Molekyyliseulalla täytettyä putkimaista ATD-diffuusiokeräintä (ATD = automatic thermal desorption) käytetään  passiiviseen,   diffuusioon  perustuvaan  ilmassa  olevan  typpioksiduulin  näytteenottoon. Menetelmä soveltuu kvantitatiiviseen analyysiin. Keräin toimitetaan joko pidikkeen kanssa tai ilman
sitä. Kuva keräimestä on ohjeen lopussa. Keräintä tulee kosketella vain puhtain, rasvattomin käsin.

1.  Ota keräin säilytysputkesta ja verkolla varustettu diffuusiopää pussistaan/astiastaan.

2.  Kirjoita   muistiin   mukana   seuraavaan   tilauslomakkeeseen   tai   omaan   vastaavaan lomakkeeseen pidikkeessä tai adsorptioputken rungossa oleva keräimen numero.

3.  Poista  keräimen  pidikkeen  puoleisesta  päästä  sulkutulppa  ja  aseta  sen  tilalle  verkolla varustettu  diffuusiopää. Työnnä  diffuusiopää  samalla  kiertäen  pohjaan  asti  siten,  että diffuusiopään kumitiiviste asettuu putken uraan. Jos pidikettä ei ole, niin poista putken urien  puoleisesta  päästä  sulkutulppa  ja  aseta  tilalle  diffuusiopää.  Näytteenotto  alkaa tästä hetkestä. Kirjoita alkamisajankohta (päivämäärä ja kellonaika) muistiin.

4. A Tarkista, että keräimen takapään sulkutulppa on tiiviisti kiinni.

4. B (Tämä kohta ei ole pakollinen.) Jos keräin on tarkoitus kiinnittää henkilön vaatetukseen ja se tuntuu haitallisen painavalta, poista myös takapään sulkutulppa ja aseta sen tilalle kevyt  alumiinitulppa  tai  muovitulppa,  edellyttäen,  että  näitä  tulppia  on  toimitettu keräimen mukana.

5.  Kirjoita muistiin mittauskohde, johon kuuluu henkilökohtaisessa näytteenotossa myös henkilön  nimi.  Sijoita  keräin  mittauskohteeseen  noudattaen  seuraavia  ohjeita:

Keräin voidaan    sijoittaa    kiinteään    pisteeseen    tai    henkilön    vaatetukseen. Huoneen yleispitoisuuden  mittauksessa  sopivin  paikka  on  yleensä  huoneen  keskellä  1-1,8  m:n korkeudella   lattiasta,   vähimmäisetäisyys   seinästä   1   m.   Huonoja   paikkoja   ovat seinänvieret   ja   nurkat,   joissa   ilman   liike   on   hidas,   sekä   paikat,   joissa   ihmiset liikkuessaan tönivät  keräintä.  Keräin voidaan ripustaa esim.  rauta- tai  muulla langalla roikkumaan valaisimesta tai jostain sopivasta pidikkeestä kuitenkin niin, ettei valaisimen lämpö  tai  tuloilman  suihku  vaikuta  keräimeen.  Pölylaskeuman  johdosta  keräin  on suositeltavaa  sijoittaa  diffuusiopää  alaspäin.

Keräintä  ei  saa  kiinnittää  minkäänlaisilla teipeillä   tai   liimatarroilla.   Henkilökohtaisessa   näytteenotossa   keräin   kiinnitetään vaatetukseen   mahdollisimman   lähelle   hengitysvyöhykettä,   esim.   kiinnityspidikkeen avulla kaulukseen tai kynän tavoin rintataskuun diffuusiopää ylöspäin.

6.  Jätä keräin mittauskohteeseen tietyksi ajaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Näytteenkerysaika 15 min – 8 h.

7.  Näytteenoton   päätyttyä   kirjaa   lopetusaika   (päivämäärä   ja   kellonaika), irrota diffuusiopää kiertäen ja vetäen sekä aseta sen paikalle takaisin alkuperäinen sulkutulppa kiristäen  sormin  ilman  työkaluja  tiukalle.  Tarkista,  että  keräimen  toinenkin  pää  on huolellisesti suljettu. Jos keräimen takapäähän oli pantu alumiini- tai muovitulppa (kohta 4B), aseta myös sen paikalle takaisin alkuperäinen sulkutulppa.

8.  Pane  keräin  takaisin  säilytysputkeen,  diffuusiopää  pussiinsa/astiaansa  ja  mahdolliset muut   palautettavat   tarvikkeet   mukaan   ja   tuo   tai   lähetä   näyte   analysoitavaksi laboratorioon.

9.   Toimita laboratorioon myös seuraavat lomakkeet ja tiedot:

A. Tilauslomake täytettynä (keräimen numero, mittauskohde, näytteenoton aloitus- ja lopetusajankohta sekä tutkittavat aineet)

B. Synnytyssaleista kerätyistä taustatietolomake täytettynä.

C. Näytteenkeräysajankohdan lämpötila. Lämpötilaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on 18-25 °C. *

D. Mahdolliset keräintä kohdanneet onnettomuudet, kuten jonkin kiinteän tai nestemäisen aineen roiskuminen keräimeen tai ulkona kastuminen ja maahan putoaminen

10. Jos   keräintä  ei   voida  välittömästi   toimittaa  laboratorioon,  säilytä  sitä   puhtaassa, hajuttomassa ja kemikaalittomassa tilassa, mieluiten jää- tai viileäkaapin lämpötilassa.

*    Huomautus:   Yleensä   keräimellä   saadut   tulokset   ilmoitetaan   siinä  lämpötilassa ja ilmanpaineessa,  jossa  ne  on  mitattu.  Jos  tulokset  halutaan  muuntaa  (redusoida) vastaamaan  tiettyä  lämpötilaa  ja  ilmanpainetta,  täytyy  näytteenkeräyksen  aikainen lämpötila ja ilmanpaine aina mitata ja ilmoittaa laboratoriolle.

HUOM. Keräimiä ei saa säilyttää kolmea viikkoa kauempaa.

Analysoivan laboratorion osoite:
Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

(Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki)

Lisätietoja:
Timo Laaja, puh. 030 474 2956