OVA-ohje: TRIKLOORIETYLEENI - tiivistelmä


 Trikloorietyleenin OVA-ohjeeseen


Trikloorietyleeniä käytetään pesuliuottimena teollisuudessa

Trikloorietyleeniä käytetään pääasiassa rasvanpoisto- ja pesuliuottimena metalliteollisuudessa. Ainetta käytetään pesuliuottimena myös mm. kemianteollisuudessa sekä paperi- ja painoteollisuudessa. Trikloorietyleeniä käytetään lisäksi liimoissa sekä lääkeaineiden ja palonestoaineiden valmistuksessa.

Trikloorietyleeni hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä

Trikloorietyleeni on väritön, kirkas neste, jolla on kloroformin kaltainen haju. Trikloorietyleeni ei ole helposti syttyvää, mutta voi muodostaa syttyviä höyryjä ja kaasuja reagoidessaan vahvojen emästen, epoksidien, voimakkaiden hapettimien, alkali- ja maa-alkalimetallien sekä alumiinin kanssa. Trikloorietyleeni hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä ja kaasuja kuten fosgeenia ja kloorivetyä. Kaasujen muodostumisen vuoksi suljetut trikloorietyleenisäiliöt voivat kuumentuessaan revetä.

Trikloorietyleeni hajoaa hitaasti maaperässä ja vesistössä ja on haitallista vesieliöille

Ilmaan joutunut trikloorietyleeni hajoaa melko nopeasti mm. fosgeeniksi, diklooriasetyylikloridiksi ja kloroformiksi. Aine voi myös hapettua dikloorietikkahapoksi. Trikloorietyleeni ja sen hajoamistuotteet voivat tulla sateen mukana maahan.

Maahan joutunut trikloorietyleeni haihtuu nopeasti pintamaasta. Aine on maaperän laadusta riippuen helposti tai kohtalaisesti kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Trikloorietyleenin biologinen hajoaminen maaperässä ja vesistössä on hidasta sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa,  mutta hajoaminen nopeutuu mikrobien sopeuduttua aineen hajottamiseen. Veteen joutunut trikloorietyleeni haihtuu nopeasti pintavedestä. Jos ainetta joutuu veteen suuria määriä, veteen liukenematon osa painuu vettä raskaampana pohjaan. Trikloorietyleeni on haitallista vesieliöille. Aineen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Trikloorietyleeni ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä ja lamauttaa keskushermostoa

Trikloorietyleenihöyry ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua. Höyrylle altistuminen voi aiheuttaa keskushermosto-oireita, kuten uneliaisuutta, huimausta, päänsärkyä ja pahoinvointia. Altistuminen hyvin suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja johtaa kuolemaan hengityksen lamaantumisen tai sydämen toimintahäiriön vuoksi.

Nestemäisen trikloorietyleenin roiske aiheuttaa voimakasta ärsytystä silmissä ja saattaa vahingoittaa sarveiskalvoa. Trikloorietyleenihöyry ja nestemäisen trikloorietyleenin roiske voivat aiheuttaa voimakasta ärsytystä iholla.

Trikloorietyleenin nieleminen aiheuttaa polttavaa tunnetta suussa ja nielussa, vatsakipua, pahoinvointia, huimausta ja lopulta tajuttomuuden, joka voi johtaa kuolemaan hengityksen tai verenkierron lamaantuessa. Trikloorietyleenin joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteysdessä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan keuhkotulehduksen.

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on eläinkokeiden ja epidemiologisten tutkimusten perusteella arvioinut trikloorietyleenin todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa välitön eristys 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa välitön eristys 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos