ONNETTOMUUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT AINEET -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)


OVA-ohjeet YK-numeroiden mukaisessa järjestyksessä

Seuraavassa luettelossa OVA-ohjeet on lueteltu YK-numeroiden mukaisessa järjestyksessä. Jotkin YK-numeroista ovat ryhmänumeroita, jolloin kyseisellä numerolla voidaan merkitä muitakin aineita kuin luettelossa mainittu aine.

YK-numero OVA-ohje
0154 Pikriinihappo
0222 Ammoniumnitraatti
1001 Asetyleeni
1005 Ammoniakki
1010 Butadieeni
1011 Nestekaasut
1012 Buteeni
1013 Hiilidioksidi
1016 Hiilimonoksidi
1017 Kloori
1038 Eteeni
1040 Etyleenioksidi
1041 Etyleenioksidi
1049 Vety
1050 Kloorivety ja suolahappo
1052 Fluorivety ja fluorivetyhappo
1053 Rikkivety
1055 Buteeni
1066 Typpi
1072 Happi
1073 Happi
1075 Nestekaasut
1077 Propeeni
1079 Rikkidioksidi
1083 Trimetyyliamiini
1086 Vinyylikloridi
1090 Asetoni
1093 Akryylinitriili
1114 Bentseeni
1120 1-Butanoli
1131 Rikkihiili
1143 Krotonaldehydi
1170 Etanoli
1198 Formaldehydi
1202 Dieselöljy, Kevyt polttoöljy, Raskas polttoöljy
1203 Moottoribensiini
1208 Heksaani
1212 Isobutanoli
1218 Isopreeni
1219 Isopropanoli
1230 Metanoli
1247 Metyylimetakrylaatti
1265 Pentaani
1274 1-Propanoli
1294 Tolueeni
1297 Trimetyyliamiini
1298 Klooritrimetyylisilaani
1299 Tärpätti
1300 Liuotinbensiini
1301 Vinyyliasetaatti
1307 Ksyleeni
1344 Pikriinihappo
1350 Rikki
1384
Natriumditioniitti
1426 Natriumboorihydridi
1428 Natrium
1463 Kromitrioksidi
1477 Ammoniumnitraatti
1488
Kaliumnitriitti
1490 Kaliumpermanganaatti
1495 Natriumkloraatti
1500 Natriumnitriitti
1556 Arseenipitoiset suolakyllästeet
1557 Arseenipitoiset suolakyllästeet
1593 Metyleenikloridi
1648 Asetonitriili
1671 Fenoli
1680 Kaliumsyanidi ja syaanivety
1710 Trikloorietyleeni
1715 Etikkahappoanhydridi
1726 Alumiinikloridi
1750 (Mono)kloorietikkahappo
1751 (Mono)kloorietikkahappo
1755 Kromitrioksidi
1760 Kuparipitoiset suolakyllästeet
1778 Fluoripiihappo
1779 Muurahaishappo
1789 Kloorivety ja suolahappo
1790 Fluorivety ja fluorivetyhappo
1791 Natriumhypokloriitti
1805 Fosforihappo
1813 Kaliumhydroksidi
1814 Kaliumhydroksidi
1823 Natriumhydroksidi
1824 Natriumhydroksidi
1830 Rikkihappo
1831 Oleum
1832 Rikkihappo
1835 Tetrametyyliammoniumhydroksidi
1836 Tionyylikloridi
1845 Hiilidioksidi
1846 Hiilitetrakloridi
1863 Lentopetroli
1897 Tetrakloorietyleeni
1910 Kalsiumoksidi
1917 Etyyliakrylaatti
1918 Kumeeni
1942 Ammoniumnitraatti
1952 Etyleenioksidi
1962 Eteeni
1965 Nestekaasut
1966 Vety
1971 Metaani
1972 Metaani
1977 Typpi
1978 Nestekaasut
1993 tert-Amyylimetyylieetteri (TAME)
2014 Vetyperoksidi
2015 Vetyperoksidi
2023 Epikloorihydriini
2029 Hydratsiini
2030 Hydratsiini
2031 Typpihappo
2032 Typpihappo
2055 Styreeni
2056 Tetrahydrofuraani
2067 Ammoniumnitraatti
2071 Ammoniumnitraatti
2073 Ammoniakki
2074 Akryyliamidi
2078 Tolueenidi-isosyanaatti
2186 Kloorivety ja suolahappo
2187 Hiilidioksidi
2209 Formaldehydi
2214 Ftaalihappoanhydridi
2218 Akryylihappo
2303 alfa-Metyylistyreeni
2312 Fenoli
2348 Butyyliakrylaatti
2364 Propyylibentseeni
2398 Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE)
2412 Tetrahydrotiofeeni
2426 Ammoniumnitraatti
2428 Natriumkloraatti
2448 Rikki
2531 Metakryylihappo
2581 Alumiinikloridi
2584 Metaanisulfonihappo
2586 Metaanisulfonihappo
2672 Ammoniakki
2789 Etikkahappo
2790 Etikkahappo
2796 Rikkihappo
2810 Glutaraldehydi, Kreosootti
2811 DBNPA
2821 Fenoli
2922 Metyleenibistiosyanaatti
2928 Metyleenibistiosyanaatti
2949 Natriumvetysulfidi
2984 Vetyperoksidi
3016 Dikvatti
3077 Hydrokinoni
3082 Kuparipitoiset suolakyllästeet, MCPA, Pyraklostrobiini
3085 BCDMH
3101 Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi)
3103 tert-Butyylihydroperoksidi
3105 tert-Butyylihydroperoksidi, Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi), Peretikkahappo
3107 tert-Butyylihydroperoksidi, Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi), Peretikkahappo
3109 tert-Butyylihydroperoksidi, Peretikkahappo
3119 Peretikkahappo
3145 Nonyylifenoli
3218 Ammoniumnitraatti
3241 Bronopoli (2-Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli)
3250 (Mono)kloorietikkahappo
3265 DBNPA
3267 EDTA
3288 Natriumdikromaatti
3293 Hydratsiini
3300 Etyleenioksidi
3318 Ammoniakki
3320 Natriumboorihydridi
3342 Kaliumamyyliksantaatti
3351 alfa-Sypermetriini
3364 Pikriinihappo
3374 Asetyleeni
3375 Ammoniumnitraatti
3412 Muurahaishappo
3413 Kaliumsyanidi ja syaanivety
3423 Tetrametyyliammoniumhydroksidi
3426 Akryyliamidi
3453 Fosforihappo
3475 Korkeaseosetanoli (E85)


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 21.3.2016
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos