OVA-ohje: TÄRPÄTTI - tiivistelmä


 Tärpätin OVA-ohjeeseen


Tärpättiä käytetään liuottimena ja ohentimena

Raakatärpättiä muodostuu sulfaattiselluteollisuudessa rinnakkaistuotteena. Tärpättiä käytetään liuotinaineena, ohenteena ja raaka-aineena kemianteollisuudessa.

Tärpätti on palava neste

Tärpätti on väritöntä tai kellertävää kirkasta nestettä, jolla on sille ominainen haju. Tärpätti on C10H16-terpeeni-isomeerien seos. Tärpätti valmistetaan tislaamalla raakatärpätistä, joka sisältää 50 - 80 % alfa-pineeniä, 2 - 7 % beeta-pineeniä, 10 - 30 % delta-3-kareenia, 2 - 6 % muita monoterpeenejä ja 5 - 10 % korkeammalla kiehuvia terpeenejä. Tislattu tuote koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista. Raakatärpätissä esiintyy epäpuhtauksina myös pieniä määriä orgaanisia rikkiyhdisteitä, kuten metyylimerkaptaania. Tärpätti reagoi hapettavien aineiden kanssa voimakkaasti. Tärpätti on yhteensopimaton happojen, alumiinikloridin ja booritrifluoridin kanssa. Aine voi vahingoittaa maalattuja ja lakattuja pintoja sekä liuottaa kumia. Tärpätti on palava neste. Lämmin neste syttyy kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Se voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen orgaaniseen aineeseen. Tulipalon kuumentamana säiliö voi repeytyä. Tärpätin palamistuotteita ovat myrkyllinen hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

Tärpätti on myrkyllistä vesieliöille ja lisäksi se on huonosti hajoavaa

Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten ympäristöön joutuessaan se päätyy pääasiassa ilmaan. Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti alfa-pineeni hajoaa ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliintumisaika on noin viisi tuntia. Maahan joutunut tärpätti haihtuu nopeasti maan pinnasta. Alfa-pineeni sitoutuu voimakkaasti maa-ainekseen ja sen haihtuminen estyy osittain tästä syystä. Maaperässä tärpätti hajoaa aerobisissa olosuhteissa. Osa tärpätin komponenteista on maaperässä kulkeutuvia, mutta alfa-pineenin on todettu olevan vain hiukan kulkeutuvaa. Tärpätti liukenee hyvin huonosti veteen ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle ja haihtuu. Alfa-pineeni sitoutuu vedessä olevaan orgaaniseen aineksen ja sedimenttiin. Tärpätin pääkomponentit alfa- ja beta-pineeni eivät ole biologisesti nopeasti hajoavia aerobisissa olosuhteissa. Alfa- ja beta-pineenin on todettu olevan myrkyllisiä vesieliöille. Oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen perusteella on arvioitu, että alfa-pineeni on todennäköisesti kertyvää.

Tärpätti ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä 125 ppm:n (700 mg/m3) pitoisuuksissa aiheuttaen kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja hengitysvaikeuksia. Raakatärpätissä epäpuhtautena esiintyvä metyylimerkaptaani on erittäin haihtuva ja myrkyllinen aine, joka suurissa pitoisuuksissa voi aiheuttaa tajunnanmenetyksen ja jopa kuoleman. Tärpätin höyry ja roiskeet aiheuttavat silmiin joutuessaan sidekalvontulehdusta, luomien turpoamista, luomikouristuksen ja mahdollisesti pinnallisen sarveiskalvovamman. Tärpätti on herkistävä aine ja se voi aiheuttaa allergisen kosketusihottuman. Iholla neste aiheuttaa ärsytystä ja tulehdusta. Tärpätin nieleminen aiheuttaa nielussa ja mahasuolikanavassa ärsytystä, polttavaa kipua ja pahoinvointia sekä imeydyttyään huumausta ja muita elinvaikutuksia. Oksennetun tärpätin joutuminen keuhkoihin voi aiheuttaa vaikean keuhkotulehduksen.

Pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa keuhkopuuston limakalvon ärsytystä ja mahdollisesti lisääntynyttä uloshengitysvastusta. Toistuvassa ihoaltistumisessa tärpätti kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja seurauksena voi olla allerginen ihottuma tai ärsytysihottuma.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 - 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 29.9.2009.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos