työntekijä huolehtii turvallisuudesta

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja.

Tärkeitä työturvallisuuden alueita ovat:

 • perehdyttäminen
 • vaarojen kartoitus ja riskien arviointi
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • työtapaturmien torjunta ja vaara- sekä uhkatilanteiden ennakointi
 • kone-, laite- ja kemikaaliturvallisuus
 • työterveysyhteistyö ja työkykyä ylläpitävä toiminta.

Kuka vastaa työturvallisuudesta?

Työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen työpaikalla on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, mutta päävastuu on työnantajalla. Työturvallisuuden ylläpitäminen edellyttää johdon ja koko muun henkilöstön sitoutumista. Työturvallisuustoiminnan lähtökohtana on työturvallisuuslaki.

Työsuojeluhenkilöstö tukena työpaikalla

 • Työsuojelupäällikkö on jokaisella työpaikalla. Työnantaja nimittää työsuojelupäällikön tai jos ei ole nimittänyt, niin toimitusjohtaja/johtaja toimii työsuojelupäällikkönä.
 • Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun (yli kymmenen työntekijän yritys). Suositellaan pienemmillekin työpaikoille.
 • Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.
 • Työnantaja ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin työpaikan työsuojelutehtäviin nimetyt henkilöt.

Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi

© Martti Humppila

Työnantajan velvollisuus on yhdessä työntekijöiden kanssa tarkkailla työympäristöä jatkuvasti ja järjestelmällisesti, selvittää työstä aiheutuvat haitat ja vaarat sekä arvioida niiden riskit (esiintyminen ja vakavuus) työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Arvioinnin perusteella riskejä vähennetään poistamalla ja vähentämällä haitta-ja vaaratekijöitä.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työnantaja ja työntekijät tekevät toimintaohjelman yhdessä.

Työtapaturmien torjunta ja vaara- sekä uhkatilanteiden ennakointi

Työtapaturma on äkillinen ja odottamaton ulkoisen tekijän aiheuttama ja työntekijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma työssä. Se on sattunut omaan työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön tai työstä kotiin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. Vakavasta työtapaturmasta työnantajan on ilmoitettava AVI:n työsuojelun vastuualueelle, vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Jos sinulle sattuu työtapaturma, ilmoita esimiehellesi ja pyydä tapaturmailmoitus työnantajaltasi. Jos tapaturma vaatii hoitoa, pyydä lisäksi vakuutustodistus ja hakeudu hoitoon. Vaikka vammasi eivät vaatisikaan hoitoa, ota aina yhteys omaan työterveyshuoltoosi.

Muista, että tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa, ja että kaikki tapaturmat voidaan estää – jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. Tahto ja vähittäinen oppiminen ovat avaimia turvallisuuteen.

 • Asenne ratkaisee
 • Vastuu on jokaisella
 • Perehdyttäminen on tärkeää
 • Työturvallisuus on asennetta ja ammattitaitoa!
Oletko kuullut Nolla tapaturmaa –foorumista?

Nollis on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

 

Turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden esiintuonti

Työturvallisuuslaki velvoittaa ilmoittamaan heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työpaikalla terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavista vioista tai puutteellisuuksista, kuten esimerkiksi:

 • järjestyksen ja siisteyden puutteet, huonot työasennot, huono sisäilma, melu, lämpöolot, kemikaalien käsittely
 • epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka, liiallinen työmäärä
 • puutteet työmenetelmissä, koneissa, laitteissa, työvälineissä tai henkilönsuojaimissa.

Jokaisella on myös velvollisuus poistaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet työnantajan ohjeiden mukaisesti aina, kun se on mahdollista ja turvallista. Aina tehdään myös ilmoitus työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on puolestaan kerrottava mihin toimenpiteisiin ryhtyy tai aikoo ryhtyä.

Toimi oikein hätätilanteessa

 • Soita 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.
 • Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä. Älä soita tiedustelutarkoituksessa hätänumeroon 112 yleisen vaaramerkin soidessa, vaan avaa radio ja kuuntele ohjeet sieltä.
 • Häiriötilanteessa tiedustelut ja ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa palveluntarjoajan vikapalvelunumeroon. Jo lyhyt sähkökatkos lamaannuttaa mm. tietoliikenteen, kauppojen ja pankkien toiminnan sekä veden jakelun.

Toiminta palon sattuessa

 • Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia – älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
 • Jos palon syttyminen huomataan heti, sitä voi yrittää sammuttaa.
 • Vaikka palo sammuu, soita hätänumeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkastamassa, että tuli on sammunut kunnolla eikä uudelleensyttymisen vaaraa ole.
 • Varmista aina pakotiesi.
 • Huolehdi pelastushenkilöstön opastuksesta paikalle.

Tehtävä

Selvitä ja kysy tarvittaessa esimieheltäsi, millaisia ohjeita työpaikallasi on seuraavissa tilanteissa.

 • Työtapaturma
 • Läheltä piti-tilanteet
 • Terveysvaarat ja -haitat
 • Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu

Testaa tietosi

Lisätietoa työturvallisuudesta

Työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä

Työnantajan velvollisuuksia

 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8§)

 • Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen (9§)

 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10§)

 • Erityistä vaaraa aiheuttavan työn teettämistä koskevat velvoitteet (11§)

 • Työympäristön suunnittelu työntekijöiden turvallisuus ja terveys huomioiden (12§)

 • Työn suunnittelu työntekijöiden fyysisiä ja henkisiä edellytyksiä huomioiden (13§)

 • Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus (14§)

 • Henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön (15§)

Työntekijän velvollisuuksia

 • Turvallisuuden edistäminen yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa (17 §)

 • Turvallisuuden ja terveellisyyden vaatiman järjestyksen ja siisteyden sekä huolellisuuden ja varovaisuuden ylläpitäminen (18 §)

 • Työstään muille työpaikalla olijoille johtuvien vaarojen huomioiminen (18 §)

 • Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen (19 §)

 • Annettujen suojainten ja soveltuvan työvaatetuksen käyttäminen (20 §)

 • Työvälineiden ja vaarallisten aineiden ohjeiden mukainen käyttäminen (21 §)

 • Turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttäminen (22 §)


Katso myös:

 • Työntekijän on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. (Työturvallisuuslaki 18§)
 • Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. (Työturvallisuuslaki 28§)
 • Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Tasa-arvolaki 7 §)
 • Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. (Tasa-arvolaki 8 d §)
 • Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ota yhteys esimieheesi tai työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Työpaikoilla olisi hyvä myös olla toimintaohje ko asioihin liittyen.
 • Katso myös: