Skip to content

Fyysisen työkuormituksen hallinta osana työkykyjohtamista

Tarvitaanko työpaikallanne puolueetonta tietoa työn aiheuttamasta kuormituksesta työntekijöiden lihaksistolle, hengitys- ja verenkiertoelimistölle ja muille fyysisille tekijöille? Me tarjoamme luotettavaa mittauspalvelua. Tulosten lisäksi esitämme ratkaisuehdotuksia ja suosituksia työpaikallenne siitä, miten työn fyysisen kuormitus pysyy työkyvyn näkökulmasta kohtuullisella tasolla.

Työkuormitus hallintaan  – pohjaksi mitattu tieto

Työnantajan tulee tunnistaa työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä suunnitella toimet haittojen torjumiseksi. Fyysisen työkuormituksen mittaaminen voi tulla ajankohtaiseksi varsinkin silloin, kun työ on fyysisesti raskasta, työpaikalla tehdään toistotyötä tai työskennellään kuumassa tai kylmässä.

Mittauksilla saadaan tietoa työn kuormittavista ja palauttavista tekijöistä. Tiedon pohjalta voidaan työhön tehdä muutoksia, joilla työkuormitus saadaan kohtuulliseksi suhteessa työntekijöiden kuntotasoon.

Tarjoamme  laadukkaita fyysisen kuormituksen mittauspalveluja työpaikkojen tueksi. Esimerkkejä mittauspalveluistamme:

 • Lihaskuormitus ja työasennot
 • Työvälineiden sekä työympäristön ergonomia
 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittuminen
 • Kuormittuminen ja palautuminen
 • Työympäristön lämpöolot ja työntekijän lämpötasapaino (kuuma- ja kylmätöissä)
 • Unirekisteröinnit ja muut uneen liittyvät tutkimusmittaukset

Teemme työkuormituksen mittaukset todellisissa työtilanteissa, myös ääriolosuhteissa!

Työkuormituksen mittaamisen hyödyt

PYKÄLIEN MUKAINEN TOIMINTA

Laki velvoittaa selvittämään työturvallisuusriskit ja vähentämään ylikuormitusta.

FIKSUMMAT INVESTOINNIT

Työpaikalla tehtävät muutos- ja parannustoimet osataan suunnata todellisiin ongelmakohtiin.

KONKREETTISET RATKAISUT

Ehdotamme ratkaisuja työkuormituksen optimoimiseksi ja työssä jaksamisen parantamiseksi.

TAUSTATIETOA REKRYTOINTIIN

Kun työn kuormitustekijät on selvitetty, tiedetään, millaista fyysistä kuntoa työssä tarvitaan.

TUOTTAVUUS KASVAA

Optimaalisissa olosuhteisssa työnteko luistaa, työhyvinvointi lisääntyy ja poissaolot vähenevät.

TURVALLISUUS LISÄÄNTYY

Mittausdataan perustuva riskien arviointi ja määrätietoinen ennaltaehkäisy parantavat turvallisuutta.

Kenelle palvelumme on suunnattu?

Useimmiten meihin ottaa yhteyttä yrityksen henkilöstöjohtaja, toimitusjohtaja, työsuojelupäällikkö tai työterveyslääkäri, joka haluaa tietoa fyysisestä työkuormituksesta esimerkiksi kehittämistoimenpiteiden lähtökohdaksi. Palvelusta hyötyvät sekä yritykset että työntekijät.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. He vastaavat mielellään kysymyksiisi.

Esimerkkejä palvelujemme hinnoista:

Työkuntoprofiilialkaen 2990 € + alv. 24%
Lämpökuormituspakettialkaen 2990 € + alv. 24 % (päivä)
Kylmäkuormituspakettialkaen 2990 € + alv. 24 % (päivä)
Tuki- ja liikuntaelimistöpakettialkaen 4990 € + alv. 24 %
Räätälöidyt mittauspäivätalkaen 5000 € + alv. 24 % (päivä)

Miten fyysisen kuormituksen mittaukset toteutetaan?

Fyysisen kuormituksen mittauksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa työn kokonaiskuormituksesta. 

 • Työn aiheuttamaa fyysistä kuormittuneisuutta voidaan mitata oikeissa työtilanteissa. 
 • Mittaaminen ei häiritse työn tekemistä. 
 • Kuormittuneisuuden tasoa verrataan suosituksiin. 
 • Työssä kuormittuneisuutta voidaan myös arvioida kyselyllä. 

Lue tarkemmat kuvaukset palveluistamme alla olevasta haitarista!

Liiallinen tai liian vähäinen kuormitus voi olla riskitekijä liikuntaelimistön oireille ja vaivoille. Kuormittumisen tason tunteminen on tärkeätä työssä jaksamisen ja työn tuottavuuden kannalta.

Lihastyö ja työasennot

Liikuntaelimistön kuormittumiseen vaikuttaa työssä tarvittavan lihastyön määrä ja laatu. Epäergonominen työasento lisää liikuntaelimistön kuormittuneisuutta.

Tarjoamme:

Havainnointi
Havainnoinnin avulla voidaan kartoittaa kehon eri osien epäedullisia työskentelyasentoja. Kartoituksella saadaan selville, kuinka usein epäedullisia asentoja ilmenee ja mihin kehon osiin ne kohdistuvat.
Havainnointia suoritetaan vakioidulla observointityökalulla (esim. OWAS) tai videoanalyysin avulla. Havainnointiin voidaan liittää työntekijän oma arvio kuormittuneisuudestaan (subjektiivinen kysely).
Palvelutasomittaus
Liikuntaelimistön kuormittuneisuutta mittaava kokonaisuus, jonka avulla määritetään työn kuormittavuuden taso. Yksittäisten lihasten kuormitus mitataan iholle asetettavien elektrodien avulla ja suhteutetaan lihaksen maksimaaliseen toimintakykyyn. Yhdellä mittauskerralla on mahdollista mitata 4-8 lihasta ja 2-5 henkilöä/päivä. Tulosten perusteella annetaan suosituksia työkuormituksen keventämiseksi. Mittauksesta annetaan kirjallinen raportti ja järjestetään palautetilaisuus.
Tarkemmassa kuormituksen arvioinnissa käytämme liikkeen rekisteröintiä työn aikana yhdistettynä lihaskuormituksen mittaamiseen. Käytössämme on myös lihasrakenteen muutosten (väsymys) arviointiin tarkoitettu laitteisto.
Tutkimustasomittaus
Tutkimustasomittauksessa mittaamme useampia työntekijöitä ja lihaksia. Lisäksi kuormittumisen ja palautumisen arviointi on monipuolisempaa. Tulokset ovat riittävän yksityiskohtaiset mahdollistamaan niiden tieteellisen tarkastelun.

Työvälineiden ja työympäristön soveltuvuus ja ergonomia

Eri työvälineiden aiheuttamaa kuormittuneisuutta ja työympäristön soveltuvuutta työn tekemiseen voidaan arvioida mittaamalla lihaskuormitusta eri työtilanteissa. Tulosten perusteella voidaan suositella kuormittuneisuuden kannalta optimaalisinta vaihtoehtoa.

Hengitys- ja verenkiertoelimistön liiallinen kuormittuminen ja puutteellinen palautuminen aiheuttavat kumuloituvaa väsymystä ja edelleen työtehon laskua ja tuottavuuden alenemista. Kumuloituva väsymys lisää edelleen tapaturma- ja sairaspoissaoloriskiä. Mittaamalla voidaan arvioida aiheuttaako työ liian suurta yleiskuormittuneisuutta.

Yleiskuormitus

Sydämen sykintätaajuus eli kansanomaisesti syke on perinteinen ja hyvä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumisen mittari, joka toimii luotettavimmin, kun fyysinen kuormitus ylittää kevyen kuormituksen tason. Sykintätaajuuteen vaikuttavat kuitenkin monet muutkin seikat kuin fyysinen kuormitus, joten sen lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista  arvioidaan sykevariaatiomenetelmällä.

Tarjoamme:

Perustasomittaus 
Työpäivän aikainen sykintätaajuuden ja sykevälivaihtelun mittaus, jonka perusteella määritetään  hengitys- ja verenkiertoelimistön keskimääräinen kuormittuneisuus. Lisäksi eri työvaiheiden  aiheuttamat kuormituspiikit voidaan selvittää.
Tutkimustasomittaus
Selvitetään työntekijän maksimaalinen hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntotaso (maksimaalinen hapenottokyky), jonka avulla työssä kuormittuneisuuden arvio tarkentuu merkittävästi.
Stressi tarkoittaa kohonnutta vireystilaa eikä sitä tarvitse pyrkiä välttämään. Työvuoron aikana olisi  hyvä esiintyä palautumista edes lyhyitä hetkiä.

Tarjoamme:

Sylkinäytteestä määritetään sekä lyhyt- että pitkäkestoista stressitilaa kuvaava hormonaalinen profiili. Lisäksi sykevälivaihteluun perustuen tehdään hyvinvointianalyysi, josta nähdään työpäivän aikainen kuormittumisen ja palautumisen suhde sekä työpäivän jälkeinen palautuminen. Analyysi kertoo myös unen laadusta ja määrästä.

Elimistön jäähtyminen tai liiallinen lämpeneminen heikentää työ- ja toimintakykyä ja voi aiheuttaa tapaturmariskin kasvua. Mittausten avulla voidaan määrittää työntekijän kylmä- tai kuumakuormittuneisuuden taso ja niiden mahdollinen epäedullinen vaikutus työkykyyn.

Työympäristön lämpöolot

Lämpöolot vaikuttavat työntekijän lämpöviihtyvyyteen, toimintakykyyn, terveyteen, työssä selviytymiseen ja työhyvinvointiin sekä tuottavuuteen. Kuumatyön raja-arvona pidetään 28 °C:ta. Kylmäaltistumiseksi katsotaan työskentely alle 10 °C:een lämpötilassa.

Tarjoamme:

 • ympäristöolosuhteiden kartoitus
  • lämpötila
  • tuuli
  • kosteus
 • asiantuntija-arvio
 • jatkomittausten tarpeen arviointi ja kohdentaminen

Työntekijän lämpötasapaino

Kuumassa työympäristössä lämmönsäätelyjärjestelmä sekä sydän- ja verenkiertoelimistö  kuormittuvat. Saman tehoinen työ nostaa sydämen syketason korkeammalle kuumassa kuin normaalilämmössä. Kuumassa ympäristössä suorituskykyä rajoittaa ennen  kaikkea verenkiertoelimistön kuormittuminen. Lisäksi kehon sisäosien lämmönpoistoon tarvittava
verenkierto vähentää lihasten verenkiertoa ja heikentää lihasten suorituskykyä.
Kylmän vaikutukset työkykyyn riippuvat siitä, mitkä kehon osat jäähtyvät ja kuinka paljon. Työtilanteissa tavallisinta on käsien ja jalkojen jäähtyminen. Kylmyys kuormittaa elimistöä ja heikentää fyysistä toimintakykyä. Eniten haittaa jäähtymisestä on töissä, joissa tarvitaan dynaamista lihastyötä eli näkyviä liikkeitä. Tavanomaista talvista ulkotyötä vastaavissa tilanteissa toimintakyky voi heikentyä 5–20 prosenttia.

Tarjoamme:

Palvelutasomittaus
Mittaamme ihon lämpötilaa kattavasti eri puolilta kehoa. Tulosten perusteella voidaan määrittää kylmä/lämpökuormittuneisuuden taso. Tuloksista annetaan kirjallinen raportti sekä järjestetään palautetilaisuus.
Lisäpalveluna:
 • syvälämpötilamittaus
 • lämpötuntemus- ja viihtyvyyskysely
 • ympäristöolosuhteet
 Tutkimustasomittaus 
Iholämpötilojen lisäksi mitataan kehon sisäosien lämpötila nielaistavan pillerin avulla. Työntekijöiltä kysytään lämpötuntemus- ja viihtyvyys, jonka lisäksi mitataan ympäristön lämpöolosuhteet. Tulokset ovat riittävän yksityiskohtaiset mahdollistamaan niiden tieteellisen tarkastelun.
Lisäpalveluna:
 • keholämpötila (laskennallinen muuttuja, joka ottaa huomioon sekä syvälämpötilan ja keskimääräisen iholämpötilan)
 • lämpötasapaino
Sähköinen verkkoselaimella toteutettava kysely taustoittaa mittauksia ja antaa paremman  kokonaiskuvan koko henkilöstön koetusta työssä kuormittumisesta, palautumisesta, työ- ja toimintakyvystä sekä henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista.  Kysely on osa työkuormitusmittauksia ja se tehdään koko henkilöstölle, ei ainoastaan mitattaville työntekijöille.
Kyselyn sisältö rakennetaan kyselymoduuleista aina kohteena olevan työn mukaan. Tulokset esitetään kuvaileva ryhmätasolla. Raportissa tuloksia verrataan viitearvoihin ja suosituksiin sekä kohteena olevaa työtä vastaavien toimialojen työntekijöiden tuloksiin.
Kyselymoduulit:
 • Taustatiedot
 • Terveys ja työkyky
 • Fyysinen aktiivisuus työssä ja vapaa-ajalla
 • Koettu stressi ja palautumien
 • Työssä kuormittuminen
 • Kylmätyökartoitus: lämpötuntemus- ja viihtyvyyskysely