OVA-ohje: TIONYYLIKLORIDI - tiivistelmä


Tionyylikloridin OVA-ohjeeseen


Tionyylikloridia käytetään synteesireagenssina ja katalyyttinä

Tionyylikloridia käytetään synteesireagenssina ja katalyyttinä mm. lääkeaineiden, torjunta-aineiden ja muovien valmistuksessa.

Tionyylikloridi vapauttaa myrkyllisiä höyryjä reagoidessaan veden kanssa tai kuumentuessaan

Tionyylikloridi on väritöntä, kellertävää tai punertavaa, pistävänhajuista nestettä, joka muodostaa sumua reagoidessaan ilman kosteuden kanssa. Tionyylikloridi reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen myrkyllistä rikkidioksidia ja syövyttävää kloorivetyä. Tionyylikloridi ei ole syttyvää, mutta voi muodostaa syttyviä höyryjä reagoidessaan emästen, amiinien, alkoholien, happojen tai metallien kanssa. Tionyylikloridi hajoaa kuumentuessaan muodostaen rikkidioksidia, rikkikloridia ja klooria. Kaasujen muodostumisen vuoksi suljetut tionyylikloridisäiliöt voivat kuumentuessaan revetä.

Tionyylikloridin happamat hydrolyysituotteet ovat haitallisia ympäristölle

Tionyylikloridi reagoi ilman kosteuden kanssa muodostaen kloorivetyä ja rikkidioksidia. Kloorivety muodostaa ilmassa kasvillisuudelle ja eliöille haitallista suolahapposumua. Rikkidioksidi hapettuu ilmassa hitaasti rikkihapoksi. Tionyylikloridin hajoamistuotteet voivat tulla sateen mukana maahan.

Tionyylikloridi haihtuu nopeasti kuivasta pintamaasta. Kosteassa maaperässä osa tionyylikloridista hydrolysoituu kloorivedyksi ja rikkidioksidiksi, jotka lisäävät maaperän happamuutta. Kloorivety ja rikkidioksidi ovat maaperässä kulkeutuvia ja voivat joutua pohjaveteen. Vedessä tionyylikloridi hydrolysoituu kiivaasti reagoiden kloorivedyksi ja rikkidioksidiksi, jotka voivat happamoittavan vaikutuksensa vuoksi olla haitallisia vesieliöille. Tionyylikloridin tai sen hydrolyysituotteiden ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Tionyylikloridi ärsyttää ja syövyttää kudoksia

Tionyyliklorihöyrylle altistuminen aiheuttaa silmien, nenän ja nielun ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Ärsytysvaikutuksen arvellaan ainakin osittain johtuvan aineen hydrolysoitumisesta limakalvoilla kloorivedyksi ja rikkidioksidiksi. Altistuminen suurille pitoisuuksille (kymmeniä ppm:iä) saattaa aiheuttaa hengityksen estymistä kurkunpään kouristuksen ja turvotuksen vuoksi. Altistuminen erittäin suurille pitoisuuksille voi johtaa hengenvaaralliseen keuhkopöhöön.

Tionyylikloridihöyry ärsyttää voimakkasti silmiä ja voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Nestemäisen tionyylikloridin roiske silmiin tai iholle voi aiheuttaa syöpymävamman. Tionyylikloridia nieltäessä aine voi syövyttää ruoansulatuskanavaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8b

Arvioitu vaara-alue, kun päästö maahan: Pienessä vuodossa välitön eristys 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 metriä tuulen alapuolella. Suuressa vuodossa välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin sekä 400 m tuulen alapuolella. Tionyylikloridi saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 1000 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.

Arvioitu vaara-alue, kun päästö veteen: Pienessä vuodossa välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin sekä 150 m tuulen alapuolella. Tionyylikloridi saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 600 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet. Suuressa vuodossa välitön eristys 300 m kaikkiin suuntiin. Tionyylikloridi saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 4000 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Tuulen alapuolella alueella, joka ulottuu 1000 metrin etäisyydelle, väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos