Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) perustettiin Työterveyslaitokseen vuonna 1964 Suomen ammattitautirekisterinä. Rekisteri on tutkimusrekisteri, josta julkaistaan tilastokatsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tutkimuksissa.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt -julkaisu

Rekisterin pitämisen peruste

Työterveyslaitos ylläpitää työperäisten sairauksien rekisteriä Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978 2 a § 2 mom.) nojalla ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä ja ehkäisyä sekä diagnosoinnin ja hoidon kehittämistä varten. Työterveyslaitoksen oikeudesta saada tietoja työperäisten sairauksien rekisteriä varten säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 46 §:än, tapaturmavakuutuslain (608/1948) 64 d §:ssä) ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 22 §:n 3 momentissa.

Tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa sairastuneen henkilön nimi, henkilötunnus, ammatti, tiedot työnantajasta ja työpaikasta, altistumisen laadusta ja kestosta, sairauden toteamisesta ja laadusta sekä sen aiheuttamasta haitasta ja sairauslomasta, vakuutuslaitoksen päätös ammattitaudiksi hyväksymisestä ja korvauksesta sekä ammattitaudin aiheuttamasta kuolemasta. Lisätietoja tietosisällön ajallisesta kehityksestä ja käytetyistä luokituksista saat rekisteriä ylläpitävästä yksiköstä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työterveyslaitos saa Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta (TVL) tiedot työnantajan vakuutusyhtiöille antamasta tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksesta sekä tiedot lääkärin ammattitaudista tai tapaturmasta antamasta E-lausunnosta. Vastaavat tiedot saadaan myös Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (MELA). Lisäksi aluehallintovirasto toimittaa Työterveyslaitokseen lääkärin ilmoituksen todetusta ammattitaudista.

Päivitystiheys

Rekisteri päivitetään tilastollista katsausta varten kerran vuodessa. Päivityspyynnöt voi lähettää sähköpostilla: tpsr(at)ttl.fi

Tietojen käytettävyys ja luvat

Työterveyslaitos voi käyttää työperäisten sairauksien rekisterin tietoja alansa tutkimus- ja selvitystoimintaan ja luovuttaa niistä tietoja toimialansa yksilöityä tieteellistä tutkimusta varten siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään.