OVA-ohje: TERT-AMYYLIMETYYLIEETTERI -tiivistelmä

 tert-Amyylimetyylieetterin OVA-ohjeeseen

tert-Amyylimetyylieetteriä käytetään bensiinissä lisäaineena

tert-Amyylimetyylieetteriä käytetään moottoribensiinissä lisäaineena. Sen tarkoituksena on estää nakutusta sekä happipitoisena yhdisteenä tehostaa palamista ja vähentää samalla päästöjä. Sen pitoisuus bensiinissä on enintään 11 %. Yleensä Suomessa myytävässä moottoribensiinissä on happipitoisena yhdisteenä tert-amyylimetyylieetterin lisäksi metyyli-tert-butyylieetteriä (MTBE) siten, että yhteenlaskettu happipitoisuus on noin 2 %.

tert-Amyylimetyylieetteri on helposti syttyvä, palava neste

Tuote, jota tässä ohjeessa kuvataan on Neste Oilin Porvoon laitoksilla syntyvä ja esiintyvä tuote NExTAME, joka koostuu bensiinin hiilivedyistä, tert-amyylimetyylieetteristä, muista C5 - C6 -alkyylimetyylieettereistä sekä epäpuhtauksista ja sivutuotteista. Tuotteen eetterijaetta on erittäin vaikea eristää, eikä se esiinny sellaisenaan, vaan ainoastaan tuotteena, joka sisältää noin 60 % samoja hiilivetyjä kuin bensiini. Koska se lisätään bensiiniin, nämä hiilivetyjakeen komponentit eivät muuta bensiinin koostumusta eivätkä sen luokitusta siltä osin. NExTAME-tuotetta on sellaisenaan ainostaan Neste Oilin Porvoon tuotantolaitoksilla säiliössä ennen kuin se sekoitetaan bensiiniin. Muutoin se esiintyy bensiiniin sekoitettuna komponenttina. Sitä kuljetetaan ainoastaan bensiiniin sekoitettuna. NExTAME-tuotetta lisätään bensiiniin noin 10 - 40 %, jolloin vastaavan eetterijakeen osuus voi olla on 3 - 15 % lopullisessa bensiiniseoksessa. Normaalisti eetterijakeen osuus on 9 - 10 %.

Puhdas tert-amyylimetyylieetteri on herkkäliikkeinen ja erittäin helposti haihtuva neste, jolla on mieto, kamferimainen ja eetterinkaltainen haju. tert-Amyylimetyylieetteri on pysyvä normaaleissa olosuhteissa, mutta se reagoi hapettavien aineiden sekä vahvojen happojen ja emästen kanssa. tert-Amyylimetyylieetteri on helposti syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. tert-Amyylimetyylieetteristä haihtuva höyry voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Höyry voi kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Nesteen höyrystyminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä. tert-Amyylimetyylieetterisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. NExTAME:n palo- ja räjähdysvaara on sama kuin moottoribensiinin.

tert-Amyylimetyylieetteri on maaperässä kulkeutuvaa ja huonosti hajoavaa erityisesti hapettomissa oloissa

Ilmaan joutunut tert-amyylimetyylieetteri hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. tert-Amyylimetyylieetteri voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Ympäristöön joutunut tert-amyylimetyylieetteri haihtuu helposti ilmaan. Aine on hitaasti hajoavaa maaperässä ja erityisen hitaasti hajoavaa anaerobisissa olosuhteissa. Se on hyvin kulkeutuvaa ja voi helposti joutua pohjaveteen. tert-Amyylimetyylieetteri on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Veteen joutunut tert-amyylimetyylieetteri haihtuu kuitenkin helposti pintavedestä. Se ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa, ja erityisen hidasta on tert-amyylimetyylieetterin hajoaminen sedimentissä. Se on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. tert-Amyylimetyylieetterin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

NExTAME:n vaikutukset ympäristöön ovat samankaltaiset kuin moottoribensiinin.

tert-Amyylimetyylieetteri on ärsyttävää

tert-Amyylimetyylieetterin höyryt ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Hengitettynä aine vaikuttaa narkoottisesti. Nesteroiskeet ärsyttävät silmiä ja ihoa. tert-Amyylimetyylieetterin nielemisen terveysvaikutusten otaksutaan olevan samanlaiset kuin metyyli-tert-butyylieetteriä nieltäessä. Aineen nielemisen tai oksentamisen yhteydessä sitä voi joutua keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. NExTAME:n terveysvaara on moottoribensiinin terveysvaaran kaltainen. tert-Amyylimetyylieetterin terveysvaara on selvästi pienempi kuin muiden NExTAME:n aineosien.

Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos