Rekisterin pitämisen peruste

Työterveyslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on suorittaa työpaikoilla tai muutoin työympäristössä esiintyvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää selvitys-, mittaus- ja palvelutoimintaa (159/1978 2 §). Työterveyslaitos voi myös kerätä, säilyttää ja käsitellä 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavia biologisia, kudos-, työhygieenisiä ja muita näytteitä (2 b §). Työterveyslaitos ylläpitää työhygieenisten altistumismittausten rekisteriä Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978 2 a § 1 mom.) nojalla.

Tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa merkitä altistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus sekä tiedot työnantajasta, työpaikasta, altistumisen laadusta ja kestosta, mittauksen tilaajasta sekä altistumismittauksista ja niistä annetuista lausunnoista sekä tiedot näyteanalyyseistä. Saat lisätietoja tietosisällön ajallisesta kehityksestä ja käytetyistä luokituksista rekisteriä ylläpitävästä yksiköstä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rekisterin tiedot tuotetaan Työterveyslaitoksen työhygieenisen mittaustoiminnan yhteydessä kertyvistä tiedoista. Rekisteriin tallennetaan työterveyslaitoslain 2a § 1 momentissa määritellyt tiedot.

Päivitystiheys

Rekisteri päivitetään tilastollista katsausta varten kerran vuodessa.

Tietojen käytettävyys ja luvat

Työterveyslaitos voi käyttää työhygieenisten altistumismittausten rekisterin tietoja alansa tutkimus- ja selvitystoimintaan ja luovuttaa niistä tietoja toimialansa yksilöityä tieteellistä tutkimusta varten siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään.

Taulukkomuotoisten tietojen pyynnöt osoitetaan vapaamuotoisella hakemuksella Työterveyslaitoksen Seuranta ja katsaukset -tiimin erityisasiantuntija Anja Saalolle ja yksilö- tai yksikkötasoisten tietojen pyynnöt tietosuoja-asioista vastaavalle (katso: Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin).