Malli on tarkoitettu rungoksi ja virikkeeksi henkilöstön kanssa käytävälle keskustelulle työpaikan päihdeohjelmaa kehitettäessä. Siksi työnantajaa, työntekijöitä, esimiehiä, työsuojeluhenkilöstöä ja työterveyshuoltoa koskevat vastuut ja tehtävät on tässä esitetty tarkistuslistoina, jotka perustuvat lakisääteisiin tehtäviin ja käytännössä toimivaksi koettuun työnjakoon.

On tärkeää, että kaikki tuntevat päihdeohjelmassa kuvatut vastuunsa ja noudattavat niitä aktiivisesti. Tarkistuslistojen avulla päihdeohjelman toteutumista voi seurata ja arvioida järjestelmällisesti

X (=työpaikan nimi)

(Yrityksen nimi) päihdeohjelma

1. Periaatteet

X:ssa ei saa työskennellä eikä olla päihtyneenä. X:ssa olemme sitoutuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle työntekijällemme. Tätä tarkoitusta varten X:ssa on voimassa tämä päihdeohjelma. Päihdeohjelmaa laadittaessa on kuunneltu koko henkilöstöä ja annettu kaikille työntekijöille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä.
Päihdeohjelmamme tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdeohjelmaa toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, valmennuksella sekä henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä samoin kuin suunnitelmallisella seurannalla ja arvioinnilla. Päihdeohjelma tulee saattaa jokaisen työntekijän tiedoksi.

Päihteillä tässä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty työpaikallamme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tupakkalakia ja sovittuja käytäntöjä (kirjaa käytäntö tähän).

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn toimenpiteet, tiedotus, koulutus, valmennus ja seuranta, kuvataan alempana. Jos ennaltaehkäisystä huolimatta vapaa-ajan päihdekäytön seurauksena työssä ilmenee ongelmia tai jos työpaikallamme on henkilö päihtyneenä, toimitaan alempana kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä on vastuu ja velvollisuus määritellä työntekijöiden työkunto työturvallisuuden näkökulmasta. Päihdeohjelmassa kuvataan kunkin toimijan vastuut ja tehtävät päihdehaittojen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset noudattamatta jättämisestä.

X:n periaate on, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja esimiehille järjestetään tiedotusta ja koulutusta alkoholiriskeistä työhyvinvoinnille sekä valmennusta, jotta kukin osaa toimia ohjeiden mukaan.

2. Päihdeohjelman kohde

X:ssa olemme tietoisia siitä, että alkoholin käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraavat työkykyä, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Alkoholihaitat voivat vaikuttaa kenen tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen noudatetaan Suomen lakia ja tätä päihdeohjelmaa.

Päihdeohjelma koskee jokaista X:n työntekijää sekä soveltuvin osin alihankkijoita samoin kuin X:n alueella vierailevia henkilöitä. Päihdeohjelma koskee myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa.

Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeita. Työpaikan ulkopuolisissa työtehtävissä ja työmatkoilla olemme työpaikkamme edustajia, mikä edellyttää asiallista ja vastuullista käyttäytymistä myös alkoholin suhteen.

Päihdeohjelman noudattaminen tarkoittaa tehtäviä ja vastuita, joiden toteutumista seurataan vuosittain kehityskeskusteluissa.

3. Päämäärä ja tavoitteet

Päihdeohjelman päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. Tähän päästään seuraavien osatavoitteiden avulla:

 • Ehkäisemme päihdehaittoja eli päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle.
 • Tuemme henkilöstöä välttämään alkoholin riskikäyttöä ja pysymään kohtuukäytössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä.
 • Ohjeistamme päihdehaittojen ehkäisyn ja päihdeongelmiin puuttumisen käytännöt.

4. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat

Kullekin työntekijäryhmälle on listattu omat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdeohjelman toteutumista ja siihen tarvittaessa tehtäviä korjauksia tarkastellaan esimiehen kanssa kehityskeskustelussa.

4.1. Työnantajan vastuulla on

 • nimittää päihdehaitattomasta työpaikasta vastaavat henkilöt (päihdetyöryhmä/ esimiehet) toimeenpanemaan päihdeohjelma
 • huolehtia, että
  • päihdeohjelma otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin
  • päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi
  • päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja tasapuolisesti
 • varmistaa, että
  • henkilöstö tuntee talon päihdeohjelman ja omat tehtävänsä siinä
  • päihtyneen työntekijän tai päihdeongelmaisen työntekijän kanssa toimitaan ohjeiden mukaan
  • työpaikan tilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitarjoilun ohjetta
 • järjestää henkilöstölle koulutusta ja tiedotusta
  • päihteettömyyden ja alkoholin kohtuukäytön eduista työkyvyn ja hyvinvoinnin kannalta
  • alkoholin riskikäytön haitoista terveydelle, työkyvylle ja työturvallisuudelle
  • päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin
 • tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin
 • seurata ja arvioida
  • työoloja ja varmistaa, että ne eivät edesauta alkoholihaittoja työpaikalla
  • tämän ohjelman toteutumista vähintään kahden vuoden välein yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa.

4.2. Jokaisen työntekijän vastuulla on

 • tulla töihin työkuntoisena
 • tehdä työnsä turvallisuusohjeita noudattaen
 • toimia työyhteisössään rakentavasti ja asiallisesti muita kohtaan noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä
 • hakea apua päihdeongelmiinsa
 • ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista sovitulle taholle.

4.3. Esimiesten vastuulla on

 • tukea ja valvoa työn sujuvuutta, henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • saattaa henkilöstö yhteisten sääntöjen taakse päihdeasioissa esim. A-Stepin avulla
 • rohkaista henkilöstöä pitämään huolta työkunnostaan
 • perehdyttää alaisensa päihdeohjelmaan
 • ottaa päihteet puheeksi työhön perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa sekä säännöllisesti henkilöstötilaisuuksissa
 • puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteesiin
 • estää päihtyneenä/krapulaisena työskentely
 • ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä parantamiseksi
 • selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta
 • tehdä hoitositoumus hoitoonohjattavan kanssa
 • sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana
 • tukea työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen ja ohjata keskustelua opiksi ottamisen näkökulmaan
 • varmistaa, että työpaikan tilaisuuksissa alkoholitarjoilu on vastuullista ja
 • noudattaa sovittuja rajoja.

4.4. Työsuojeluhenkilöstön ja päihdetyöryhmän vastuulla on

 • toimia yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi
 • kartoittaa työpaikan päihdeasioiden tilannetta seuraavia menetelmiä käyttäen (esim. henkilöstötilinpäätös, työterveyshuollon raportit, kyselyt, haastattelut, jne.)
 • suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun toimintaohjelmaa, esimerkiksi:
  • toteuttaa koulutuksia, valmennuksia, tiedotustilaisuuksia
  • ohjeistaa henkilöstöä alkometrin käyttöön ja huolehtia, että alkometrejä on saatavilla
  • järjestää esimiesten ja päihdetyöryhmän yhteistyökokouksia
  • hyödyntää henkilöstön tiedotuskanavia
  • järjestää tempauksia, kampanjoita ja toimintapäiviä esim. työsuojeluviikon ja Tipattoman tammikuun merkeissä
  • ehdottaa keinoja työhyvinvoinnin ja työilmapiirin tukemiseen
 • jakaa esimiehille ja henkilöstölle tietoa työpaikan päihdeohjelmasta
 • tunnistaa työpaikan päihderiskit ja päihdeongelmista viestittävät oireet
 • tukea esimiehiä päihdeasioiden keskustelun käynnistämisessä työyhteisön kanssa
 • tehdä esimiehille toimenpide-ehdotuksia päihdehaittoja havaitessaan
 • valmentaa tarvittaessa esimiehiä päihdeongelman puheeksi ottamiseen
 • tukea hoitoonohjausprosessin toteutumista
 • kokoontua 4–6 kertaa vuodessa työsuojelun toimintasuunnitelman mukaisesti
 • tehdä kokouksista muistiot tiedoksi työsuojeluryhmälle ja henkilöstölle
 • seurata päihdehaittojen ehkäisytoimien toteutumista ja raportoida siitä työsuojeluryhmälle ja työnantajalle.

4.5. Työterveyshuollon vastuulla on

 • tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa
 • antaa jokaiselle työntekijälle terveystarkastuksien yhteydessä tietoa alkoholinkäytön vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn
 • kysyä sairaanhoitovastaanotoilla myös alkoholinkäytöstä säännöllisesti ja aina tiettyihin oireisiin liittyen
 • käydä sovituin välein henkilöstötilaisuuksissa puhumassa terveyttä edistävistä aiheista (tarkemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa)
 • seuloa alkoholin riskikäyttöä AUDIT-testillä sekä tarjota ohjausta ja neuvontaa riskikäyttäjille
 • kerätä tietoa työpaikan alkoholitilanteesta (esim. haittakartoitus, AUDIT) ja antaa siitä palautetta vuosittain
 • osallistua työpaikan päihdetyöryhmän/päihdeyhdyshenkilöiden kokouksiin ja päihdehaittoja ehkäisevän koulutukseen toteuttamiseen
 • toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana (hoitositoumus ja kuntoutussuunnitelma) ja
 • tukea kuntoutujan paluuta työhön
 • toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena.

5. Toimintamallit

Päihdehaittatilanteissa on toimittava alla olevien ohjeiden mukaan ja työpaikan tilaisuuksissa vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeen mukaan.

Näitä toimintamalleja noudatetaan ja ne ovat voimassa X:ssa:
(lisää seuraaviin kohtiin ohjeet esim. Päihdeohjelmaoppaan mukaan)

a) Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään
b) Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta
c) Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta
d) Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta
e) Työntekijä on päihtyneenä töissä

6. Tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun ohje

(katso Päihdeohjelmaoppaasta)

7. Vastuullisen alkoholitarjoilun ohje

Alkoholin käyttö X:ssa työajalla ja työpaikalla ei ole sallittua. Joissakin työpaikan tilaisuuksissa esimiehen luvalla voidaan tarjoilla alkoholia. On tärkeää huolehtia, että näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkoholin käytön vuoksi.

Työnantajan ja esimiesten vastuulla on huolehtia turvallisuudesta myös silloin, kun työpaikan tilaisuudessa tarjotaan alkoholia. Jos näissä tilaisuuksissa tapahtuu työkäyttäytymisen sääntöjen rikkomista, on esimiehen tehtävänä käydä tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu vastaisuuden varalle viimeistään viikon sisällä tapahtuneesta. Esimies kirjoittaa keskustelusta muistion (lomake 1).

Seuraavat ohjeet auttavat ehkäisemään haittoja, jos työpaikan tilaisuudessa tarjotaan alkoholia:

 • Tilaisuuden alku- ja loppuajankohta ilmoitetaan selvästi.
 • Huolehditaan, että tarjolla on monipuolinen ja runsas valikoima alkoholittomia juomia ja vain mietoja alkoholijuomia.
 • Suositellaan, että ihmiset nauttivat vaihdellen em. juomia.
 • Tilaisuuden aikana on ruokaa ja vähäsuolaista naposteltavaa riittävästi tarjolla.
 • Varmistetaan, että alkoholia tarjotaan selkeinä annoksina, jotta osallistujat voivat olla tietoisia juomistaan määristä.
 • Rajoitetaan tarjottavien alkoholiannosten määrä, esimerkiksi 2 annosta/henkilö.
 • Tilaisuuden järjestäjillä ja tarjoiluhenkilökunnalla tulee olla anniskelupassi tai alkoholitarjoilun koulutus.
 • Opastetaan nuoria/uusia työntekijöitä etukäteen vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeisiin.
 • Huolehditaan työntekijöiden kotimatkasta, mikäli he toivovat sitä.
 • Kieltäydytään tarjoilemasta alkoholia päihtyneelle henkilölle.
 • Pidetään tämä ohjeisto osana päihdeohjelmaa.