OVA-ohje: VINYYLIKLORIDI - tiivistelmä


 Vinyylikloridin OVA-ohjeeseen


Vinyylikloridia käytetään muoviteollisuudessa

Vinyylikloridia käytetään PVC-muovin ja -hartsien sekä vinyylikloridisekapolymeerien valmistukseen. Sitä käytetään myös vinyylideenikloridin valmistuksessa. Vinyylikloridin käyttö Suomessa on loppunut.

Vinyylikloridi syttyy erittäin helposti

Vinyylikloridi on väritön kaasu, jolla miellyttävä, makea, eetterin kaltainen haju. Haju ei varoita terveysvaarasta. Aine on väritöntä nestettä alle -14 °C:n lämpötiloissa. Vinyylikloridi muodostaa kloorivetyhappoa veden kanssa. Vinyylikloridikaasu ja stabiloimaton neste polymeroituvat kiivaasti ilman, UV-valon, kuumuuden ja yhteensopimattomien materiaalien kuten peroksidien ja muiden hapettavien aineiden kanssa. Neste voidaan stabiloida inhibiittorilla (fenoli) hapettomassa tilassa. Vinyylikloridikaasu ja -höyry eivät sisällä inhibiittoria, joten ne voivat polymeroituessaan tukkia pieniä venttiilejä. Varastoinnin aikana voi muodostua peroksideja, etenkin jos epäpuhtautena on rautaa, jolloin aine polymeroituu itsekseen räjähtämällä. Vinyylikloridi reagoi alumiinin, sen seoksien ja kuparin kanssa. Vinyylikloridi on erittäin helposti syttyvä kaasu. Aineen palamis- ja hajoamistuotteita ovat hiilidioksidi, hiilimonoksidi, kloorivety ja fosgeeni.

Vinyylikloridi on helposti haihtuvaa, mutta maaperässä haihtumaton osa on hyvin kulkeutuvaa. Aine hajoaa hitaasti ympäristössä.

Vinyylikloridi on helposti haihtuvaa. Ilmaan joutuessaan se hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin parissa vuorokaudessa. Ilmasta vinyylikloridi voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut vinyylikloridi haihtuu nopeasti. Haihtumaton vinyylikloridi on maaperässä helposti kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Vinyylikloridi on maaperässä kohtalaisen hitaasti tai hitaasti hajoavaa. Biologisen hajoamisen puoliintumisajaksi on vinyylikloridille maaperässä saatu aerobisissa olosuhteissa kuukaudesta puoleen vuoteen.Vinyylikloridi on veteen ympäristön kannalta hyvin liukenevaa. Se kuitenkin haihtuu pintavedestä helposti ilmaan. Vinyylikloridin biologisen hajoamisen on todettu vedessä olevan hidasta, sillä sen puoliintumisajoiksi on saatu kuukaudesta jopa puoleen vuoteen aerobisissa olosuhteissa ja anaerobisissa olosuhteissa parista kuukaudesta useisiin vuosiin. Vinyylikloridin on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Vinyylikloridin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Vinyylikloridi aiheuttaa syöpää

Vinyylikloridin haju tai sen ärsytysvaikutukset eivät varoita altistuttaessa pienille pitoisuuksille. Hyvin suuret vinyylikloridipitoisuudet aiheuttavat keskushermosto-oireita. Ensimmäiset oireet, kuten huimaus, ilmenevät kun vinyylikloridipitoisuus on 8 000 ppm (20 000 mg/m3). Selvästi suuremmat pitoisuudet ovat aiheuttaneet heikkoutta, pahoinvointia, päänsärkyä ja tasapainohäiriöitä. Altistuminen vielä suuremmille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. Nestemäisen vinyylikloridin roiskeet aiheuttavat iholla syövytystä ja paleltuman.

Vinyylikloridimonomeeriä käsittelevillä työntekijöillä on todettu sormien kärkiosien paikallista luukuoliota, johon on usein liittynyt valkosormisuusoire osoituksena verenkiertohäiriöistä ja ihon kovettumista. Toistuva altistuminen vinyylikloridille voi aiheuttaa maksasoluvaurioita, maksan ja pernan laajentumisen, immuunijärjestelmän aktivoitumisen, hermostollisia häiriöitä ja keuhkojen toiminnan huononemista. Vinyylikloridi on mutageenistä bakteerikokeissa. Altistuneissa ihmisissä ja eläinkokeissa on todettu kromosomimuutoksia. Aine aiheuttaa etenkin harvinaista maksasyöpää (hemangiosarkoomaa) ja mahdollisesti myös syöpää keuhkoissa, aivoissa, ruuansulatuskanavassa ja imukudoksessa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2g (kaasu)

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 150 metriä tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos