OVA-ohje: TETRAHYDROFURAANI - tiivistelmä

Tetrahydrofuraanin OVA-ohjeeseen

Tetrahydrofuraania käytetään liuottimena ja synteesien välituotteena

Tetrahydrofuraania käytetään yleisesti liuottimena ja kemiallisten synteesien välituotteena. Sitä käytetään mm. lääkeaineiden, PVC-sideaineiden ja -pinnoitteiden, painovärien, lakkojen, maalien, liimojen, hartsien ja kasettinauhojen valmistuksessa. Tetrahydrofuraanista valmistetaan polymeroimalla polytetrametyleenieetteriglykolia (PTMEG) muoviteollisuuden raaka-aineeksi.

Tetrahydrofuraani voi muodostaa peroksideja ja on helposti syttyvää

Tetrahydrofuraani on väritön, eetterin hajuinen neste. Tetrahydrofuraani reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja joidenkin metallihalidien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Myös reaktio tionyylikloridin ja bromin kanssa on kiivas ja lämpöä tuottava. Syttyvää vetykaasua muodostuu reaktioissa litium- ja natriumalumiinihydridin, litiumboorihydridin, boraanin ja lämpimän kalsiumhydridin kanssa. Stabiloimaton tetrahydrofuraani voi muodostaa peroksideja, jos ainetta säilytetään pitkiä aikoja valossa tai kosketuksissa ilman kanssa. Tetrahydrofuraani syövyttää joitakin kumeja, muoveja ja pinnoitteita.

Tetrahydrofuraani on helposti syttyvä neste, jonka höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Höyry voi kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Aineen vuotaminen sisätiloihin ja viemäreihin aiheuttaa räjähdysvaaran. Suljettu tetrahydrofuraanisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

Tetrahydrofuraani hajoaa ympäristössä nopeasti

Tetrahydrofuraani on erittäin haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisreaktioiden seurauksena 1-3 vuorokaudessa. Ilmasta tetrahydrofuraani voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Tetrahydrofuraani hajoaa maaperässä biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Tetrahydrofuraani on erittäin kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Tetrahydrofuraani on erittäin vesiliukoista. Veteen joutuessaan se kuitenkin haihtuu nopeasti pintavedestä. Tetrahydrofuraani on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Tetrahydrofuraani on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille, eikä se kerry ravintoverkkoon.Voimassa olevien kriteerien perusteella tetrahydrofuraania ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Tetrahydrofuraani ärsyttää silmiä ja hengitysteitä

Tetrahydrofuraani ja sen höyry ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa sekä nieltynä myös ruoansulatuskanavaa. Vakavissa altistumisissa voi esiintyä keskushermosto-oireita, kuten päänsärkyä, pahoinvointia ja huimausta. Myös maksan toimintahäiriöt ovat mahdollisia. Tetrahydrofuraani imeytyy nopeasti ihon kautta elimistöön.

Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus nestemäisen tetrahydrofuraanin kanssa kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa ärsytysihottumaa. Tetrahydrofuraani on eläinkokeissa aiheuttanut munuaiskasvaimia urosrotissa ja maksakasvaimia naarashiirissä, mutta näiden havaintojen merkitys ihmiselle on kyseenalainen. Tetrahydrofuraani ei ole osoittautunut genotoksiseksi.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos