevan myrkyllistä vesieliöille. Styreenin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Styreeni voi aiheuttaa hermosto-oireita

Lyhytaikainen altistuminen 200 ppm:n (860 mg/m3) höyrypitoisuudelle aiheuttaa lievää ylähengitysteiden limakalvojen ja silmien ärsytystä. Pitoisuus 400 - 600 ppm (1 700 - 2 600 mg/m3) aiheuttaa päänsärkyä, ruokahaluttomuutta, huonovointisuutta, heikkoutta ja silmien kirvelyä ja altistuminen noin tunnin ajan voi aiheuttaa keskushermoston toiminnan häiriöitä kuten väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja reaktioaikojen pitenemistä. Altistuminen erittäin suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa syvän huumaustilan ja johtaa kuolemaan hengityskeskuksen lamaannuttua yli 5 000 ppm:n (22 000 mg/m3) pitoisuudessa. Suuret höyrypitoisuudet ärsyttävät silmiä ja ihoa. Neste imeytyy jossain määrin ihon läpi. Ihokosketus laajalla alueella voi aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia elimistössä kuin hengitysteitse altistuminen. Aine liuottaa ihon rasvakerrosta ja aiheuttaa ihon punoitusta, kuivumista ja halkeilua.

Pitkäaikainen altistuminen styreenille työoloissa voi aiheuttaa keskushermoston toiminnan häiriöitä kuten epätavallista väsyneisyyttä, päänsärkyä, mielialan muutoksia ja muistin sekä keskittymiskyvyn heikkenemistä. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Styreenille työoloissa altistuneilla on havaittu veren valkosoluissa (lymfosyyteissä) kromosomimuutoksia. Eläinkokeissa tehdyt havainnot styreenin karsinogeenisuudesta ovat kiistanalaisia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos