23.9.2019

Työterveyshuollon tuki pienille yrityksille – yhteistoimintakäytännöt ja niiden vaikuttavuus (2015-2018) -tutkimuksessa selvitettiin yhteistyön kehittämistä pienten, alle 20 työntekijän yritysten ja työterveyshuoltojen välillä kahden vuoden seuranta-aikana. Työterveyslaitoksen toteuttamaan tutkimukseen osallistui 42 pientä, seitsemällä eri toimialalla toimivaa yritystä työterveyshuoltoineen. Tutkimus tehtiin tapaus-verrokki ja ennen-jälkeen -tutkimusasetelmassa, jossa työterveysyhteistyötä kehitettiin tapausyrityksissä. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Työterveysyhteistyötä tarpeeseen

Useimmin pienet yritykset olivat halukkaita yhteistyöhön silloin, kun yrityksellä oli siihen erityistä tarvetta. Säännöllinen yhteydenpito työterveyshuollon kanssa ei ollut tutkituissa yrityksissä tavanomaista. Niukka, mutta toimivaksi koettu yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli monelle yritykselle juuri sitä, mitä toivottiin – etenkin yrityksissä, joissa ei ollut työkykyongelmia.

– Työterveyshuollon toiminnan ja työterveysyhteistyön seuranta ja arviointi olivat harvinaisia, tutkimuksen johtaja Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta kertoo.

Yhteistä useimmille yrityksille – niiden johtajille ja työntekijöille – oli luottamus työterveyshuollon asiantuntemukseen, vaikka työterveyshuollon toimintatapoihin tai palveluihin ei aina oltu täysin tyytyväisiä.

Työtekijöillä vain vähän tietoa yritystensä työturvallisuutta ja työterveyttä tukevasta toiminnasta ja työterveysyhteistyöstä

Yritysten johtajat ovat työterveyshuoltojen yhteistyökumppaneita; vain harvassa pienessä yrityksessä työntekijät tai heidän edustajansa osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön. Työterveyshuoltohenkilöstön vastaukset antavat viitteitä siitä, että havainto ei koske vain tämän tutkimuksen pieniä yrityksiä, Palmgren toteaa.

– Tutkimuksen aikana työntekijöiden tietoisuus työterveysyhteistyöstä lisääntyi, ja he tulivat siihen aktiivisemmin mukaan. Tutkimukseen osallistuneet johtajat arvioivat entistä useammin, että työterveyshuollon palveluista on hyötyä heidän yrityksilleen, Palmgren kertoo.

Työntekijöiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet työterveysyhteistyöhön vahvistavat heidän sitoutumistaan yrityksen työterveyttä ja työturvallisuutta edistävään toimintaan.

Hyvät kokemukset motivoivat

Myönteiset kokemukset työterveysyhteistyön kehittämisestä ja sen konkreettiset hyödyt motivoivat yrityksiä aktiivisempaan ja säännöllisempään yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. Yhteistyön kehittämisen vaikutukset näkyivät sen tiivistymisenä, osapuolten roolien selkiytymisenä ja yhteisistä käytännöistä sopimisena.

Kehittämiseen osallistuneiden yritysten johtajat arvioivat tutkimuksen päättyessä selvästi lähtötilannetta ja verrokkiyrityksiä yleisemmin, että työterveyshuolto oli vaikuttanut myönteisesti työympäristöön, työyhteisöön ja työkyvystä huolehtimiseen yrityksessä. Työturvallisuustoiminnassa oli aktivoiduttu monessa yrityksessä ja siitä oli tullut järjestelmällisempää. Työkyvyn tuen malleja otettiin käyttöön ja työterveyshuollon palveluja osattiin hyödyntää aiempaa paremmin.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Helena Palmgren, Työterveyslaitos puh. 040 746 94 39, sähköposti helena.palmgren@ttl.fi; twitter @PalmgrenHelena

Tutkimusraportti Julkarissa: http://www.julkari.fi/handle/10024/138503