Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Aamunäyte

Näyte otetaan ennen työvuoron alkua yhtäjaksoisen altistumisjakson lopulla tai yksittäisen analyysin ohjeiden mukaisesti. Tulos kuvastaa edeltävinä päivinä tapahtunutta altistumista ja vähäinenkin altistuminen näytteenottopäivänä saattaa aiheuttaa virhetulkinnan. Esimerkiksi jos työntekijä altistuu maanantaina ja tiistaina tapahtuu näytteenotto keskiviikkoaamuna.

Iltanäyte

Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä ta- pahtunutta altistumista.

Lyhytaikaisen altistumisen näyte

Näyte otetaan altistavan työvaiheen päätyttyä joko aamunäytteenä seuraava aamuna tai altistavan työvaiheen jälkeisenä näytteenä puolessa välissä työvuoroa tai sen päätyttyä. Lähetteeseen merkitään tällöin altistavan työvaiheen päättymisaika. Näytteenotossa noudatetaan analyysin näytteenotto-ohjeita.

Analyysipaketit

Analyysipaketit ovat tarkoitettu tiettyjen työtehtävien ko- konaisaltistumisen arviointiin. Valittaessa analyysipakettia tulee huomioida, että tehtävässä käsitellään altistavaa materiaalia kyseessä olevana päivänä.

Kokoverinäyte

Näyte sekoitetaan hyvin putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Verinäyte haihtuvan aineen analyysia varten

Vakuumiputkea käytettäessä tulee putken täyttyä loppuun asti. Kunkin analyysin kohdalla on mainittu, minkälaiset putket soveltuvat ko. näytteen keräykseen. Näyte tulee toimittaa mahdollisimman pian analysoivaan laboratorioon.

Virtsanäyte

Työterveyslaitos toimittaa biomonitorointinäytteille tarkoitetut astiat. Suomessa niiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan. Tarvittava näytemäärä on ilmoitettu erikseen kullekin analyysille. Useimpiin analyyseihin riittää yksi 25 millilitran näytepullo, joka on tarkoitus ottaa lähes täyteen (20 ml). Joissakin tapauksissa vaaditaan suurempi näytemäärä (kaksi 25 ml:n näyteastiaa tai yksi 50 ml:n näyteastia; ks. analyysikohtaiset ohjeet). Jos samasta näytteestä on tarkoitus tehdä useita analyysejä, on yleensä paras lähettää kaksi 25 ml:n näyteastiaa. Poikkeuksen muodostavat eräät metallit: yhdestä 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa antimoni, beryllium, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, tallium, uraani ja vanadiini.

Näyte on kontaminaatioherkkä

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan ennen pukeutumista työvaatteisiin (aamunäyte) tai sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja (virtsanäytteen otossa) virtsaputken suu on pesty (iltanäyte). Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Laimeat virtsanäytteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja analyysivastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Näytteiden otto ja lähetys

Näyteastia on suljettava huolellisesti. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti, jollei analyysin kohdalla ole muuta mainintaa ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Metallialtistumista varten otettavia näytteitä voidaan kerätä esim. viikon ajalta ja säilyttää niitä viileässä ja postittaa seuraavana maanantaina. Näyte pakataan joko kosteutta imevään materiaaliin ja tiiviiseen muovipussiin tai styrox-laatikkoon. Jokainen näyte tulisi pakata omaan muovipussiin, jotta vuotavat näytteet eivät kontaminoi muita näytteitä. Postituksessa käytetään mustakeltaraitaisia näytteenlähetyslaatikoita. Mukaan liitetään täytetty lähete. Usean henkilön tiedot voidaan koota samalle lähetteelle.

Tutkimuspyyntölomakkeen täyttäminen

Tutkimuspyyntölähetteen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen.

Työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näiden y-tunnukset, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Lähetekaavake on internetissä www.ttl.fi/biomonitorointi

Näytteet ja näytemäärät
AnalyysiNäyteNäytemäärä
Alumiinivirtsa20 ml
Analyysipaketitseerumi (paasto)10 ml
hepariiniveri7 ml
virtsa20 ml
PAH-yhdisteetvirtsa40 ml
Antimonivirtsa20 ml
Arseeni, epäorgaaninenvirtsa21 ml
Berylliumvirtsa20 ml
2-Butanoni (Metyylietyyliketoni)virtsa21 ml
Butoksietikkahappovirtsa22 ml
2-(2-Butoksietoksi)etikkahappovirtsa23 ml
tert-Butyylialkoholi (TBA)virtsa10 ml
Elohopeahepariiniveri7 ml
Etoksietikkahappovirtsa20 ml
2-(2-Etoksietoksi)etikkahappovirtsa20 ml
Fenoksibentsoehappovirtsa20 ml
Fenolivirtsa20 ml
2,5-Heksaanidionivirtsa20 ml
Hydroksi-N-metyyli-2-pyrrolidoni
virtsa20 ml
Häkähemoglobiinihepariiniveri5 ml
Indiumseerumi3 ml
Isosyanaattimetaboliititvirtsa50 ml
Kadmiumhepariiniveri5 ml
virtsa20 ml
Kobolttihepariiniveri6 ml
nivelneste2 ml
virtsa20 ml
Kromihepariiniveri6 ml
nivelneste2 ml
virtsa20 ml
Kupariplasma/seerumi5 ml
virtsa20 ml
Lyijyhepariiniveri5 ml
virtsa20 ml
Mangaanihepariiniveri6 ml
virtsa20 ml
Mantelihappovirtsa20 ml
Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo
virtsa20 ml
2-(2-Metoksietoksi)etikkahappovirtsa20 ml
Metanolivirtsa25 ml
1-Metoksi-2-propanolivirtsa20 ml
Metyleenibis(2-kloorianiliini)virtsa20 ml
Metyleenidianiliinivirtsa20 ml
Metyylietyyliketoni (2-Butanoni)virtsa20 ml
Metyylihippuurihappovirtsa20 ml
Metyyli-isobutyyliketonivirtsa20 ml
Molybdeenivirtsa20 ml
hepariiniveri6 ml
trans,trans-Mukonihappovirtsa20 ml
Muurahaishappovirtsa20 ml
2-Naftolivirtsa20 ml
Nikkelivirtsa20 ml
Platinametallitvirtsa20 ml
Polyklooratut bifenyylit (PCB)seerumi (paasto)8 ml
1-Pyrenolivirtsa20 ml
Platinametallivirtsa20 ml
Retinolia sitova proteiinivirtsa20 ml
Seleenivirtsa20 ml
Sinkkiplasma5 ml
virtsa20 ml
Talliumvirtsa20 ml
Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni)hepariiniveri8 ml
2-Tiotiatsolidiini-4-karboksyylihappovirtsa20 ml
Titaanihepariiniveri6 ml
nivelneste2 ml
virtsa20 ml
Tolueenihepariiniveri8 ml
Trikloorietikkahappovirtsa20 ml
Uraanivirtsa20 ml
Vanadiinivirtsa20 ml