Mitä työhyvinvointi on?

Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja se kohdistuu esimerkiksi henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen. Työhyvinvointi edellyttää, että työ on

 • turvallista, terveellistä ja tuottavaa
 • mielekästä, palkitsevaa ja elämänhallintaa tukevaa
 • omaa osaamista vastaavaa ja hyvin johdettua.
Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvaajassa

Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (Manka 2011)

Vastuu työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä on yhteinen

Työhyvinvoinnin ja hyvän työilmapiirin edistäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat aina työantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Vastuu on molemmilla. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet sekä työterveyshuolto.

Hyvä työkyky tukee työhyvinvointia

Työkyky tarkoittaa työntekijän edellytysten sekä tehtävän asettamien vaatimusten ja mahdollisuuksien tasapainoa. Työkykyyn vaikuttavat:

 • terveys ja toimintakyky
 • osaaminen
 • arvot, asenteet ja motivaatio
 • johtaminen, työyhteisö ja työolot
 • yhteiskunta sekä lähiyhteisö

Työkykytalo kokoaa yhteen kaikki keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat sekä työkykyyn että työhyvinvointiin.

Työkykytalo

Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan.

Työhyvinvointiin kannattaa investoida

Hyvinvointi työssä antaa työntekijälle merkityksellisyyden tunnetta ja lisää jaksamista. Työhyvinvointiin satsaamisella pidennetään työuria ja vähennetään henkilöstön vaihtuvuutta, minkä lisäksi sillä on ehkäisevä yhteys tapaturmiin ja sairauspoissaoloihin.

Työhyvinvointia voidaan seurata erilaisilla mittareilla, kuten työilmapiirikyselyillä, kehityskeskusteluilla ja sairauspoissaolojen seurannalla. Hyvä työilmapiiri parantaa työpaikan tuottavuutta, voittoa, mainetta ja asiakastyytyväisyyttä.

Hyvinvoivassa työyhteisössäHyvinvoiva työntekijä
 • kunnioitetaan ja arvostetaan kaikkia

 • ollaan avoimia ja luotetaan

 • innostetaan ja kannustetaan

 • puhalletaan yhteen hiileen

 • annetaan myönteistä ja rakentavaa palautetta

 • huolehditaan, että toiminnassa on selkeät tavoitteet

 • pidetään työmäärä ja kuormittavuus aisoissa

 • huolehditaan osaamisesta ja ammattitaidosta

 • uskalletaan puhua ongelmista ja tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi

 • säilytetään toimintakyky muutostilanteissa

 • huolehditaan hyvistä yhteistyötaidoista


 • on motivoitunut ja vastuuntuntoinen

 • pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan

 • kehittää osaamistaan

 • tuntee työnsä tavoitteet

 • saa palautetta työstään

 • kokee itsensä tarpeelliseksi

 • kokee työssään riittävästi sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta

 • onnistuu ja innostuu työssään, kokee työn imua


Miten minulla menee? Testaa työn imusi

Työn imu -testin avulla sinun on mahdollista arvioida omaa tämänhetkistä hyvinvointiasi työssä. Vastattuasi väitämiin, saat palauteen tuloksestasi.

Tehtävä

 • Selvitä, miten työpaikallasi edistetään työhyvinvointia.
 • Pohdi, mitkä työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ovat sellaisia, joihin voit itse vaikuttaa, lähiesimiehesi voi vaikuttaa, työyhteisö yhdessä voi vaikuttaa, työnantaja voi vaikuttaa, yhteiskunta voi vaikuttaa, tai joihin ei voi vaikuttaa?

Säädökset ja sopimukset tukena

Työympäristön on oltava kunnossa
työturvallisuuslaki
valtioneuvoston asetukset ja -päätökset
alakohtaiset sekä kone-, laite- ja työvälinesäädökset

Roolit, vastuut ja asiallinen kohtelu
työturvallisuuslaki
työsopimuslaki
työaikalaki
yhdenvertaisuuslaki
tasa-arvolaki
työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalaki
yhteistoimintalaki
työterveyshuoltolaki ja sen muutokset

Korvaaminen
työtapaturma- ja ammattitautilaki; työeläkelait

(Lähde: Manka, M-L 2011)

Työhyvinvoinnista voidaan sopia virka- ja työehtosopimuksissa sekä alaan ja työhön liittyvissä suosituksissa.