Mitä työterveyshuollolla tavoitellaan?

Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on edistää

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
 • työyhteisön toimintaa

Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon kanssa suunnitelmallisesti. Toimintaa ohjaa Työterveyshuoltolaki.

Työnantaja saa korvausta tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi arvioiduista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista Kelalta. Sinä ja työnantajasi osallistutte kustannuksiin työtulovakuutuksen kautta.

Kenellä on vastuu työterveyshuollon järjestämisestä?

Työnantajan vastuulla on työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen kaikille työntekijöille tasapuolisesti ja maksuttomasti. Työterveyshuolto jaetaan kahteen osaan, jotka ovat:

 • ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva (lakisääteinen)
 • vapaaehtoinen (sairaanhoito ja muu terveydenhoito)

Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään, mitä palveluja työterveyshuoltoon sisältyy. Niihin vaikuttavat työpaikan olosuhteet, työ ja sen muutokset. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto kuuluu kaikille, mutta työnantaja voi päättää sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä. Sairaanhoito on yleislääkäritasoista.

Mitä työterveyshuolto tekee käytännössä?

Ennaltaehkäisevää ja työkykyä tukevaa toimintaa ovat mm.

 • työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka tehdään työpaikkaselvityksen perusteella
 • terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi
 • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus tarvittaessa
 • työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen
 • ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen
 • sairauspoissaolojen seuranta ja tapaturmien torjunta yhdessä työpaikan kanssa

Työpaikkaselvitys on tärkeä

Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat aina yhteistyössä työpaikan kanssa. Sen avulla:

 • tunnistetaan työpaikan tarpeet, joihin työterveyshuollon toiminta ja toiminnan suunnittelu perustuvat.
 • tehdään arvio työn, työympäristön ja työyhteisön terveysvaaroista ja -haitoista, kuormitustekijöistä sekä voimavaroista.
 • tehdään arvio riskien terveydellisestä merkityksestä ja vaikutuksesta työkykyyn

Työpaikkaselvitysraportti on pidettävä kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Varhaisen tuen malli

Työkyvyn varhaisen tuen toimenpiteillä pyritään tukemaan työkykyä ja ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Toimenpiteistä sovitaan työpaikalla yhdessä ja mallia toteutetaan yhteistyössä.

Näillä toimenpiteillä voi olla monta nimitystä esim. aktiivisen tuen malli, varhaisen välittämisen malli tai varhainen puheeksi ottamisen malli.

Tehtävä

Selvitä työnantajaltasi

 1. Oman työterveyshuoltosi yhteystiedot
 2. Mitä työterveyshuollon palveluja sinulle kuuluu?
 3. Mikä on varhaisen/aktiivisen tuen malli? Koskeeko se sinua ja missä tilanteissa?
 4. Onko työpaikallasi päihdeohjelma ja mikä on sen tarkoitus?
 5. Jos sairastut  – kuinka toimit, kenelle ilmoitat?

Testaa tietosi muutamalla kysymyksellä