12.2.2020

Puettavalla teknologialla tarkoitetaan itsensä mittaamiseen liittyvää päälle puettavaa laitteistoa, jolla selvitetään henkilön käyttäytymistä tai fysiologista tilaa signaalien avulla. Mitattavista signaaleista yleisimpiä ovat sykevälivaihtelu, kehon liike, hengitystaajuus, kehonkoostumus ja paino.

Teknologiaa käytetään eniten työterveyshuollon työkaluna terveys- ja sosiaalipalveluissa, teollisuudessa, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Valtaosa tehdyistä mittauksista on kertaluontoisia, ja ne kohdistuvat pieneen työntekijäjoukkoon.

Käytön yleistymistä rajoittavat teknologiaan, kuten tarkkuuteen, toistettavuuteen ja luotettavuuteen, liittyvät haasteet. Yleistymistä rajoittavat myös laitteiden hinta ja käytettävyyteen liittyvät pulmat.

– Alle puolet tutkimukseemme vastanneista oli sitä mieltä, että saatavilla olevat teknologiaratkaisut vastaavat työterveydenhuollon haasteisiin ja tarpeisiin, toteaa erityisasiantuntija Ari-Pekka Rauttola Työterveyslaitoksesta.

– Niin ikään selkeälle toimintaohjeelle olisi tarvetta. Ohjeen tulisi sisältää toiminnan tavoitteet, prosessin kuvauksen, vastuiden jaon sekä kuvauksen siitä, mitä mittauksen jälkeen tapahtuu.

Huomio ammattimaiseen tulkintaan

Puettavan teknologian käytön vaikuttavuutta pitää tutkia vielä lisää, mutta jo nyt voidaan antaa suosituksia. Mittausten tulee olla tarkkoja, toistettavia ja käyttökohteiden perusteltuja. Lisäksi pistemäisistä mittauksista pitäisi siirtyä pidempiin toistettaviin tai jatkuviin mittausjaksoihin.

– Erityistä huomiota pitää kiinnittää mitatun tiedon ammattimaiseen tulkintaan ja eettisiin kysymyksiin. Kaikkien tahojen tulee olla selvillä mittaamisen tavoitteista, Rauttola huomauttaa.

Tulevaisuudessa puettavan teknologian käyttökohteita voidaan laajentaa. Seurantatieto toisi työ -ja terveystutkimukseen aivan uuden ulottuvuuden.

Laitteiden käytettävyys helpottuu, mutta lisääntyykö terveysteknologian käyttö?

– Mielenkiintoinen kysymys on, onko Suomeen mahdollista perustaa eri mittauksista tiedot yhteen kokoava tietoallas, johon tallentuvat mittaussignaalit on luokiteltu ja valittu yhteisen standardin mukaan. Avoimet, luotettavat ja tietoturvalliset rajapinnat voidaan tehdä jo nyt, mutta ovatko laitevalmistajat, palveluntuottajat, viranomaiset ja datan haltijat asiasta kiinnostuneita, Rauttola pohtii.

Lisää tietoa

Lue lisää tutkimusraportista Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla.

Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla työkyvyn ylläpitämisessä, heikkenemisen ennakoinnissa ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä -tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.