OVA-ohje: TETRAHYDROTIOFEENI - tiivistelmä


 Tetrahydrotiofeenin OVA-ohjeeseen


Tetrahydrotiofeeniä käytetään maakaasussa hajusteena

Tetrahydrotiofeeniä käytetään maakaasussa ja nestekaasussa hajusteena sekä mahdollisesti liuottimissa ja hyönteismyrkyissä.

Tetrahydrotiofeeni syttyy helposti

Tetrahydrotiofeeni on väritön neste, jolla on epämiellyttävä haju. Tetrahydrotiofeeni reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Savuavan typpihapon kanssa voi tapahtua kiivas, jopa räjähdyksenomainen reaktio. Tetrahydrotiofeeni syövyttää kumia. Tetrahydrotiofeeni on helposti syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Nesteen höyrystyminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä. Tetrahydrotiofeenisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. Palossa muodostuu myrkyllistä rikkidioksidia.

Tetrahydrotiofeeni on maaperässä kulkeutuvaa, huonosti hajoavaa ja vesieliöille haitallista

Ilmaan joutunut tetrahydrotiofeeni hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin vuorokaudessa. Tetrahydrotiofeeni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Tetrahydrotiofeenin hajoamisesta maaperässä ei ole saatavilla tietoja. Tiofeenin hajoamisen perusteella on kuitenkin arvioitu, ettei tetrahydrotiofeeni ole todennäköisesti nopeasti hajoavaa maaperässä. Laskentamallien avulla tetrahydrotiofeenin on arvioitu olevan maaperässä kulkeutuvaa. Tetrahydrotiofeeni on todennäköisesti ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Tetrahydrotiofeenin hajoaminen vedessä on arvioitu olevan hidasta. Tetrahydrotiofeeni on haitallista vesieliöille. Tetrahydrotiofeenin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Tetrahydrotiofeeni aiheuttaa huonovointisuutta

Työntekijät, jotka altistuivat lyhyen aikaa tetrahydrotiofeenille, valittivat päänsärkyä, sydämentykytystä, huimausta, pahoinvointia ja yleistä huonovointisuutta. Tetrahydrotiofeenin on todettu eläinkokeissa ärsyttävän ihoa ja silmiä. Tetrahydrotiofeeni voi aiheuttaa oireita myös ihoaltistumisen kautta. Mutageenisuustutkimuksissa tetrahydrotiofeeni ei ole aiheuttanut pistemutaatioita eikä kromosomiaberraatioita.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Välitön eristys 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos